Faculty of Dentistry

Аспірантура та докторантура стоматологічного факультету УжНУ

Основною формою підготовки фахівців вищої кваліфікації є аспірантура та докторантура. Відділ аспірантури та докторантури – структурний підрозділ  Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет». В своїй роботі керується Положенням про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 року № 309 та Постановою «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261 та закону № 22-99 «Про освіту».

 

Профіль підготовки аспірантів та здобувачів стоматологічного факультету УжНУ відповідає галузі науки «22 Охорона здоров’я» за спеціальністю «221 Стоматологія» .

До навчального процесу аспірантів та здобувачів стоматологічного факультету входить:

1. Цикл загальної підготовки з нормативних навчальних дисциплін:

 1.  «Іноземна мова для комунікацій у науково-педагогічному середовищі» - 1 семестр (залік), 2 семестр (екзамен)
 2. «Теорія та методологія класичної та сучасної філософії» - 2 семестр (екзамен)
 3. «Презентація наукових результатів, створення об’єктів інтелектуальної власності та управління науковими проектами» - 2 семестр (залік)
 4. «Інновації в сучасній педагогіці, організація та проведення навчальних занять» - 2 семест (залік)
 5. «Сучасні інформаційні технології» - 1 семестр (екзамен)

2. Цикл професійної підготовки з дисциплін вільного вибору аспіранта:

 1. Дисципліна зі спеціальності «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування сучасних стоматологічних технологій та експертна оцінка якості лікування та профілактики основних стоматологічних захворюваньу дітей і дорослих» - к.мед.н., доц. Костенко С.Б.
 2. Спецкурс кафедри №1
 3. Спецкурс кафедри №2

Підготовка аспірантів відбувається на всіх кафедрах стоматологічного факультету.

Також на базі таких центрів: 

 • 1.1. Науково-навчальний центр судової стоматології та центр імплантології і хірургічної стоматології, які очолює д.мед.н., проф. Костенко Є.Я.
 • 1.2. Науково-навчальному центрі «Клінічної пародонтології та патології слизових оболонок рота», директор -  к.мед.н., доц. Жеро Н.І.; 
 • 1.3. Науково-дослідницький та навчальний Центр молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти і науки України - керівником якого є д.мед.н., проф. Бойко Н.В.;
 • 1.4. Науково-навчальному центрі післядипломної освіти стоматологічного факультету УжНУ, директор – д.мед.н., проф. Потапчук А.М.;

Прийом до аспірантури університету здійснюється у відповідності до показників Державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів для потреб університету та інших вищих закладів освіти Міністерства освіти і науки України, а також на комерційній основі – на умовах контрактів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

Відповідальною за роботу з аспірантами на стоматологічному факультеті є к.мед.н., доцент Жеро Наталія Іванівна.

На даний час на стоматологічному факультеті навчається 40 аспірантів, 7 здобувачів та 3 докторанти наук. 

Науковими керівниками є: проф. Костенко Є.Я., проф. Потапчук А.М., проф. Фера О.В., проф. Клітинська О.В., проф. Бойко Н.В., проф. Кулигіна В.М., проф. Горицький В.М., доц. Костенко С.Б., доц. Добровольська М.К.,  доц. Жеро Н.І., доц. Брехлічук П.П., доц. Локота Є.Ю.