Факультет здоров'я та фізичного виховання

На факультеті здоров’я та фізичного виховання здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціальностями

  • для галузі «Охорона здоров’я»  спеціальність 227 «Фізична терапія. Ерготерапія»  з ліцензійним набором 100 місць денної та заочної форми навчання, з можливістю здобути спеціальність за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та магістра. Майбутні випускники будуть працювати  в галузі 22 «охорона здоров’я» і зможуть отримати відразу дві  кваліфікації:«фізичний терапевт» і  «ерготерапевт»
  • для галузі «Освіта» за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта», спеціалізацією «Олігофренопедагогіка» з ліцензованим обсягом по 15 осіб денної та 5 осіб заочної форм навчання.
  • для галузі «Охорона здоров’я»  спеціальність 229 «Громадське здоров’я» з ліцензійним  набором 60 місць денної та заочної форми навчання з можливістю здобути спеціальність за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.
  • для галузі «Охорона здоров’я»  спеціальність 223 «Медсестринство» з ліцензійним  набором 50 місць денної та заочної форми навчання з можливістю здобути спеціальність за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.
  • для галузі «Освіта» за спеціальністю   017  « Фізична культура і спорт» з ліцензованим обсягом набору 90 місць денної та заочної форми навчання з можливістю здобути спеціальність за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та магістра.
  • для галузі «Освіта» 014 «Середня освіта (фізична культура)» з ліцензійним  набором 60 місць денної та заочної форми навчання з можливістю здобути спеціальність за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

Cпеціальність 227 «Фізична терапія. Ерготерапія». Це  будуть функціональні  спеціалісти – професіонали реабілітації, які проводять обстеження пацієнтів  і складають план терапії, фахівці, які займаються відновленням рухів. «Фізичний терапевт» завдяки проведенню тренувань, які мають відбуватися за певною програмою, навчить грубої моторики: сідати, стояти, ходити. «Ерготерапевт»допоможе особам з обмеженими фізичними можливостями з повсякденними навичками. Він займається не лише відновленням робочих функцій, а й влаштовує дозвілля та повсякденну активність: вчить, як ходити у ванну, користуватися зубною щіткою, як переобладнати кімнату після травми, прорахувати рухи конкретної дії та ін.

Майбутні професіонали зможуть бути працевлаштовані в закладах охорони здоров'я,реабілітаційних та фітнес центрах а також в санаторно-курортні заклади у складі мультидисциплінарної команди, для виконання функції реабілітації.

Здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 227 «Фізична терапія». 

Спеціальність 016 «Спеціальна освіта», спеціалізацією «Олігофренопедагогіка». Імплементація в Україні європейських та світових освітніх трендів вимагає перегляду ставлення до навчання дітей, які мають фізичні та\або психічні вади, з метою уникнення дискримінації, реалізації права на надання рівного з іншими можливостей на отримання якісної освіти. Навчаючись разом із здоровими однолітками в найближчому за місцем проживання навчальному закладі діти з особливими освітніми потребами швидше оволодівають навчальними і соціальними навичками, почуваються  потрібними у суспільстві.

Реалізація такого спільного навчання можлива тільки за участі фахівців-педагогів, які мають відповідні професійні знання та відкрите, любляче серце. Таких фахівців зі спеціальності «Спеціальна освіта», спеціалізації «Олігофренопедагогіка готують на факультеті здоров’я та фізичного виховання. Вони отримують глибоку теоретичну підготовку з дисциплін психолого-педагогічного та медичного профілю, оволодівають спецметодиками здійснення навчально-корекційної роботи з дітьми, що мають вади психофізичного розвитку та порушення мовлення, проходять поглиблену практичну підготовку. Випускники володітимуть компетентностями у здійсненні компенсаційно-корекційних програм (в тому числі логопедичних) з урахуванням нозології порушень, вікових та індивідуальних особливостей дітей, сприятимуть соціальній реабілітації для подальшого життя у соціумі.

Фахівці зазначеної спеціальності можуть працювати: вчителем індивідуальної форми навчання дитини з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах; вчителем спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів;  асистентом вчителя у інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів; вчителем спеціальних шкіл для дітей з вадами розумового розвитку; вихователем ДНЗ компенсуючого типу; консультантом психолого-медико-педагогічної консультації.

Cпеціальність 229 «Громадське здоров’я».   Під  час навчання  майбутні спеціалісти здобувають теоретичні знання та практичні навички з  проведення епідеміологічного нагляду та оцінювання стану здоров’я і благополуччя населення;  проведення моніторингу та реагування на небезпеки для здоров’я і під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я; захисту  здоров’я, у тому числі забезпечення безпеки навколишнього середовища, праці, харчових продуктів тощо; із зміцнення здоров’я, у  тому числі впливу на соціальні детермінанти і забезпечення скорочення нерівностей за показниками здоров’я; профілактика хвороб, у  тому числі раннє виявлення порушень здоров’я; забезпечення стратегічного управління в інтересах здоров’я і благополуччя. 

Випускники  зможуть працювати в закладах охорони здоров'я, закладах громадського здоров’я, наукових установах, закладах освіти.

Здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 14.02.03 «Соціальна медицина».

Cпеціальність 223 «Медсестринство». Основною метою освітньої діяльності за даною спеціальністю є професійна підготовка  конкурентно-спроможного, висококваліфікованого, компетентного фахівця, здатного вирішувати  практичні проблеми і задачі організації, управління та контролю роботи сестринських структурних  підрозділів в лікувально-профілактичних закладах, здійснювати науково-дослідну роботу та викладацьку  діяльність за спеціальністю «Медсестринство». 

Навчання на факультеті забезпечить формування у майбутніх магістрів медсестринської справи комплексу якостей лідера, організатора, менеджера, психолога у сфері ділових і людських стосунків, що сприятиме впровадженню пацієнт-орієнтованого підходу в систему охорони здоров’я, дозволить ефективно співпрацювати з родинами і сім'ями пацієнтів для якнайшвидшого видужання хворого, повернення його в суспільство та до суспільно-корисної праці. 

Випускники зможуть виконувати професійні обов’язки в медичних, санаторно-курортних закладах та реабілітаційних центрах, наукових установах, закладах освіти на посадах: старшої медичної сестри, головної медичної сестри, заступника головного лікаря з питань медсестринства, викладача медичного коледжу, університету, наукового співробітника, завідувача відділення (декана) медичного коледжу.

Спеціальність   017  « Фізична культура і спорт», що входить до галузі знань 01 «Освіта».

Актуальність спеціальності «Фізична культура і спорт» і підготовка фізкультурно-спортивних кадрів обумовлені потребою суспільства та держави у фахівцях, які володіють сучасними технологіями освіти і виховання людини, здатні вирішувати складні завдання у створенні умов для здорового способу життя всіх категорій населення. Факультет готує спеціалістів, які спроможні  здійснювати фізкультурно-спортивну діяльність відповідно до європейських стандартів.

Фахівці з фізичної культури і спорту  можуть працювати: інструктором з фізичної культури; тренером-викладачем з обраного виду спорту; вихователем, керівником підприємства, установи організації фізкультурно-спортивного спрямовання; обіймати інші посади фізкультурно-спортивної спрямованості. 

Спеціальність   014  « Середня освіта (фізична культура)», що входить до галузі знань 01 «Освіта».

Підготовка фахівців за даною спеціальністю пов’язана із формуванням умінь і навичок практичної роботи у професійній діяльності майбутнього вчителя фізичної культури; забезпечення комунікації у галузі спорту, фізичного виховання та здоров’я.

Студенти засвоюють знання з різних галузей загальної та спеціальної педагогіки, психології, медицини у сфері фізичного виховання та спорту; комплекс знань із філософії і методології науки; фундаментальних і прикладних дисциплін;

Фахівці зазначеної спеціальності можуть працювати: вчитель загальноосвітнього навчального закладу,інструктор-методист спортивної школи, інструктор з аеробіки,інструктор-методист тренажерного комплексу (залу).

До послуг студентів спортивний та гімнастичний зали, басейн, масажний кабінет, кабінет функціональної діагностики, бібліотека і читальний зал з великим фондом спеціальної літератури, лекційні аудиторії (зокрема  мультимедійні лекційні приміщення), комп'ютерні класи, лабораторія для науково-дослідницької діяльності із сучасним обладнанням. На кафедрах створене сучасне навчально-методичне забезпечення: навчально-методичні комплекси, програмно-методичні засоби, бібліотека електронних видань, мультимедійні розробки до лекційних занять тощо.

Для студентів, які мають відповідну спортивну підготовку, працюють спортивні секції з 9 видів спорту. Збірні команди університету щорічно приймають участь у студентській Спартакіаді серед вищих навчальних закладів області, а провідні студенти-спортсмени – у спортивних змаганнях самого вищого рангу нашої країни, так і за її межами.

Студенти з порушенням стану здоров'я займаються в спеціальних медичних групах під керівництвом висококваліфікованих спеціалістів.

 

Відповідальний за інформацію:декан факультету
Іван Святославович Миронюк, Дата оновлення сторінки: 26.12.2019