НДІ державно-конфесійного права та державно-церковних відносин

З метою координації та розвитку науково-дослідницької діяльності у сфері вищої освіти та державно-церковних відносин, сприяння науковій діяльності у галузях державно-конфесійного та канонічного права, порівняльного правознавства, наукових досліджень в міждисциплінарних областях права, керівництвом НДІ державно-конфесійного права та державно-церковних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та ініціативною групою духовенства Української Православної Церкви і відомих науковців-правників була здійснена державна реєстрація громадської організації “Українське товариство церковного та канонічного права”.

Українське товариство церковного та канонічного права є добровільною, неприбутковою громадською організацією з правом юридичної особи та здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України.

Згідно зі Статутом цілями Товариства є:

 • консолідація інтелектуального потенціалу наукових працівників науково-дослідних установ та професорсько-викладацького складу навчальних закладів юридичного профілю, духовних навчальних закладів та організація науково-дослідницької діяльності в галузі вивчення державно-конфесійного та канонічного права в Україні;
 • збір, узагальнення та сприяння поширенню правової інформації, формуванню правосвідомості громадян, розвитку юридичної освіти;
 • створення умов для якісної освіти студентства, молоді та підвищення наукової кваліфікації викладачів;
 • створення єдиного інформаційного поля спілкування для науковців, викладачів, студентства, молоді у галузях державно-конфесійного та канонічного права;
 • сприяння державно-церковного діалогу, єдності у сфері науково-просвітницької діяльності та духовно-морального просвітництва;
 • укріплення та розвиток союзу релігії, культури та науки – як найважливішого принципу української суспільної думки.

Видами діяльності Товариства, що направлені на досягнення цілей її створення є:

 • розробка, організація та фінансування програм та проектів, пов’язаних із розвитком державно-конфесійного та канонічного права;
 • підготовка та координація проведення конференцій, симпозіумів, семінарій;
 • проведення наукових досліджень та експертиз у сфері державно-конфесійного та канонічного права;
 • сприяння організації підготовки та перепідготовки спеціалістів у галузях державно-конфесійного та канонічного права в Україні та за кордоном;
 • пропагування правозахисних ідей;
 • надання висококваліфікованої юридичної, економічної, організаційної та іншої допомоги членам Товариства ― як шляхом захисту інтересів у судах, так і у вигляді консультацій, порад і под.;
 • охорона інтелектуальної власності та авторських прав членів Товариства;
 • вивчення та узагальнення механізмів реалізації актів законодавства у галузі державно-конфесійного права;
 • участь у якості незалежних експертів у виробленні рішень органів державної влади та управління у сфері державно-церковних відносин;
 • сприяння у налагоджуванні взаємовідносин із вітчизняними та закордонними асоціаціями, організаціями, об’єднаннями та структурами з метою залучення їх до участі у програмах Товариства з розвитку державно-конфесійного та канонічного права, духовних традицій вітчизняної культури та історії;
 • організація зв’язків з іноземними партнерами;
 • створення та реалізація комп’ютерних інформаційних мереж Товариства та їх інтеграція у глобальні мережі;
 • організація ділових поїздок до зарубіжних країн; сприяння навчанню та стажуванню за кордоном співробітників науково-просвітницької сфери, встановлення ділових зв’язків з аналогічними товариствами та союзами в Україні і за кордоном;
 • організація туристичних поїздок молоді та студентів по Україні та за кордон;
 • заснування засобів масової інформації у порядку, встановленому законом;
 • організація та проведення в Україні, інших країнах семінарів, конференцій, конгресів, симпозіумів відповідно до цілей та задач Товариства;
 • редакційно-видавнича діяльність, що забезпечує реалізацію наукових та соціальних задач, що поставлені перед Товариством;
 • поширення  інформації про діяльність Товариства;
 • інші види діяльності, пов’язані зі статутною діяльністю Товариства, що не суперечать діючому законодавству України.

Установчими зборами засновників Українського товариства церковного та канонічного права президентом Товариства обраний доктор теології, кандидат юридичних наук, член Чеського та Австрійського товариств церковного права, член Товариства польських каноністів, директор НДІ державно-конфесійного  права та державно-церковних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доцент Олександр Білаш (Архімандрит Євфросин).

Віце-президентами Товариства обрані доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Ужгородського національного університету Ярослав Лазур та доктор юридичних наук, доктор теології, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії Правових наук України, Вчений секретар Південного центру Національної академії Правових наук України, професор Євген Стрельцов.

 

Директор НДІ: Архімандрит Євфросин
Дата оновлення: 09.07.2018