Стоматологічний факультет

Стоматологічний факультет є структурно-функціональним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», який створений відповідно до рішення Вченої ради університету від 31 серпня 2006 року (Протокол № 8).

На факультеті здійснюється підготовка спеціалістів за напрямком «Стоматологія» (7.12010005), терміном навчання – 5 років. Діє ліцензія на прийом 200 студентів (державне замовлення - 15 студентів), серед них 50 – для представників інших держав.

За період свого існування Ужгородський стоматологічний факультет набув статус відомого в науковому світі не лише на теренах України, але й далеко за її межами.

Основу стоматологічного факультету складають 9 кафедр, з яких 7 відповідають за додипломну підготовку, а 2 – за післядипломну. Дані кафедри забезпечують навчальний процес понад 1000 студентів, лікарів-інтернів та курсантів.

Згідно з відповідними рішеннями Вченої ради та наказами Ректора ДВНЗ «Ужгородський національний університет» додипломна підготовка студентів здійснюється на наступних кафедрах:

 • кафедра хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології (завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент Брехлічук П.П.);
 • кафедра терапевтичної стоматології (завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент Добровольська М.К.);
 • кафедра дитячої стоматології (завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент Мельник В.С.);
 • кафедра ортопедичної стоматології (завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент Костенко С.Б.).

З вересня 2017 року своє функціонування почала

 • кафедра фундаментальних медичних дисциплін (завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Фера О.В.), яка забезпечує викладання таких предметів, як анатомія людини, гігієна та екологія, безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки і ряду інших, як для вітчизняних, так і для іноземних студентів.

На підставі рішення Вченої ради УжНУ згідно наказу № 258/01-17 від 27.02.2018 р. була створена:

З вересня 2018 року своє функціонування почала

 • кафедра клінічних дисциплін (завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент Гема-Багіна Н.М.)

До структурних підрозділів післядипломної освіти відносяться:

 • кафедра стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології (завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Потапчук А.М.), що створена згідно з наказом № 257/01-03 від 14.12.2012 про реорганізацію кафедр;
 • кафедра стоматології дитячого віку (завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Клітинська О.В.).

На базі факультету здійснюється надання професійної освіти вищого кваліфікаційного рівня:

 • магістратура;
 • клінічна ординатура;
 • аспірантура, яка, в свою чергу, забезпечує підготовку науково-педагогічних кадрів.

На кафедрах післядипломної освіти лікарі-курсанти мають змогу проходити безперервне навчання у вигляді спеціалізацій, передатестаційних циклів, тематичних удосконалень та стажувань, з таких дисциплін: «Терапевтична стоматологія», «Ортопедична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Дитяча стоматологія» та «Ортодонтія».

На базі 3 навчальних центрів – Науково-дослідницький та навчальний Центр молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти і науки України, керівником якого є доктор медичних наук, професор Бойко Надія Володимирівна; Науково-навчальний центр судової стоматології та центр імплантології і хірургічної стоматології, які очолює доктор медичних наук, професор Костенко Євген Якович, проводиться викладання відповідних дисциплін для студентів стоматологічного факультету.

Одним із провідних напрямків діяльності факультету є міжнародне співробітництво. Підписані договори про науково-виробничу співпрацю з провідними іноземними вищими навчальними закладами медичного спрямування: факультетом охорони здоров’я Пряшівського університету (Словаччина); кафедрою судової медицини та клінікою стоматології і щелепно-лицевої хірургії університету  імені П.Й. Шафарика, м. Кошице (Словаччина); стоматологічним факультетом медичного університету в м. Дебрецен (Угорщина); стоматологічним факультетом Університету Рейк’явіка (Ісландія), кафедрою анатомії, гістології та правової медицини Університету Фірензе (Флоренція, Італія), приватною стоматологічною клінікою «Petramed», м.Чадца (Словаччина) та кафедрою судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, ведеться активна співпраця з Головним бюро судово-медичної експертизи МОЗ України та Київським міським клінічним бюро судово-медичної експертизи.

Костенко Євген Якович та Мирослав Гончарук-Хомин виступали та брали участь в організації Міжнародного конгресу Всесвітньої Асоціації Судової Одонто-Стоматології (IOFOS)-2017.

Створена та активно функціонує Спеціалізована вчена рада К 61.051.08  по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 14.01.22 – «стоматологія» та 14.01.03 – «хірургія».  Голова Спеціалізованої ради – доктор медичних наук, професор Костенко Є.Я., заступник Голови ради – доктор медичних наук, професор Болдіжар П.О., Вчений секретар – доктор медичних наук, професор Клітинська О.В..

До складу Спеціалізованої вченої ради входять провідні спеціалісти України з галузей стоматології та хірургії, відповідно.

Уже успішно захищені 19 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Співробітники факультету активно публікуються та беруть участь у видавництві періодичного міжнародного профільного медичного журналу-часопису «Intermedical Journal», який видається з 2014 року (Головний редактор – Ректор ДВНЗ «УжНУ», д.мед.н., професор Смоланка В.І., науковий редактор – д.мед.н., професор Костенко Є.Я., заступник головного редактора – д.мед.н., професор Клітинська О.В., до членів редакційної колегії журналу входять знані європейські та вітчизняні фахівці з різних областей медицини).

В журналі публікуються статті українських та міжнародних фахівців з різних галузей медицини. Мовами публікацій в журналі є англійська, українська та словацька. Готується до друку десятий номер журналу.

Працівники стоматологічного факультету являються членами таких міжнародних та вітчизняних фахових асоціацій: IOFOS (International Organization of Forensic Odonto-Stomatology - Міжнародна Організація Судової Одонто-Стоматології, Італія) та Osteuropa Verein Rechtsmedizin (Німеччина); Асоціація стоматологів України, Асоціація стоматологів-ортопедів та зубних техніків (Президент Асоціації – д.мед.н., професор Костенко Є.Я.), Асоціація судової стоматології – (Президент Асоціації – д.мед.н., професор Костенко Є.Я.), Асоціація лікарів-пародонтологів України, Асоціація профілактичної та дитячої стоматології, Українська асоціація щелепно-лицевих хірургів та хірургів-стоматологів, Асоціація ортодонтів України та Асоціація студентів-стоматологів.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані науковці і лікарі-практики, серед яких є 10 докторів наук, професорів; 25 кандидатів наук, доцентів; 45 асистентів, 26 старших викладачів.

Кафедри факультету впроваджують нові навчальні методики та програми з метою удосконалення навчального процесу. Відповідно до робочих програм, колективами кафедр підготовлені методичні вказівки, банки тестових завдань, матеріали підготовки до лекцій та практичних занять. Робочі програми з дисциплін розміщені на web-сторінках кафедр університету.

Базові знання студенти отримують на теоретичних і клінічних кафедрах упродовж перших двох курсів.

Теоретична підготовка студентів здійснюється на базі медичного та стоматологічного факультетів.

Початкові медичні навички студенти засвоюють під час виробничої практики (по догляду за хворими, медсестринської та лікарської) на базах клінічних кафедр, закладів охорони здоров’я Закарпатської області, а також у в клініці «Petramed» (Словаччина), згідно з договором про співпрацю.

Клінічна підготовка студентів проходить на базі Університетської стоматологічної поліклініки, з використанням сучасних передових методик діагностики, профілактики та лікування хворих стоматологічного профілю.

В навчальному, науковому лікувально-діагностичному процесі широко використовуються можливості сучасної комп’ютерної техніки та новітнього обладнання.

Практичні навички і знання стоматолога набуваються студентами під час навчання на чотирьох профільних кафедрах упродовж наступних трьох років.

Протягом навчання студенти складають інтегровані ліцензійні тестові іспити: «Крок-1» на 3-ому та «Крок-2» на 5-ому курсі. Після складання державного комплексного практично-орієнтованого іспиту на п'ятому курсі та отримання диплому випускники продовжують навчання в інтернатурі за спеціальностю «лікар-стоматолог».

Інтернатура, спеціалізація, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення, стажування з таких дисциплін як «Терапевтична стоматологія», «Ортопедична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Дитяча стоматологія» та «Ортодонтія» проходять на клінічних базах післядипломної освіти.

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Основною клінічною базою є «Університетська стоматологічна поліклініка», де молоді фахівці мають змогу працювати на високоякісному медичному обладнанні та вести прийом пацієнтів, використовуючи науково-медичний потенціал кафедр стоматологічного факультету, у лиці висококваліфікованих, досвідчених лікарів-стоматологів.

Структурними підрозділами Університетської стоматологічної поліклініки є:

 • відділення ортопедичної стоматології (завідувач відділенням к. мед. н., доц. Кенюк А.Т.);
 • відділення хірургічної стоматології (завідувач відділенням к. мед. н., доц. Брехлічук П.П.); 
 • відділення терапевтичної стоматології (завідувач відділенням к. мед. н., доц. Костенко С.Б.);
 • відділення дитячої стоматології (завідувач відділенням к. мед. н., доц. Мельник В.С.);
 • відділення ортодонтії (завідувач відділенням к. мед. н., доц. Ізай М.Е.);
 • зубо-технічна лабораторія (завідувач Мізун Г.П.).

Університетська стоматологічна поліклініка веде широкий прийом пацієнтів, зокрема, жителів міста Ужгород, працівників та студентів ДВНЗ «Ужгородський національний університет», а також виконує програму, яка передбачає добровільне та безкоштовне надання стоматологічних послуг військовослужбовцям 128 бригади. 

НАУКОВА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ

Наукові публікації та дисертаційні дослідження працівників факультету виконуються в рамках комплексної ініціативної прикладної науково-дослідної теми факультету:

«Клініко-експериментальне обґрунтування застосування сучасних стоматологічних технологій та експертна оцінка якості лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей і дорослих», шифр УДК: 616.314-002:614.2, № державної реєстрації — 0109U000115.

За 10 років роботи факультету видано понад 1000 публікації, з них 785- у фахових виданнях, 150 – у науко-метричних виданнях, зокрема 10 – у журналах, індексованих SCOPUS та Web of Science. Опубліковано 20 монографії, 2 атласи, 73 навчально-методичних посібники, 4 інформаційних листи, отримано 27 патентів на корисну модель. Підготовано 45 методичних розробок з усіх профільних предметів кафедр стоматологічного факультету за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Захищено 3 докторські дисертації (Костенко Є.Я., Горицький В.М., Клітинська О.В.) та 12 кандидатських дисертацій (Брехлічук П.П., Єрем Т.В., Балега (Онисько) М.І., Костенко С.Б., Мельник В.С., Кенюк А.Т., Білищук Л.М., Горзов Л.Ф., Васько А.А., Холодняк О.В., Рівіс О.Ю, Зомбор К.В.).

Готується до захисту 25 кандидатських та 4 докторських дисертацій. 

ВИХОВНА РОБОТА

На стоматологічному факультеті створено Студентське Наукове Товариство (СНТ), яке допомагає молодим науковцям розвивати свій науковий потенціал, а також розширює можливості співпраці викладач-студент на рівень наукового взаємозв’язку. Результати наших студентів на конференціях та змаганнях за останні роки вражають – перші та призові місця на Всеукраїнських, міжнародних конференціях, конгресах та таких міжнародних форумах, як International Students Congress (м. Брно, Чехія) та Dental Congress Georgia-Ukraine (м. Батумі, Грузія).

Найбільш яскравими представниками СНТ були такі молоді науковці, як Мирослав Гончарук-Хомин, Остап Белей, Михайло Сливка, Роман Маруха, Сергій Крічфалушій, Артур Лях, які очолювали товариство в різні роки.

У співпраці з Асоціацією судових медиків України Студентське наукове товариство організувало Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні досягнення судово-медичної науки та експертизи» (Ужгород, 2015).

Не може залишитись непомітною активна громадська діяльність студентського самоврядування на чолі з Тарасом Гринчаком, Юрієм Пензеником та їхньою міцною командою.

Цікаві новини та інформація про найбільш знакові події стоматологічного факультету висвітлюється в науково-розважальному щоквартальному журналі «Affinaige».

У рамках наукової тематики стоматологічного факультету працюють Студентські наукові гуртки (СНГ), за діяльність яких відповідає д. мед. н., професор Фера О.В.. Щорічно вихованці гуртків під керівництвом кураторів готують доповіді, презентації наукових матеріалів, наукові публікації. Всього опубліковано 21 друкована праця в фахових та міжнародних виданнях. Гуртківці беруть активну участь в регіональних, Всеукраїнських конференціях та олімпіадах, де займають призові місця.

Участь працівників факультету у щорічних міжнародних конференціях та конгресах зумовила розвиток інтернаціональних горизонтальних зв’язків серед студентів, що призвело до вступу в Європейську Асоціацію студентів-стоматологів в 2012 році.

Асоціація студентів-стоматологів України була створена з метою об’єднання студентів-стоматологів, формування сприятливого навчального середовища та платформи обміну інформацією, а також для кращого опанування професійних навичок.

Організація власних конференцій студентів та молодих вчених найвищого класу дала змогу зосередити ядро студентської науки навколо стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Таким чином, за тісної співпраці студентів та керівництва, стоматологічний факультет Ужгородського національного університету став одним з найкращих в Україні.

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ 

Костенко Євген Якович – доктор медичних наук, професор, Академік Української академії наук,  директор науково-навчального центру судової стоматології ДВНЗ «УжНУ» МОН України, Голова Aсоціації судової стоматології в Україні, що інтегрована до Всесвітньої Асоціації Одонтостоматологів IOFOS, Президент Асоціації стоматологів-ортопедів і зубних техніків України, Голова комітету реформування стоматологічної галузі Асоціації стоматологів України, Голова Спеціалізованої вченої ради   К 61.051.08 та науковий редактор періодичного міжнародного профільного медичного журналу-часопису «Intermedical Journal». 

Засновник та керівник наукової школи «Судової одонтології». 

Основний напрямок наукової діяльності: питання ідентифікації осіб за стоматологічним статусом, експертна оцінка якості надання кваліфікованої стоматологічної допомоги населенню, покращення роботи лікарів-стоматологів в умовах реформування медичної галузі в країні та розробка новітніх методик стоматологічного лікування та реабілітації. 

Автор більше 170 наукових праць, 11 винаходів, які підтверджені патентами України. Розробник лікувально-діагностичних методик, та матеріалів, що застосовуються при лікуванні основних стоматологічних захворювань. Автор розробки комп’ютерних програм ідентифікації осіб за стоматологічним статусом на основі рентгенологічних досліджень, та ідентифікації матеріалів, що застосовуються в стоматологічної практиці. 

Під його керівництвом захищено три дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Стоматологія», 10 магістерських робіт. Є науковим керівником п’яти аспірантів та пошукачів.

Керівник студентського наукового гуртка, головний організатор наукових стоматологічних конференцій, симпозіумів та практичних майстер-класів. Є співавтором багатьох підручників та посібників для студентів стоматологічних вузів та практикуючих лікарів-стоматологів. Зокрема, «Альманах з ортопедичної стоматології», «Протезування при повній втраті зубів», «Атлас захворювань ротової порожнини та оперативних втручань щелепно-лицевої ділянки і шиї», «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології», «Атлас ідентифікації внутрішньо-кісткових дентальних імплантатів за рентгенологічними ознаками». Читає лекції та проводить практичні заняття для студентів за спеціальністю «Ортопедична стоматологія».

Завітайте також на офіційний сайт факультету.

 

 

Відповідальний за інформацію: Костенко Євген Якович
Дата оновлення сторінки: 10.11.2020