Кафедра неорганічної хімії

Наукові досягнення 

На кафедрі здійснюються систематичні дослідження фазових рівноваг у складних халькогенідних, галогенідних та галогенхалькогенідних системах, будуються відповідні діаграми стану. Щороку проводяться розробки технологічних умов одержання монокристалів тернарних хількогенідних і галогенідних сполук та твердих розчинів на їх основі, досліджуються властивості отриманих матеріалів. Окремі з них, наприклад, сегнетоелектрик-напівпровідник Sn2P2S6 та його аналоги і тверді розчини за їх участю є перспективними функціональними матеріалами для електронної техніки. Одержані та досліджені ряд тернарних халькогенідів з високими показниками коефіцієнта термо-ЕРС та термоелектричної добротності: Tl4TiS4, Tl2SnS3, Tl4SnS4, Tl4Sn(Pb)S3(Se3,Te3), Tl9Sb(Bi)Se6(Te6) Деякі з них, завдяки унікальним характеристикам, є конкурентноздатними з термоелектриками, що вже використовуються на практиці. Значна увага приділяється покращенню термоелектричних параметрів шляхом одержання нових матеріалів на основі твердих розчинів та евтектичних сумішей. Проведяться дослідження ряду суперіонних матеріалів на основі тетрарних галогенхалькогенідів. Результати досліджень мають пріоритетний характер.

Всього за роки існування кафедри (з 1966 року) видано 4 монографії, 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти та науки, опубліковано понад 1100 наукових статей, одержано понад 80 авторських свідоцтв і патентів. Захищені 46 кандидатських та 9 докторських дисертацій. Професори Головей М.І., Ворошилов Ю.В., Олексеюк І.Д., Переш Є.Ю. та ст.н.с. Гурзан М.І. – автори наукової роботи “Хімія, технологія і властивості складних галогенхалькогенних матеріалів (1965–1999)”, стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки 2000 року. Професори кафедри Переш Є.Ю. та Барчій І.Є. є членами Координаційної Ради з проблем "Неорганічна хімія та електрохімія" при НАН України. Проф. Барчій І.Є. входить до складу експертної ради МОН України з проблеми "Фізико-технічні проблеми матеріалознавства". 5 викладачів кафедри професори Переш Є.Ю., Поторій М.В., Барчій І.Є., доценти Кохан О.П., Сабов М.Ю. та старший науковий співробітник ІФХТТ Сідей В.І. входять до складу спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей "Неорганічна хімія" та "Аналітична хімія" (головою спеціалізованої ради є проф.Переш Є.Ю.).

Щорічно колектив кафедри працює над виконанням 2-3 держбюджетних наукових тем, результати роботи висвітлюються в статтях в наукових журналах та тезах доповідей на конференціях (близько 50 публікацій щорічно). За останні 5 років науковцями кафедри захищено 4 кандидатські дисертації. 

Перспективи розвитку

Наукова робота в співдружності з хіміко-технологічним відділом ІФХТТ проводитиметься в декількох напрямках:

Основний напрямок: Розробка фізико-хімічних основ синтезу, одержання та дослідження властивостей нанокомпозитів та монокристалів на базі тернарних та більш складних халькогенідних, галогенідних та галогенхалькогенідних сполук як перспективних матеріалів для електронної техніки (науковий керівник д.х.н., професор Переш Є.Ю.).

Інші напрямки:  Вивчення електронно-іонних процесів на контактах змішаного електронно-іонного провідника з електролітами та металами (науковий керівник: к.х.н., доцент Кохан О.П.);

Складні халькогеніди у системах Tl(Ag,Cu)–MeIV(MeV)–S(Se,Te)": фазові рівноваги, одержання і властивості кристалів (наукові керівники: д.х.н., професор Переш Є.Ю., д.х.н., професор Барчій І.Є.);

Нові сегнетоелектричні та функціональні матеріали в системах МеІ–МеІІІ–Р–Х, де МеІ – Cu,Ag,Tl; МеІІІ – In,Cr,V,Sb,Bi,РЗМ; Х – S,Se,Te – склад, характер утворення, діаграми стану квазібінарних перерізів, фазові рівноваги в квазіпотрійних системах, вирощування монокристалів (наукові керівники: д.х.н., професор Поторій М.В., д.х.н., професор Барчій І.Є.). 

 Список публікацій кафедри за 2015–2016 роки

2015 рік 

Наукові статті

 1. Kozma A.A., Sabov M.Yu., Peresh E.Yu., Barchiy I.E., and Tsygyka V.V. Thermoelectric Properties of a Eutectic SnSe2–Bi2Se3 Alloy // Inorg. Mater.– 2015– Vol.51, №2. – P. 93–97. [Impact Factor 0.556]
 2. Barchii I.E., Tats’kar A.R., Kozma A.A., Peresh E.Yu. Interaction of components in the Tl2Se–Tl4SnSe4–Tl9SbSe6 quasi-ternary system // Russ. J. Inorg. Chem. – 2015 – Vol.60, №9. – P. 1148–1151. [Impact Factor 0.489]
 3. A.I. Pogodin, A. P. Kokhan, I. E. Barchii, A.M.Solomon, Yu.M.Stasyuk. Physicochemical interaction in the CuBr–Cu2S–Cu6PS5Br quasi - ternary system. // Russ. J. Inorg. Chem. – 2015 –Vol.60, №6 – P. 741–745. [Impact Factor 0.489]
 4. Stercho I.P., Barchii I.E., Malakhovskaya T.A., Pogodin A.I., Sidei V.I., Solomon A.M., Peresh E.Yu. Physicochemical interaction in the Cs3Sb2Br9–Cs2TeBr6 system: the phase diagram and the nature of the interaction of components // Russ. J. Inorg. Chem. – 2015 – V.60, No.2. – P.225-229. [Impact Factor 0.489]
 5. Козьма А.А., Сабов М.Ю., Переш Е.Ю., Барчий И.Є., Цигика В.В. Термоэлектрические свойства эвтектического сплава системы SnSe2–Bi2Se3 // Неорг. материалы. – 2015 –Т.51, №2. – С. 131–136. [ImpactFactor0.556]
 6. Барчий И.Є., Тацькар А.Р., Козьма А.А., Переш Е.Ю. Взаимодействие компонентов в квазитройной системе Tl2Se–Tl4SnSe4–Tl9SbSe6 // ЖНХ– 2015 – Т.60, №9. – С. 1260–1264. [ImpactFactor0.489]
 7. Стерчо И.П., Барчий И.Е., Малаховская Т.А., Погодин А.И., Сидей В.И., Соломон А.М., Переш Е.Ю. Физико-химическое взаимодействие в системе Cs3Sb2Br9–Cs2TeBr6: диа­грам­ма состояния, природа взаимодействия компонентов // ЖНХ  – 2015 –Т.60, №2. – С.266-270. [ImpactFactor0.489]
 8. А.И.Погодин, А.П. Кохан, И.Е. Барчий, А.М. Соломон, Ю.М. Стасюк // Физико-химическое взаимодействие в квазитройной системе CuBr–Cu2S–Cu6PS5Br // ЖНХ  – 2015 –Т.60. №6. - С.818-822. [ImpactFactor0.489]
 9. Sidey V. The extended variant of the bond valence – bond length correlation curve for boron(III)–oxygen bonds // Z. Kristallogr.  – 2015 –V.230. – P.495-498. [ImpactFactor 1.310]
 10. Sidey V. An alternative empirical model for the relationship between the bond valence and the thermal expansion rate of chemical bonds // Acta Crystallogr. – 2015 –V.B71. – P.484-487. [ImpactFactor2.184]
 11. Plucinski K. J., Sabov M.,·Fedorchuk A. O., Barchiy I.,·Lakshminarayana G, Filep M. UV laser induced second order optical effects in the Tl4PbTe3, Tl4SnSe3 and Tl4PbSe3 single crystals // Opt. Quant. Electron.– 2015 –V.47, Issue 2 – P.185-192. [ImpactFactor0.987]
 12. Martynyuk-Lototska I, Kushnirevych M, Zapeka B, Krupych O, Kokhan O, Pogodin A, Peresh E, Mys O, Vlokh R. Acoustic anisotropy of acoustooptic Tl3AsS4 crystals // Appl. Opt.– 2015 – Vol. 54, No 6 – P. 1302–1308.[ImpactFactor1.784]
 13. Martynyuk-Lototska I., Mys O., Zapeka B., Solomon A. M., Kokhan O. and Vlokh R. Acoustic, elastic and acoustooptic properties of Tl3AsSe3 crystals: acoustic isotropic point. // Ukrainian Journal of Physical Optics  – 2015. –.Vol.16, No 4. – PP.178 – 186. [ImpactFactor0.558]
 14. Adamenko D., Kushnirevych M., Kokhan O. and Vlokh R. Faraday effect in Tl3AsS4 crystals. // Ukrainian Journal of Physical Optics  – 2015 – Vol.16, No 3 – P.134 – 137 [ImpactFactor0.558]
 15. A.H.Reshak, Z.A.Alahmed, I.Barchij,  M.Sabov,  K.J.Plucinski  I.V.Kityk  and A.O.Fedorchuk   The influence of replacing Se by Te on electronic structure and optical properties of Tl4PbX3 (X=Se or Te): Experimental and Theoretical investigations. // RSCAdv.DOI:10.1039/C5RA20956K V.5, Р.102173-102181. [ImpactFactor3.84]
 16. Potorij M.V., Мilyan P.М., Motrya S.F., Tovt V.V., Hasinets S.M. Phase Equilibria in MeIMeIIIP2S6(Se6) Systems Which Include Quaternary Compounds (MeI - Cu, Ag; MeIII - In, Cr) // Physics and chemistry of solid state. – 2015. – Vol.16, №2. – P.618-626.
 17. Мilyan P.М., Кun G.V., Мilyan Zh.І., Molnar J.I. Synthesis and Identification of Pb3TeO6 Compound // Physics and chemistry of solid state. – 2015. – Vol.16, №4. – P.8–10.
 18. О.О.Масалович, М.Ю.Сабов, І.Є.Барчій, А.М.Соломон. Фазові рівноваги в системі Tl2Se–Tl9BiSe6–Tl4SnSe3 // УХЖ. – 2015. – Т.81, №8. – С.98–100.
 19. Малаховська Т.О., Філеп М.Й., Сабов М.Ю., Барчій І.Є., Переш Є.Ю., Соломон А.М. Квазібінарні перерізи та порівняльний аналіз взаємодії в потрійних системах Tl–Pb–Se(Те) // УХЖ. – 2015. –  Т.81, №4. – С.84–87.
 20. Погодін А.І., Кохан О.П., Сабов В.І., Малаховська Т.О., Філеп М.Й., Соломон А.М., Переш Є.Ю. Особливості вирощування монокристалів талій (І) ортотіоарсенату для використання в акустооптичних пристроях // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. Серія "Хiмiя". – 2015. – Вип. 1 (33). – С. 11-14.
 21. Козьма А.А. Про хвильові числа валентних коливань хімічних зв’язків метал–оксиген у неорганічних солях із оксоаніонами // Наук. вісник Ужгород. у-ту. (Сер. Хімія). – 2015. – №1(33). – С. 18–21.
 22. Козьма А.А., Голуб Н.П., Голуб Є.О., Гомонай В.І. Розрахунок теплофізичних властивостей кобальт (ІІ) ортофосфату Co3(PO4)2 // Наук. вісник Ужгород. у-ту. (Сер. Хімія). – 2015. – №1(33). – С. 63–65.
 23. Сідей В.І., Штейфан А.Я. Параметри зв’язкової валентності для зв’язків Ga — Se // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. "Хiмiя" – 2015. – Вип. 1 (33). – С.5-7.
 24. Погодін А.І., Кохан О.П., Сабов В.І., Малаховська Т.О., Філеп М.Й., Соломон А.М., Переш Є.Ю. Особливості вирощування монокристалів талій (І) ортотіоарсенату для використання в акустооптичних пристроях // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. Серія "Хiмiя". – 2015. – Вип. 1 (33). – С. 11-14.
 25. Філеп М.Й., Сабов М.Ю., Малаховська Т.О., Товт В.В. Взаємодія у потрійній системі S–Se–Te // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. Серія "Хiмiя". – 2015. – Вип. 1 (33). – С. 8-10.
 26. Мадар Л.А., Філеп М.Й., Сабов М.Ю., Соломон А.М. Тріангуляція системи Tl–Fe–Te // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. Серія "Хiмiя". – 2015. – Вип. 2 (34). – С.27-29.
 27. Козьма А.А., Мучичка І.І., Переш Е.Ю., Барчій І.Є., Габорець Н.Й., Зубака О.В. Вплив хімічного потенціалу на термоелектричні властивості талій (І) бісмут (ІІІ) дихалькогенідів TlBiS2 (Se2, Te2) // Наук. вісник Ужгород. у-ту. (Сер. Хімія). – 2015. – Вип. 2 (34). – С.17-19.
 28. Cабов В.І., Поторій М.В., Товт В.В., Товт В.О., Сабов М.Ю., Барчій І.Є. Фізико-хімічна взаємодія в системі TlInP2Se6–TlSbP2Se6 // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. Серія "Хiмiя". – 2015. – Вип. 2 (34). – С.24-26.
 29. Сідей В.І., Штейфан А.Я. Координаційні тетраедри [GeSe4]: геометричні та кристалохімічні характеристики // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. "Хiмiя" – 2015. – Вип. 2 (34). – С.7-9.
 30. Сідей В.І. Взаємодія в системах на основі тернарних галогенідів Rb3(Cs3)Sb2(Bi2)Br9(I9) та K2(Rb2,Cs2)TeBr6(I6): модель зв’язкової валентності // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. "Хiмiя" – 2015. – Вип. 2 (34). – С.30-33.
 31. Барчій І.Є., Федорчук А.О., Тацькар А.Р., Пясецки М., Кітик І.В. Хімічний зв'язок у тернарних сполуках квазіпотрійної системи Tl2Se–SnSe2–Sb2Se3 // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. "Хiмiя" – 2015. – Вип. 2 (34). – С.10-16.
 32. Переш Є.Ю., Малаховська Т.О., Сабов М.Ю., Барчій І.Є., Кун Г.В. Сполуки Tl4SnS3(Se3,Te3), Tl4PbSe3(Te3), Tl2SnS3, Tl4SnS4: властивості та їх закономірності // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. "Хiмiя" – 2015. – Вип. 2 (34). – С.20-23.
 33. Штейфан А.Я., Сідей В.І., Небола І.І., Студеняк І.П. Кристалохімічний аналіз кристалічної структури PbGa2S4: модель зв'язкової валентності // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. "Фізика". 

Патенти

 1. Пат. №109002 Україна, МПК C01B 19/02, C01G 15/00, C21D 1/60, H01L 35/16, C22C 28/00. Спосіб підвищення термоелектричної добротності матеріалу на основі сполуки нонаталій (І) гексаселенобісмутиту Tl9BiSe6 / Козьма А.А., Барчій І.Є., Переш Є.Ю.; Заявник і патентовласник ДВНЗ “УжНУ”. – № a201211075; заявл. 24.09.2012; опубл. 10.07.2015, Бюл. №13.
 2. Пат. №101902 Україна, МПК C01G 15/00, C01G 29/00, C01B 19/00, H01L 35/16. Ефективний середньотемпературний термоелектрик на основі евтектики Tl5.63Bi0.70Se3.67 / Козьма А.А., Барчій І.Є., Переш Є.Ю., Беца В.В., Сабов М.Ю., Габорець Н.Й.; Заявник і патентовласник ДВНЗ “УжНУ”. – №u201502324; заявл. 16.03.2015; опубл. 12.10.2015, Бюл. №19.
 3. Пат. №101909 Україна, МПК C01B 19/00, C01G 29/00, C01G 15/00, C21D 1/60, H01L 35/16, C22C 12/00. Спосіб покращення термоелектричної добротності евтектичного сплаву (SnSe2)0.55(TlBiSe2)0.45 / Козьма А.А., Барчій І.Є., Переш Є.Ю., Сабов М.Ю.; Заявник і патентовласник ДВНЗ “УжНУ”. – №u201502541; заявл. 20.03.2015; опубл. 12.10.2015, Бюл. №19.
 4. Пат. 109136 Україна МПК C30B 11/04. Cпосіб вирощування монокристалів купрум (I) гексатіофосфату Cu7PS6 методом спрямованої кристалізації з розплаву / Погодін А. І., Кохан О. П., Севрюков Д. В., Студеняк І. П.; Заявник і власник патенту ДВНЗ “УжНУ”.  № а201214055; заявл. 10.12.12.; опубл. 27.07.15., Бюл. №14.
 5. Пат. №108883 Україна МПК C30B 29/10, C30B 11/00. Cпосіб вирощування монокристалів купрум (I) пентатіофосфату (V) йодиду Cu6PS5I методом спрямованої кристалізації з розплаву / Погодін А. І., Кохан О. П., Соломон А. М., Студеняк І. П.; заявник і власник патенту ДВНЗ “УжНУ”.; № а201213997;  заявл. 10.12.12.; опубл. 25.06.15., Бюл. №12.
 6. Пат. №108882 Україна МПК C30B 29/10, C30B 11/00. Cпосіб вирощування монокристалів купрум (I) пентатіофосфату (V) броміду Cu6PS5Br методом спрямованої кристалізації з розплаву / Погодін А. І., Кохан О. П., Соломон А. М., Студеняк І. П.; заявник і власник патенту ДВНЗ “УжНУ”. № а201213996; заявл. 10.12.12.; опубл. 25.06.15., Бюл. №12.
 7. Пат. №107093 Українa. МПК (2014.01) C01G 5/00, C01G 35/00, C30B 29/12 (2006.01), C30B 11/00. Спосіб одержання аргентум(І) пентатіотанталату(V) йодиду Ag6TaS5I. / Погодін А.І., Кохан О.П., Соломон А.М., Студеняк І.П.; заявник і власник патенту ДВНЗ “УжНУ”.  № а201206258.  Опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22.
 8. Деклараційний патент №12561/ЗУ/15 Україна, МПК C01B 19/00, C01G 15/00, C01G 19/00, C01G 29/00, H01L 35/00. Матеріал з підвищеною термоелектричною потужністю на основі твердого розчину системи TlBiSe2–Tl4SnSe4 / Козьма А.А.; заявник і патентовласник ДВНЗ “УжНУ”. – №u201502536; заявл. 20.03.2015; опубл. 20.07.2015.
 9. Деклараційний патент №14885/ЗУ/15 Україна, МПК C01G 15/00, C01G 29/00, C01B 19/00, H01L 35/16. Спосіб енергозберігаючого твердофазного синтезу перспективного термоелектрика талій (І) бісмут (ІІІ) диселеніду TlBiSe2 / Козьма А.А., Сабов М.Ю., Барчій І.Є., Переш Є.Ю., Соломон А.М.; заявник і патентовласник ДВНЗ “УжНУ”. – №u201502299; заявл. 16.03.2015; опубл. 25.08.2015.

Участь у конференціях:

І. XV Міжн. конф. з фізики і технології тонких плівок та наносистем, 11-16 травня 2015 р., Івано-Франківськ.

 1. Potorij M.V., Milyan P.M., Motrya S.F., Tovt V.V. Physico-Chemical Interaction in System Based on Quaternary Compounds Cu(Ag)In(Cr, Ві)P2S6(Se6) //Тези доп. -С.373.

ІІ. First international workshop “Actual problems of fundamental science” - APFS’2015 (dedicated to the 75-th anniversary of prof. I.D. Olekseyuk), May 29 - June 2, 2015, Lutsk-Lake “ Svityaz′ ”, Ukraine.

 1. Поторій М.В., Милян П.М. Аналіз фізико-хімічної взаємодії у системах Me-P-S(Se) // Тези доп. – Р.286-287.
 2. Милян П.М., Кун А.В., Милян Ж.И., Товт В.А. Получение сложного оксида Pb3TeO6 // Тези доп. – Р.81.

ІІІ. III Int. research and practice conf. “Nanotechnology and Nanomaterials”, August 26-29, 2015, Ivan Franko National Universary of Lviv, Lviv.

 1. Potorij M.V., Milyan P.M., Motrya S.F. Physico-chemical interaction in CuSbSe2-“P2Se4” system // Abst..-Р.46.

IV. I Міжнародна науково практична конференція 20-24 квітня 2015 р. «Сучасні проблеми науки і техніки в умовах забезпечення сталого розвитку економіки: MPCTI»

 1. О.О. Масалович, М.Ю. Сабов, І.Є.Барчій Фазові рівноваги на квазібінарних перерізах системи Tl2Se–Bi2Se3–PbSe // Зб. наук. праць – С. 108-110.

V. International Meeting "Clusters and nanostructured materials" (CNM-4), 12-16 October 2015, Uzhhorod (Ukraine).

 1. Shteyfan A.Ya., Sidey V.I., Nebola I.I., Studenyak I.P. The vibration representation and crystal structures of A2B2X6Y pyrochlore crystals // Program and Materials.. – P.127.

VІ. 7thInternational Conference on Chemistry and Chemical Education "Sviridov Readings – 2015". Minsk, 7-11 April, 2015.

 1. Zavrazhnov A., Kosyakov A., Berezin S., Sidey V., Zlomanov V. On the chemical transport of some binary sulfides // Book of Abstracts – P.43.

VІІ. «Сучасні проблеми хімії»: XVI Міжнар. конф. студентів та аспірантів, 20-22 травня 2015 р..

 1. Пустовар О.В., Філеп М.Й., Малаховська Т.О., Сабов М.Ю., Барчій І.Є.  Взаємодія у системі Pb-Se-Te // Тези доповідей.  – К.:КНУ ім.. Т. Шевченка, 2015.– С.24

VІІІ. The XXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids (ISPCS), Lviv, Ukraine, 12 – 15 September 2015 р.

 1. Igor Barchiy, Anatoliy Fedorchuk, Anatoliy Tatskar, Michal Piasecki, Ivan Kityk. Formation of the solid solutions on the basis of TlSbSe2 compound. p. 90-91.

ІХ. Міжнародна науково-практична конференція "Реалії та перспективи єврошнтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України". Ужгород, 28-30.10.2015.

 1. Голомб О.М., Барчій Е.Ю., Барчій І.Є. Інформатизація сучасної хімічної освіти. – С 52-60.

X. XV наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2015». Львів, 24-27 травня 2015 р. Зб. наук. праць.–Львів, Видавничий центр Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2015.

 1. Поторій М.В., Мотря С.Ф., Милян П.М. Формування твердих розчинів у системах з катіонним та аніонним заміщенням на основі сполук Cu(Ag)In(Cr)P2S6(Se6) // С.221.
 2. Козьма А.А.,Барчій І.Є., Переш Є.Ю. Синтез та термоелектричні властивості потрійної евтектики в системі SnSe2–TlBiSe2–Bi2Se3 // С. 240 (Н21).
 1. О.О.Масалович, М.Ю.Сабов. Фазові рівноваги в квазіпотрійній системі TlBiSe2–Tl9BiSe6–Tl4SnSe3 // С. 241.
 2. Малаховська Т.О., Філеп М.Й., Пустовар О.В., Сабов М.Ю., Барчій І.Є., Соломон А.М. Фізико-хімічна взаємодія компонентів у потрійній системі Tl–Pb–Se // С. 249.
 1. Тацькар А.Р., Барчій І.Є., Козьма А.А., Леонтович Я. Система Tl4SnSe4–Tl9SbSe6–TlSbSe2 // С. 245 (Н26).
 1. Тимар І.В., Cабов В.І., Погодін А.І. Поторій М.В.,Сабов М.Ю. Оптимізація умов синтезу тетрарних сполук TlIn(Sb,Bi)P2S6(Se6) // С. 250.
 2. Зубака О.В., Переш Є.Ю., Сідей В.І., Барчій І.Є., Кун Г.В., Козьма А.А., Габорець Н.Й., Сабов І.В., Олійник І.М. Фазові рівноваги в системах Rb2TeBr6(I6)–Cs2TeI6(Br6) // С. 259 (Н40).

XI. 5-й семінар «Властивості сегнетоелектричних і суперіонних систем», 26-27 жовтня 2015 р.: зб. наук. праць.– Ужгород, Видавництво УжНУ «Говерла», 2015.

 1. V.I. Sabov, M.V. Potorij, I.E. Barchiy, M. Yu. Sabov TlSbP2Se6 Based Solid Solution Formation in the TlSbP2Se6–TlSbSe2(TlInP2Se6, TlBiP2Se6) Systems // С. 40.
 1. Погодін А.І., Кохан О.П., Сабов В.І., Малаховська Т.О., Філеп М.Й., Соломон А.М., Переш Є.Ю. Особливості вирощування монокристалів Tl3AsS4 та Tl3AsSe3 для використання в акустооптичних пристроях // С.43.
 1. Погодін А.І., Кохан О.П., Фершал М.В., Студеняк Я.І. Тверді розчини суперіонних сполук складу Cu7-xPS6-xHalx – матеріали для Cu2+ селективних електродів//  С.44.
 2. Штейфан А.Я., Сідей В.І., Небола І.І., Студеняк І.П. Аналіз кристалічної структури PbGa2S4 з використанням моделі зв’язкової валентності // С.47-48.
 3. Поторій М.В., Милян П.М., Мотря С.Ф., Молнар Д.І. Синтез тетрарних сполук Cu(Ag)In(Bi,Cr)P2S6(Se6) та вирощування їх монокристалів // С.41-42.
 4. Зубака О.В., Барчій І.Є., Переш Є.Ю. Системи на основі сполук типу A2TeX6 (A-Rb,Cs, X-Br,I) // 5-й семінар «Властивості сегнетоелектричних і суперіонних систем», 26-27 жовтня 2015 р.: зб. наук. праць.– Ужгород, Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – С. 45.

XII. Київська конференція з аналітичної хімії «Сучасні тенденції 2015», 7-9 жовтня 2015 р.: тези доповідей, Київ, 2015.

 1. Погодін А.І., Фершал М.В., Фурик Н.І., Кохан О.П., Студеняк Я.І. Тверді розчини системи Cu7PS6-Cu6PS5Hal як чутливі елементи купрум-селективних сенсорів // С.93.

XIII. «Хімічні Каразінські читання – 2015»: VІІ Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 20–22 квітня 2015

Наукові публікації кафедри неорганічної хімії в 2017-1018 рр.

Статті:

Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор:

 1. Martynyuk-Lototska I., Trach I., Kokhan O., and Vlokh R. Efficient acousto-optic crystal, TlInS2: acoustic and elastic anisotropy // Appl. Opt. –2017. – V.56, P.3179-3184 https://doi.org/10.1364/AO.56.003179 (IF2016 – 1.650)
 2. Piasecki M., Brik M.G., Barchiy I.E., Ozga K., Kityk I.V., Al-Naggar A.M., Albassam A.A.,Malakhovskaya T.A., Lakshminarayana G. Band structure, electronic and optical features of Tl4SnX3 (X=S, Te) ternary compounds for optoelectronic applications // Journal of Alloys and Compounds  –2017. – V.710. –Р. 600-607 (IF2017 – 3.133)
 3. Say A., Martynyuk-Lototska I., Adamenko D., Pogodin A., Kokhan O.  & Vlokh R. Thermal expansion anisotropy of β-TlInS2 crystals in the course of phase transitions // Phase Transitions (2017). –DOI: 10.1080/01411594.2017.1341983 (IF2016 – 1.060)
 4. Adamenko D, Vasylkiv Yu, Pogodin A, Kokhan O, Vlokh R. Faraday effect in TlInS2 crystals // Ukr. J. Phys. Opt. –2017-V.18 (4), 197 – 200. (IF2016 – 1.071)
 5. Sidey V., Shteyfan A. Revised bond valence for the P+5/S-2 ion pair // J.Phys. Chem. Solids. – 2017.  – V.103. –  P.73-75 (IF – 2.059)
 6. Sidey V. Predicting the lattice parameters for the AIAIIBII2F7 disordered cubic fluoride pyrochlores // Z.Kristallogr. – 2017.– V.232(10). – P.729-731 (IF – 3.179)
 7. Bevziuk K., Chebotarev A., Snigur D., Bazel Y., Fizer M., Sidey V. Spectrophotometric and theoretical studies of the protonation of Allura Red AC and Ponceau 4R  // J. Mol. Struct. – 2017.– V.1144. – P.216-224 (IF – 1.753)
 8. Fiser M., Sidey V., Tupys A., Ostapiuk Y., Tymoshuk O., Bazel Y. On the structure of transition metals complexes with the new tridentate dye of thiazole series: Theoretical and experimental studies // J. Mol. Struct. – 2017.– V.1149. – P.669-682 (IF – 1.753)
 9. Liubachko V., Shvalya V., Oleaga A., Salazar A., Kohutych A., Pogodin A., M. Vysochanskii Yu.. Anisotropic thermal properties and ferroelectric phase transitions in layered CuInP2S6 and CuInP2Se6 crystals. // Journal of Physics and Chemistry of Solids. 7311381) – 2017. – Vol (111). – pp. 324-327. (IF-2.059,  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002236971
 10. Sidey V., Shteyfan A. Revised bond valence parameters for the P+5/S–2 ion pair // J. Phys. Chem. Solids. – 2017. – V.103. – P.73-75.
 11. I.E.Barchii, A.R.Tats’kar’, A.A.Fedorchuk, A.I.Pogodin, A.M.Solomon. Phase Equilibria in the System Tl9SbSe6–TlSbSe2–Tl4SnSe4 // Rus. Journal of Inorganic Chemistry. 2018, V.63(1). –P.104-110 (DOI: 10.1134/S0036023618010035). https://link.springer.com /article/ 10.1134 /S0036023618010035.
 12. I.E.Barchii, V.A.Tovt, M.Piasecki, A.A.Fedorchuk, A.M.Solomon, A.I.Pogodin. Physicochemical Interaction in the TlInSe2–TlInP2Se6 System // Rus. Journal of Inorganic Chemistry. 2018, V.63(4). –P.537-542 (DOI: 10.1134/S0036023618040034). https://link.springer.com /article/ 10.1134 /S0036023618040034.
 13. I.P.Studenyak, V.Yu. Izai, V.I.Studenyak, S.O.Rybak, A.I.Pogodin, O.P.Kokhan, M.Kranjčec, Phase transitions and optical absorption edge in (Cu6PS5Br)1-x (Cu7PS6)x mixed crystals // J. Alloys and Compounds. – 2018. - V.735. – PP.417 – 421. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.11.144.
 14. B. Mytsyk, T. Kryvyy, N. Demyanyshyn, O. Mys, I. Martynyuk-Lototska, O. Kokhan, R. Vlokh. Piezo-, elasto- and acousto-optic properties of Tl3AsS4 crystals // Applied optics. – 2018. – V. 57, Issue 14. – PP.3796-3801. https://doi.org/10.1364/AO.57.003796.
 15. A. Say, I. Martynyuk-Lototska, D. Adamenko, A. Pogodin, O. Kokhan & R. Vlokh  Thermal expansion anisotropy of β-TlInS2 crystals in the course of phase transitions // Phase Transitions. – 2018. – V.91, Issue 1. – PP.1 – 8. https://doi.org/10.1080/01411594.2017.1341983.

 Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних (WebofScience, Scopus та інших):

 1. I.P. Studenyak, M.M. Luchynets, V. Yu. Izai, A.I. Pogodin, O.P. Kokhan, Yu. M. Azhniuk, D.R.T. Zahn. Structure and Raman spectra of (Cu6PS5I)(Cu7PS6)x mixed crystals // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. -2017. Vol 20(3), pp. 369-374.
 2. Studenyak I.P., Luchynets M.M., Izai V.Yu., Pogodin A.I., Kokhan O.P., Azhniuk Yu.M., Zahn D.R.T.. Structure and Raman spectra of (Cu6PS5I)(Cu7PS6)x mixed crystals // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2017. – Vol 20(3). – P.369-374.

 Статті у фахових виданнях України

 1. Філеп М.Й., Сабов М.Ю. Квазіпотрійна система Tl2S–Tl2Se–Tl4PbSe3 // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. Серія "Хiмiя". – 2017. – Вип. 1 (37). – C.14–16.
 2. Сабов В.І., Погодін А.І., Поторій М.В., Сабов М.Ю. Вирощування монокристалів сполук TlSbP2Se6, AgSbP2Se6 та AgBiP2Se6 // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. Серія "Хiмiя". – 2017. – Вип. 1 (37). – C.17–19.
 3. Сідей В.І., Штейфан А.Я. Щодо іонного радіусу Sn2+ // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. Серія "Хiмiя". – 2017. – Вип. 1 (37). – C.20–23.
 4. Переш Є.Ю., Козьма А.А., Барчій І.Є., Федорчук А.О., Малаховська Т.О., Кун Г.В., Зубака О.В, Курах Т.І. Про взаємозв’язок деяких характеристик сполук Tl4ВIVС3 і Tl9ВVC6IV – Sn,Pb; ВV – Sb, Bi; C – S, Se, Te) із середнім зарядом їхніх атомних ядер. // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. Серія "Хiмiя". – 2017. – Вип. 1 (37). –С.38-43.
 5. Стерчо І.П., Зубака О.В., Барчій І.Є., Переш Є.Ю., КоханО.П., Погодін А.І. Аналіз зміни типу хімічного зв’язку та прогнозування взаємодії в системах на основі перовскітних сполук Cs3Sb2Br9(I9) та Cs2TeBr6(I6). // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. Серія "Хiмiя". – 2017. – Вип. 1 (37). –С.48-54.
 6. Товт В.О., Барчій І.Є., Федорчук А.О., П’ясецкі М., Кітик І.В., Соломон А.М., Погодин А.І. Взаємодія в системі TlInSe2–Tl4P2Se6. // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. Серія "Хiмiя". – 2017. – Вип. 1 (37). –С.55-58.
 7. Товт В.О., Барчій І.Є., Федорчук А.О., П’ясецкі М., Кітик І.В., Філеп М.Й., Погодін А.І., Белей М.М. Система In2Se3–TlInP2Se6. // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. Серія "Хiмiя". – 2017. – Вип. 2 (38). –С. 48-52.
 8. А.І.Погодін, , Т.О.Малаховська, О.П.Кохан М.Й Філеп, фізико-хімічна взаємодія у системах CuBr(I) – Cu2Se. // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. Серія "Хiмiя". – 2017. – Вип. 2 (38). – С.8-10.
 9. Філеп М.Й., Сабов М.Ю., Погодін А.І.,  Малаховська Т.О. Стабільність фаз Tl5Te3 та Tl2Te // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Серія "Хімія".–2017.– 2 (38).–С.14-17.
 10. Cабов В.І., Поторій М.В., Кітик І.В., Філеп М.Й., Погодін А.І., Сабов М.Ю. Взаємодія компонентів у системі Tl3PSe4–TlSbP2Se6 // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Серія "Хімія".–2017.– 2 (38).–С.22-25.
 11. Сідей В.І., Кристалохімічний аналіз комплексних іонів [P2S6]4–: модель зв’язкової валентності // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Серія "Хімія".–2017.– 2 (38).–С.5-7.
 12. Сідей В.І. Температурно-індуковані фазові переходи структур перовскітів: модель зв’язкової валентності // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Серія "Хімія".–2017.– 2 (38).–С. 11-13.

 Статті в зарубіжних фахових виданнях:

 1. Tovt Valeria, Barchiy Igor, Piasecki Michal, Kityk Iwan, and Fedorchuk Anatolii. Investigations of TlInP2Se6–In4(P2Se6)3 system and optical properties of complex compounds. // Hungarian Journal of Industry and Chemistry. –2017. –V.45. –P. 141-147.

 Патентно-ліцензійна діяльність:

 1.  Пат. 114854 Україна МПК C30B 9/00, C30B 13/00, C30B 13/04. Спосіб вирощування Ag7GeS5I методом спрямованої кристалізації з розплаву-розчину / Погодін А. І., Кохан О. П., Соломон А. М., Ізай В.Ю., Студеняк І.П.; заявник і власник патенту ДВНЗ “УжНУ”. - №114854; u201609237, заявл. 05.09.16.; опубл. 27.03.17., Бюл. №6.
 2. Пат. 115204 Україна МПК C30B 11/02, C30B 1/06, C30B 29/46. Спосіб вирощування Ag7GeS5I методом спрямованої кристалізації з розплаву-розчину / Погодін А. І., Кохан О. П., Соломон А. М., Ізай В.Ю., Студеняк І.П.; заявник і власник патенту ДВНЗ “УжНУ”. - №115204; a201609242, заявл. 05.09.16.; опубл. 25.09.17., Бюл. №18.
 3. Пат. 120186 Україна C30B 9/00, C30B 13/00. Спосіб вирощування Cu7GeS5I методом спрямованої кристалізації з розплаву-розчину / Погодін А.І., Кохан О.П., Соломон А.М., Студеняк І.П.; заявник і власник патенту ДВНЗ “УжНУ” - .№120186; u201704042, Заявл. 24.04.17.; опубл. 25.10.17., Бюл. №20.
 4. Пат. 120661 Україна C30B 9/00, C30B 13/00 C30B 13/04. Спосіб вирощування твердих розчинів складу (Cu1-xAgx)7GeS5I методом спрямованої кристалізації з розплаву-розчину / Погодін А.І., Кохан О.П., Соломон А.М., Ізай В.Ю., Студеняк І.П.; заявник і власник патенту ДВНЗ “УжНУ” - №120661; u201705597, Заявл. 06.06.17.; опубл. 10.11.17., Бюл. №21.
 5. Патент (винахід) №113556 Україна, МПК H01L 35/16, C22F 1/16. Спосіб термічної обробки евтектичного сплаву (SnSe2)0.55(TlBiSe2)0.45 / Козьма А.А., Барчій І.Є., Переш Є.Ю., Сабов М.Ю.; заявник і патентовласник ДВНЗ “УжНУ”. – № а 201502539; заявл. 20.03.2015; опубл. 10.02.2017, Бюл. №3.
 6. Патент (деклараційний на винахід) №24333/ЗА/17 Україна, МПК H01L 35/16. Ефективний середньотемпературний термоелектрик на основі евтектики Tl5.63Bi0.70Se3.67 / Козьма А.А., Барчій І.Є., Переш Є.Ю., Беца В.В., Сабов М.Ю., Габорець Н.Й.; заявник і патентовласник ДВНЗ “УжНУ”. – № а 201502328; заявл. 16.03.2015; опубл. 29.09.2017.

 Тези доповідей на наукових конференціях: 

Тези доповідей на міжнародних конференціях;

 1. Piasecki M., Brik M.G., Kityk I.V., Barchiy I.E., Al-Naggar A.M., Albassam A.A. TI4YX3 (Y=Sn, Pb; X=S, Te) single crystals as promised multi-functional optoelectronic materials // Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-EQEC, 2017 Conference). 25-29 June 2017. Munich, Germany. CE-P.6 MON.
 2. Piasecki M., Parasyuk O.V., Halyan V.V., Kityk I.V., Khyzhun O.Y., Myronchuk G.L., Barchiy I.E. New chalcogenide and halide materials for optoelectronic applications. 18-th International Union of Materials Research Societies - International Conference in Asia 2017 (IUMRS-ICA 2017). 5-9 November 2017. Taiwan. D6-06.
 3. Товт В.О., Барчій І.Є., Федорчук А.О., П’ясецкі М., Кітик І.В. Механізм утворення твердих розчинів в системі TlInSe2–TlInP2Se6. Матеріали II Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми фундаментальних наук» (АПФН-2017), 1-5 червня 2017, Луцьк, 2017. –С. 142-144.
 4. Малаховська Т.О., Філеп М.Й., Сабов М.Ю. Розчинність талію у тернарних фазах Tl4PbSe3(Те3) // «Actual problems of fundamental science»: ІІ International workshop, June, 1-6, 2017, Proceedings.–Lutsk: «Vezha», 2017.–P.85-86.
 5. M.J.Filep, T.O.Malakhovska, M.Yu.Sabov. Investigation of chalcogenide system Pb–Se–Te // «Properties of ferroelectric and superionic systems» VIІ-th Seminar, April 24, 2017: Program and abstracts. – Uzhhorod: Uzhhorod University Press «Hoverla», 2017. – P.14.
 6. V.I.Sabov, A.I.Pogodin, M.V.Potorij, I.V.Kityk, M.Yu.Sabov. TlSbP2Se6, agSbP2Se6 and  AgBiP2Se6 single crystal growth // // «Properties of ferroelectric and superionic systems» VIІ-th Seminar, April 24, 2017: Program and abstracts. – Uzhhorod: Uzhhorod University Press «Hoverla», 2017. – P.15.
 7. V.Yu.Izai, A.I.Pogodin, O.P.Kokhan, I.P.Studenyak, T.Šalkus, J.banys. Electrical conductivity of Cu6PS5I–Cu7PS6 superionic mixed crystals // «Properties of ferroelectric and superionic systems» VIІ-th Seminar, April 24, 2017: Program and abstracts. – Uzhhorod: Uzhhorod University Press «Hoverla», 2017. – P.20-21.
 8. А.І.Погодін, О.П.Кохан, Ю.М.Стасюк, В.Ю.Ізай, І.П.Студеняк. Фізико-хімічні властивості твердих розчинів суперіонної системи Cu7GeS5I–Ag7GeS5I // «Properties of ferroelectric and superionic systems» VIІ-th Seminar, April 24, 2017: Program and abstracts. – Uzhhorod: Uzhhorod University Press «Hoverla», 2017. – P.34-35.
 9. Sidey V.I., Shteyfan A.Ya.. A simplified empirical model for the relationship between the bond valence and the thermal expansion rate of chemical bonds // «Properties of ferroelectric and superionic systems» VIІ-th Seminar, April 24, 2017: Program and abstracts. – Uzhhorod: Uzhhorod University Press «Hoverla», 2017. – P.40-41.
 10. А.Я.Штейфан, І.І.Небола, В.І.Сідей. Структура та коливне зображення кристалів В2О3 // «Properties of ferroelectric and superionic systems» VIІ-th Seminar, April 24, 2017: Program and abstracts. – Uzhhorod: Uzhhorod University Press «Hoverla», 2017. – P.74-75.
 11. Товт В.О, Барчій І.Є., Федорчук А.О., П’ясецки М, Погодін А.І., Стерчо І.П. Структура та властивості твердих розчинів на основі TlInP2Se6// Proceed. IX Int. Scientific Conference “Relaxed, Nonlinear, Acoustic, Optical Processes and Materials” – RNAOPM-2018. June 1 – 5, 2018, Lutsk, Ukraine. – Lutsk: Volyn University Press “Vezha”, 2018. – P.103-104.
 12. M.Piasecki, O.V.Parasyuk, V.V.Halyan, I.V.Kityk, K.Wajciechovski, O.Y.Khyzhun, G.I.Myronchuk, I.E.Barchiy, A.I.Pogodin, O.P.Kokhan, M.G.Brik. The sulphur/selenium based metal-chalcogenide materials for photovoltaic and thermoelectric application. // Proceed. IX Int. Scientific Conference “Relaxed, Nonlinear, Acoustic, Optical Processes and Materials” – RNAOPM-2018. June 1 – 5, 2018, Lutsk, Ukraine. – Lutsk: Volyn University Press “Vezha”, 2018. – P.116.
 13. Structural and optical properties of (Cu1-xAgx)7SiS5I solid solutions/ Studenyak I.P., Molnar Z.R., Rybak S.O., Izai V.Yu, Pogodin A.I., Filep M.Y., Kokhan O.P. // “Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials” IX-th International scientific conference, June 1-5, 2018: Collected Abstracts. – Lutsk: 2018.– P. 41.
 14. Studenyak I.P. Structure and optical studies of Cu6PS5Br-Cu7PS6 / Studenyak I.P., Luchynets M.M., Izai V.Yu, Pogodin A.I., Kokhan O.P., Azhniuk Yu.M., Zahn D.R.T. // “Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials” IX-th International scientific conference, June 1-5, 2018: Collected Abstracts. – Lutsk: 2018.– P. 40.
 15. Погодін А.І. Фізико-хімічна взаємодія у квазіпотрійній системі Cu2Se-Cu7PSe6-CuI / Погодін А.І., Філеп М.Й., Малаховська Т.О., Кохан О.П., Стасюк Ю.М. // Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials” IX-th International scientific conference, June 1-5, 2018: Collected Abstracts. – Lutsk: 2018.– P. 88-89.
 16. Сабов В.І. Аналіз характеру взаємодії в системі Ag-Sb-P-Se та тверді розчини на основі AgSbP2Se6 / Сабов В.І., Поторій М.В., Погодін А.І., Філеп М.Й., Сабов М.Ю., Кітик І.В. // Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials” IX-th International scientific conference, June 1-5, 2018: Collected Abstracts. – Lutsk: 2018.– P. 94-95.

 Тези доповідей на вітчизняних конференціях;

 1. «Львівські хімічні читання-2017»: XVІ наук. Конф., 28-31 травня 2017 р.: Зб. Наук. Праць. – Львів, Видавничий центр ЛНУ м.. І.Франка, 2017. –Н24.
 2. Філеп М.Й., Малаховська Т.О. Аналіз можливості формування твердих розчинів на основі Tl2Se та ізострукутрних селенідів // «Проблеми та досягнення сучасної хімії»: XIX Наукова молодіжна конференція, 26-28 квітня 2017: Зб. Тез доп.–Одеса: «Апрель» 2017. – С.90.
 3. Стерчо І.П., Барчій І.Є., Переш Є.Ю., Кохан О.П., Погодін А.І. Дослідження зв’язку «структура–властивість» у перовскітних сполуках типу Cs3Sb2Br9(I9) та Cs2TeBr6(I6). // «Львівські хімічні читання-2017»: XVІ наук. Конф., 28-31 травня 2017 р.: Зб. Наук. Праць. – Львів, Видавничий центр ЛНУ м.. І.Франка, 2017. –Н25.
 4. Товт В.О., Федорчук А.О., П’ясецки М., Барчій І.Є., Кітик І.В. Формування твердих розчинів на основі TlInP2Se6. // «Львівські хімічні читання-2017»: XVІ наук. Конф., 28-31 травня 2017 р.: Зб. Наук. Праць. – Львів, Видавничий центр ЛНУ м.. І.Франка, 2017. –Н27.
 5. Ортікова В.В., Бузаш В.М., Чундак С.Ю., Барчій І.Є. Дослідження структури сполуки [Mn2L2SO4´2H2O]. // «Львівські хімічні читання-2017»: XVІ наук. Конф., 28-31 травня 2017 р.: Зб. Наук. Праць. – Львів, Видавничий центр ЛНУ м.. І.Франка, 2017. –Н54.
 6. M.Piasecki, O.V.Parasyuk, V.V.Halyan, I.V.Kityk, O.Y.Khyzhun, G.I.Myronchuk, I.E.Barchiy, M.G.Brik. New chalcogenide-halide materials for optoelectronic application. // Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOIM-11), May 21-25, 2018, Ivano-Frankivsk, Ukrain, -P.31.

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Барчій Ігор Євгенович
Дата оновлення сторінки: 27.06.2018р.