Кафедра алгебри та диференціальних рівнянь

Перелік публікацій співробітників кафедри алгебри та диференціальних рівнянь за останній період

 1. Bondarenko V. M., Bortos M. Yu., Dinis R. F., Tylyshchak A. A. Indecomposable and irreducible t-monomial matrices over commutative rings // Algebra and Discrete Mathematics. – 2016. – Vol. 22, № 1. – Р. 11-20.
 2. Тилищак О. А., Юрченко Н. В., Цімболинець Р. Ф. Нерозкладність однієї матриці довільного порядку над локальним кільцем // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2016. – Вип. №1 (28). – С. 137–141.
 3. Шапочка І. В. Гудивок Петро Михайлович –– до 80-ти річчя від дня народження // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія матем. і інформ. – 2016 – Вип. №1 (28). – С. 5–11
 4. Gildea J., Tylyshchak A. Torsion units in the integral group ring of PSL(3, 4), J. Algebra Appl. 15(1) (2016), 1650013, 9 pp.
 5. Бондаренко В. М., Бортош М. Ю. Про (*,2)-відні мономіальні матриці над комутативними кільцями // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2016. – Вип. №2 (29). – С. 22–30.
 6. Шапочка І. В., Поп М. В. Черніковські 2-групи, що є розширенням прямої суми трьох екземплярів квазіциклічної 2 групи за допомогою четверної групи Клейна // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія матем. і інформ. – 2016 – Вип. №2 (29). – С. 104-108.
 7. Брила А. Ю., Антосяк П. П., Юрченко Н. В. Досяжність нечітких альтернативних цілей у заданій субординації строгого ранжування // Вісник Київськ. нац. ун-ту. Сер. фіз.-мат. науки. – 2016. – Вип. № 4. – С. 82–87.
 8. Бондаренко В. М., Бортош М. Ю. Достатні умови звідності в категорії матриць над комутативним локальним кільцем // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2017. – Вип. №1 (30). – С. 11–24.
 9. Ronto A., Ronto M., Varga I. Partially solved differential systems with two-point non-linear boundary conditions // Miskolc Mathematical Notes. - 2017. - Vol. 18, No. 2, - P.1001-1014.
 10.  Варга Я. В. Про одну нелінійну інтегральну крайову задачу // Науковий Вісник УжНУ: Математика і інформатика. - 2017. - 31, №2. -С. 54-62.
 11. Бондаренко В. М., Бортош М. Ю. Нерозкладні та ізоморфні об'єкти в категорії мономіальних матриць над локальним кільцем // Укр. мат. журн. – 2017. – 69, № 7. – С. 889-904.
 12. В.В.Маринець. Дослідження однієї крайової задачі у випадку систем нелінійних хвильових рівнянь. // Матеріали наук. Всеукраїнської матем. конф. «Диф. рівняння та їх застосування». - 19-21 травня 2017 р. Кам’янець-Подільський: Нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - С. 83-84.
 13. Хмара В.М., Гнатіч М., Лазур В.Ю., Рейтій О.К., Рубіш В.В. Двоцентрові поправки до сферичного і параболічного базисів атома водню // Вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. −  2017. −  № 42. −  С. 95-103.
 14.  Плакош А. І., Шапочка І. В. Про когомології четверної групи Клейна // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2017. – Вип. №1 (30). – С. 95–102.
 15. Маринець В.В., Питьовка О.Ю. Про один підхід дослідження крайових задач для нелінійних рівнянь гіперболічного типу в області зі складної структурою краю // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць ІК ім. В.М. Глушкова НАНУ, 2017. – Вип.15. - С. 113-119.
 16. Гнатич М., Хмара В.М., Лазур В.Ю., Рейтий А.К. Метод ВКБ для квантово-механической задачи двух кулоновских центров// Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т. 190, № 3. – 403-418.
 17.  Reity O.K., Lazur V.Yu., Reity V.K. Quasiclassical theory of tunnel ionization of an atom by parallel electric and magnetic fields // Uzhhorod University Scientific Herald. Series Physics. − 2017. − No 42. − P. 112−120.
 18.  Білецька Д. Ю., Шапочка І. В. Тензорні добутки нерозкладних цілочислових матричних зображень симетричної групи третього степеня // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2018. – Вип. №1 (32). – С. 15–28.
 19. Hnatic M., Khmara V., Lazur V., Reity O. Splitting of potential curves in A4the two-Coulomb-centre problem// EPJ Web of Conferences. – 2018. – V. 173. – 02008 (4 pp.).
 20. Khmara V., Hnatic M., Lazur V., Reity O. Quasicrossings of potential curves in the two-Coulomb-center problem // Eur. Phys. J. D. – 2018. – V. 72, No 2. – 39 (10 pp.).
 21.  Dougherty S. T. , Gildea J., Taylor R., Tylyshchak A. Group rings, G-codes and constructions of self-dual and formally self-dual codes. Designs, Codes and Cryptography, 86 (9) (2018), 2115-2138. https://doi.org/10.1007/s10623-017-0440-7
 22.  Тилищак О. А. Про число нерозкладних модулярних зображеннь циклічної p-групи над скінченним локальним кільцем // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2018. – Вип. 16. – С. 19–29.
 23.  Тилищак О. А. Про незвідність мономіальних матриць 7-го порядку над локальними кільцями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2018. – Вип. №3. – С. 37–44.
 24. Varga I. On investigation of some non-linear integral boundary value problem, Miskolc Mathematical Notes. - 2018. Vol.19, No.2, P.1233-1241. DOI:10.18514/MMN.2018.2738
 25.  Bondarenko V. M., Gildea J., Tylyshchak A. A., Yurchenko N. V. On hereditary reducibility of 2-monomial matrices over commutative rings. Algebra and Discrete Mathematicі, 27 (1) (2019), 1–11.
 26.  Dougherty S. , Gildea J., Korban A., Kaya A., Tylyshchak A., Yildiz B. Bordered Constructions of Self-Dual Codes from Group Rings and New Extremal Binary Self-Dual Codes. Finite Fields and Their Applications, Vol. 57 (2019), pp. 108–127.
 27.  Тилищак О. А. Про максимальні уніпотентні підгрупи спеціальної лінійної групи над комутативним кільцем // Укр. мат. журн. – 2019. – 71, №8. – С. 1150–1156.
 28. Lazur V. Yu., Myhalyna S.I., Reity O.K., Rubish V.V., Karbovanets M.I. Matrix elements of the dipole-dipole interaction beyween two two-level atoms distanced arbitrarily from each other // Uzhhorod University Scientific Herald. Series Physics. – 2019. – V. 45. – P. 72-83.
 29. Лазур В.Ю., Рубіш В.В., Рейтій О.К., Мигалина С.І. Опис спектра мас сімейства Bc-мезонів //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. – 2019. – Т. 46. – С. 107-117.
 30. Тилищак О. А. Про спадково незвідні унімономіальні зображення циклічних p-груп над локальними кільцями характеристики p // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2019. – Вип. №1 (34) . – С. 52–59.
 31. Тилищак О. А. Про число нерозкладних модулярних зображеннь циклічної p-групи над скінченним локальним кільцем // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2019. – 62, № 1. – С. 74–82.
 32. Маринець В.В., Гецко О.М., Когутич О.І.. Про одну модифікацію методу Зейделя дослідження крайової задачі Дарбу-Гурса для нелінійного хвильового рівняння // Міжнародний науковий симпозіум «Інтелектуальні рішення»; ІХ Міжнар.школа- семінар «Теорія прийняття рішень»; (матеріали). 15-20 квітня 2019 рік, м.Ужгород, ст.201-202.
 33.  Бортош М. Ю., Тилищак О.А. Розширені бінарні коди Голея за груповою алгеброю однієї групи // Наук. вiсник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. i iнформ. – 2020. – Вип. №1 (36). – С. 65–72.
 34.  Когутич О.І., Маринець В.В. Характеристична задача Коші з передісторією у випадку нелінійних диференціальних рівнянь у частинних похідних. // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія фізико-матем.науки. №4, 2020, ст.28-33.
 35. Rontó A., Rontó M., Varha I. On a Hybrid Non-Linear Jump Control Problem for Functional Differential Equations with State-Dependent Impulses, Procedings of International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations "QUALITDE – 2020", December 19 – 21, 2020, Tbilisi, Georgia, pp. 172-177.http://rmi.tsu.ge/eng/QUALITDE-2020/workshop_2020.htm
 36.  Рего В.Л., Варга Я.В. «Диференціальні рівняння першого порядку та методи їх інтегрування»– навчальний посібник з курсу «Диференціальні рівняння», частина І. – Ужгород: 2021 р. – 124 с.
 37.  Рего В.Л., Варга Я.В., Король І.І. «Диференціальні рівняння першого порядку та методи їх інтегрування» – навчальний посібник з курсу «Диференціальні рівняння», частина ІІ. – Ужгород: 2022 р. – 124 с.
 38.  Варга Я.В., Рего В.Л., Семчишин Г.Я. Дослідження розв’язків інтегральних крайових задач / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика. – 2022. – 40, №1. – С. 33-50 (ISSN 2616-7700).
 39. Юрченко Н.В., Кондор Д.М. Взаємозв’язок інформатики та математики в школі на ранньому етапі вивчення / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2021. – Вип. 2 (49). – С. 67-70.
 40.  Юрченко Н.В., Повідайчик М.М., Штимак А.Ю. Соціально-педагогічні передумови формування конкурентоспроможності майбутніх вчителів математики / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2021. – Вип. 1 (50). – С. 223-226.
 41.  Bortos, M., Gildea, J., Kaya, A., Korban, A., Tylyshchak, A. NEW SELF-DUAL CODES OF LENGTH 68 FROM A 2×2 BLOCK MATRIX CONSTRUCTION AND GROUP RINGS. Advances in Mathematics of Communications, 2022, 16 (2), pp. 269-284.
 42.  Бортош М.Ю., Тилищак О.А., Химинець М.В. Розширені бінарні коди Голея за груповою алгеброю групи діедра / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика. – 2022. – 40, №1. – С. 27-32 (https://doi.org/10.24144/2616-7700.2022.40(1).27-32).
 43.  V. Marinets, K. Marinets, O. Kohutich. On a novel approach for the investigation and approximation of solutions to the systems of higher order nonlinear PDEs // Monatchefte fur Mathematik. https://doi.org[10/1007]s00605-022-017771-5. September 2022.
 44.  Шапочка І.В. Лінійна алгебра – навчальний посібник. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2022. – 223 с.

Відповідальний за інформацію: Рейтій Олександр Костянтинович
Дата оновлення сторінки: 17.11.2022