Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

 На кафедрі екології та охорони навколишнього середовища (ЕОНС) виконуються як фундаментальні, так і прикладні наукові дослідження згідно головної наукової тематики кафедри: Дослідження координаційних сполук та інших аналітичних форм для розробки методів моніторингу об’єктів довкілля та технологічних процесів (номер державної реєстрації: 0116U003933, шифр 19А-2016), яка затверджена Вченою радою ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Пріоритетними напрямками дослідження є:

  • Розробка методів і технологій утилізації промислових відходів, очистки стічних вод та засобів екологізації виробничої сфери;
  • Розробка та вдосконалення методів і методик моніторингу стану довкілля, пошук нових функціональних матеріалів для розробки засобів моніторингу;
  • Вдосконалення процедури оцінки екологічного стану об’єктів довкілля, проведення моніторингових досліджень, прогнозування та моделювання процесів в навколишньому природному середовища, тощо.

Протягом 2003-2012 років на кафедрі виконані наступні держбюджетні науково-дослідні теми:

  • · ДБ-549П «Розробка технології одержання бальнеофітопродуктів із відходів лісозаготівлі та скидових розсолів Солотвинського солерудника» (наукові керівники: д.х.н., проф. Чундак С.Ю., к.х.н., доц. Бузаш В.М.);
  • · ДБ-621П «Розробка та застосування нових комплексних екологічно безпечних технологій очистки побутових і промислових стічних вод» (наукові керівники: д.х.н., проф. Чундак С.Ю., к.х.н., доц. Сухарев С.М.);
  • · ДБ-660П «Синтез, дослідження та розробка технології виготовлення I- та Se-вміщуючих біологічно активних препаратів» (наукові керівники: д.х.н., проф. Чундак С.Ю., к.х.н., доц. Бузаш В.М.);
  • · ДБ-730П «Розробка біологічно активних добавок, володіючих профілактично-лікувальною і радіопротекторною дією» (науковий керівник: д.х.н., проф. Чундак С.Ю.);
  • · ДБ-731П «Розробка та оптимізація методик моніторингу вмісту сполук важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища» (наукові керівники: д.х.н., проф. Чундак С.Ю., к.х.н., доц. Сухарев С.М.);
  • · ДБ-780П «Фоновий моніторинг заповідних територій національних природних парків Західних Карпат» (наукові керівники: д.х.н., проф. Чундак С.Ю., к.х.н., доц. Сухарев С.М.).

Результати виконання прикладних наукових досліджень, які фінансуються з Державного бюджету України, впроваджені в практику в вигляді розроблених харчових добавок, бальзамів та фіточаїв, розроблених і впроваджених технологій очистки стічних вод, методик моніторингу об’єктів довкілля, а також нормативів стану природних об’єктів. Зокрема, Закарпатський бальзам «Легенда Карпат», який розроблений на кафедрі ЕОНС був відзначений як «Кращий вітчизняний товар 2005 року» на Всеукраїнській виставці-конкурсі «Експоцентр України».

Протягом 2003-2018 років співробітниками кафедри опубліковано 284 наукових статей у фахових виданням (в т.ч. 42 у журналах, індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus або Web of Science), наукових доповідей – 468 (в т.ч. на міжнародних конференціях 273 доповіді). Публікації із студентами: статті – 22, тези доповідей – 151.

3. Патент на винахід № 96373 від 25.10.2011 року. «Спосіб екстракційно-фотометричного визначення хрому(ІІІ)» / С.М. Сухарев, О.Ю. Сухарева, С.Ю. Чундак, С.В. Делеган-Кокайко, А.М. Петканич. Опубліковано бюлетень № 20 від 25.10.2011 р.

Патент на винахід № 96373 «Спосіб екстракційно-фотометричного визначення хрому(ІІІ)» був відзначений як переможець конкурсу патентів «Винахід-2012» як кращий винахід – 2012 у Закарпатській області (Наказ Державної служби інтелектуальної власності України від 03.04.2013 року, № 300-Н).

Вагоме місце в науковій діяльності кафедри відіграє підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. При кафедрі ЕОНС відкрита аспірантура (очна та заочна форма) за спеціальностями 02.00.01 – неорганічна хімія (Науковий керівник: д.х.н., проф. Чундак С.Ю.) та 02.00.02 – аналітична хімія (Наукові керівники: д.х.н., проф. Чундак С.Ю., к.х.н., доц. Сухарев С.М.). Частина науковців прикріплені до кафедри ЕОНС для виконання науково-дослідних робіт. Співробітники кафедри проходять наукове стажування в провідних наукових установах України та за кордоном.

У 2016 році затверджено ініціативну науково-дослідну тему кафедри «Дослідження координаційних сполук та інших аналітичних форм для розробки методів моніторингу об'єктів довкілля та технологічних процесів».

Протягом 2003-2016 року співробітниками кафедри захищено 4 дисертації (1 докторська та 3 кандидатські), роботи кількох аспірантів та наукових співробітників на стадії представлення до розгляду в спеціалізовані вчені ради.

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедрою - Чундак Степан Юрійович
Дата оновлення сторінки: 31.03.2019р.