Кафедра слов’янської філології та світової літератури

 1. Вступ до мовознавства
 2. Вступ у теорію перекладу
 3. Лінгвокраїнознавство Польщі 
 4. Загальне мовознавство
 5. Загальна теорія перекладу
 6. Російська діалектологія
 7. Російська та польська діалектологія
 8. Основи слов'янознавства
 9. Сучасна російська літературна мова
 10. Сучасна польська літературна мова
 11. Слов'янське лінгвокраїнознавство
 12. Мова пам’яток старослов'янської писемності
 13. Художня ономастика на матеріалі російської та польської мов
 14. Практикум з лінгвістичного аналізу мовних одиниць
 15. Теорія і методологія контрастивної лінгвістики у контексті мовознавчих досліджень
 16. Проблеми перекладу текстів офіційно-ділового та наукового стилів
 17. Старослов’янська мова у контексті історії  російської літературної мови
 18. Історична граматика
 19. Історія російської літературної мови
 20. Стилістика і культура мови
 21. Методика викладання російської та польської мов
 22. Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі
 23. Методика викладання перекладу у вищій школі
 24. Актуальні проблеми сучасного слов'янського мовознавства
 25. Теорія і методологія мовознавчих досліджень
 26. Орфографічний та орфоепічний практикуми. Культура мовлення
 27. Професійна етика
 28. Порівняльно-історична граматика слов'янських мов
 29. Лексико-граматичні аспекти перекладу
 30. Комунікативно-прагматичні аспекти перекладу
 31. Біблеїзми в лексиці та фразеології російськ, українськ. та польськ. мов
 32. Християнський світогляд та російська мова
 33. Методологічні основи історико-лінгвістичних та контрастивних досліджень
 34. Складні аспекти лінгвістичного аналізу
 35. Типологічні особливості російської мови у порівнянні з українською та польською
 36. Полонізми в історії російської літературної мови
 37. Історична граматика слов’янських мов
 38. Актуальні проблеми та тенденції розвитку сучасного слов'янського і порівняльного мовознавства
 39. Практикум з культури мовлення
 40. Сучасна слов’янська (російська) мова
 41. Вступ до літературознавства
 42. Російський фольклор у контексті світового
 43. Слов'янська усна народна творчість та міфологія
 44. Історія дитячої літератури народів світу
 45. Методика перекладацької діяльності
 46. Історія, теорія і практика літературного перекладу
 47. Теорія та методологія літературної компаративістики
 48. Теор. та істор. світов. літератури (Стародавн. Схід, період Античності)
 49. Теорія та історія світової літератури (Середні віки та Відродження)
 50. Теорія та історія світової літератури (ХVІІ – ХVІІІ ст.)
 51. Теорія та історія світової літератури (ХVІІІ – ХХ ст.)
 52. Історія літератури Угорщини, Румунії і Молдови
 53. Історія південно- та західнослов’ян. літ.(Чехії, Словач., Сербії, Болгарії)
 54. Історія польської літератури
 55. Давня поезія Японії та Китаю
 56. Основи риторики та ораторського мистецтва
 57. Історія російської літератури
 58. Методика викладання російської і світової літератури
 59. Актуальні проблеми сучасної російської і світової літератури
 60. Теорія літератури і основи естетики
 61. Теорія і методологія літературознавчих досліджень
 62. Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі
 63. Народознавство Польщі
 64. Народознавство Росії та історія російської культури
 65. Історія російської літературної критики
 66. Взаємозв’язок літератури з іншими видами мистецтва
 67. Проза російського та польського постмодернізму
 68. Класична традиція в поезії російського символізму
 69. Жанр фентезі у світовій літературі
 70. Художні особливості сучасної російської драматургії
 71. Вступ до літературної компаративістики
 72. Російський роман ХІХ ст..
 73. Шляхи розвитку російської літ. в дзеркалі сучасного літературознавства
 74. Худож. світ А. Ахматової. Творч. Ф. Достоєвського. Лірика Ф. Тютчева

Перелік навчальних та виробничих практик

 

 1. Мовно-ознайомча
 2. Фольклорна
 3. Діалектологічна
 4. Джерелознавча
 5. Педагогічна
 6. Педагогічна у вузі
 7. Перекладацька
 8. Науково-дослідна

Відповідальний за інформацію: Бедзір Наталія Прокопівна
Дата оновлення сторінки: 18.06.2018