Кафедра теорії та практики перекладу

 Історична довідка про кафедру

 

 Структурний підрозділ заснований 2002 р. на базі кафедри теорії та практики перекладу філії Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На різних етапах становлення кафедри її очолювали доц. А. Г. Гудманян, нині доктор філологічних наук, професор, проректор Київського національного авіаційного університету, доц. О. Ф. Мочар (1952 – 2008), а також ст. викладач Е. Й. Есенова, доц. К.І. Долгош, ст. викладач Л.Ю. Сідун. Від 2013 р. кафедру очолює проф. І. М. Зимомря, доктор філологічних наук, член Національної спілки письменників України.

 Успішне здійснення навчального процесу забезпечують викладачі кафедри, які постійно підвищують свою кваліфікацію в різних навчальних осередках, у тім числі й за межами України. Викладачі кафедри на високому науково-методичному рівні забезпечують вивчення іноземних мов – англійської, німецької, французької, польської. У 2016 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук М. Т. Вереш, у 2017 – Н. П. Курах, у 2018 р. – А. І. Девіцької. Найближчим часом планується захист дисертаційного дослідження Л. Ю. Сідун.

 Професорсько-викладацький склад кафедри теорії та практики перекладу бере активну участь у підготовці фахівців зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» за відповідними освітніми ступенями, забезпечує отримання кваліфікації перекладача-референта з іноземної мови (англійської, німецької). Зміст навчального процесу на кафедрі спрямований на гуманізацію підготовки фахівців, що передбачає всебічний розвиток особистості студента, повне розкриття його здібностей, а відтак – надання можливостей для успішного та глибокого оволодіння навчальним матеріалом. Цей аспект постає особливо вагомим у сучасних глобалізаційних процесах. Адже виникає постійна потреба у послугах перекладача, завдяки якому укладаються ділові угоди, підписуються контракти, здійснюються міжнародні проекти.

 Колектив кафедри забезпечує викладання іноземних мов у рамках загальної концепції факультету, підтримує тісні зв’язки з такими навчальними закладами, як Львівський національний університет ім. І. Франка, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Берлінський вільний університет (Німеччина), Варшавський університет (Польща), Полонійна академія у Ченстохові (Польща), Познаньська вища банківська школа (Польща), Поморська академія в Слупську (Польща) та ін.

 Науково-дослідницька діяльність здійснюється в рамках комплексної теми «Парадигма перекладу у системі міжнародних відносин: концепти взаємодії національних культур». За результатами дослідження викладачі кафедри виступають з доповідями на науково-методичних конференціях різного рівня, публікують статті у наукових та науково-методичних фахових виданнях.

 Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють широке коло проблем. З-поміж них доцільно виокремити питання теорії та практики перекладу (І.М. Зимомря, М.Т. Вереш, І.Й. Калинич, Л.Ю. Сідун), міжмовної та міжкультурної комунікації, теорії літератури та порівняльного літературознавства (І.М. Зимомря, О.В. Поліщук, Л.Ю. Сідун, Р.С. Мандзюк), контрастивної та когнітивної лінгвістики (Е.Й. Есенова, А.І. Девіцька), лексикології та стилістики (І.М. Зимомря), термінології (І.Й. Калинич), методики викладання іноземної мови (В.Ю. Бойтор, О.В. Поліщук, Л.І. Рацюк, Л.Ю. Рак), формування готовності студентів факультету міжнародних економічних відносин до професійної діяльності засобами іноземної мови (Н.Ю. Драбов, О.В. Поліщук).

 Належний мовно-професійний рівень викладачів засвідчує той факт, що члени кафедри проходили та проходять стажування у країнах, мови яких вивчаються на факультеті (США, Велика Британія, Німеччина, Австрія, Франція, Польща, Словаччина). Викладання нормативних курсів забезпечене програмами, методичними рекомендаціями, пакетами контрольних питань і тестових завдань, матеріалами до відеокурсів, лінгафонних занять. До науково-дослідної роботи залучаються і студенти. На щорічній студентській конференції плідно працює секція «Теорія та практика перекладу», де доповіді виголошуються іноземними мовами. Результати науково-дослідної роботи викладачів і студентів використовуються для вдосконалення та підвищення якості навчального процесу.

 Викладачі кафедри керують перекладацькою практикою студентів факультету міжнародних економічних відносин на базі Інституту державного управління та регіонального розвитку при УжНУ, Торгово-промислової палати, Регіональної митниці, Відділу інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності та туризму Ужгородської Міської Ради, відділу зовнішніх зв’язків УжНУ, відділу літератури на іноземних мовах наукової бібліотеки УжНУ, Закарпатського обласного осередку Федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, бізнесових структур, спільних підприємств, агенцій тощо.

 Колектив кафедри ініціює проведення різноманітних виховних та позааудиторних заходів, що проводяться на факультеті іноземними мовами: а) розробка групових проектів, б) святкування «Дня Перекладача», в) відзначення культурних подій з конкурсами, тестами, г) організація зустрічей та екскурсій з гостями університету, іноземними студентами.

Науковий доробок кафедри

Монографії:

«Романи Емми Андієвської: психологічний дискурс»; «Австрійська література: моделі рецепції тексту»; «Мала проза Томаса Бернгарда: контекст рецепції та генології», «Австрійська мала проза ХХ століття: художня світобудова» (І.М.Зимомря).

Навчальні посібники, курси лекцій,методичні рекомендації:

«Англійська мова для професійного спілкування» (О.Ф.Мочар); «Суспільно-політична лексика для студентів-міжнародників. Частина 1» (О.Ф.Мочар, Е.Й.Есенова, І.Й.Калинич); «Суспільно-політична лексика для студентів-міжнародників. Частина 2» (Г.В.Гуменюк, М.Б.Селменська, Л.Ю.Сідун); «Граматичний довідник: англійські артиклі та їх вживання» (О.Ф.Мочар, Е.Й.Есенова, В.Ю.Бойтор, Л.Ю.Сідун); «Методичні рекомендації з аналітичного читання з англійської мови» (А.І.Девіцька); «Shopping» (А.І.Девіцька, Н.Ю.Драбов); «Подорожування та відпустки» (Е.Й.Есенова, В.Ю.Бойтор); «Методичні рекомендації з проходження навчально-перекладацької практики для студентів факультету міжнародних відносин» (К.І.Долгош, І.Й.Калинич, О.В.Поліщук, М.Т.Вереш, О.І.Рацюк); «Спорт» (І.Й.Калинич); «BusinessEnglishCorrespondence. Методичний посібник з англійської мови для навчання ділового листування» (Л.Ю.Сідун); «Розмовні теми з німецької мови для студентів-міжнародників (друга іноземна мова)» (М.Т.Вереш, К.І.Левчак); «Розмовні теми з англійської мови для студентів-міжнародників (друга іноземна мова)» (Л.Ю.Сідун); «Формування готовності студентів факультетів міжнародних відносини до творчої професійної діяльності засобами іноземної мови: методичні рекомендації» (К.І.Долгош); «DasVerb: граматичний довідник з німецької мови для студентів факультету міжнародних відносин у 2 частинах. Ч.1» (К.І.Долгош, М.Т.Вереш); «DasVerb: граматичний довідник з німецької мови для студентів факультету міжнародних відносин у 2 частинах. Ч.2 (М.Т.Вереш, К.І.Долгош); «DasSubstantiv: граматичний довідник з німецької мови для студентів факультету міжнародних відносин» (К.І.Долгош, М.Т.Вереш); «DerMensch: розмовні теми з німецької мови для студентів-міжнародників» (К.І.Долгош, М.Т.Вереш); «Методичні рекомендації до практичних занять з основної іноземної мови (німецька мова, розмовна практика)» (М.Т.Вереш); «Лексичні труднощі французької мови» (О.М.Павлова, О.І.Рацюк); «Французька мова. На допомогу студентам факультету міжнародних відносин» (О.М.Павлова, О.І.Рацюк); «Speak English with Ease» (Л.Ю.Сідун); «The Verbals» (Л.Ю.Сідун, О.В.Поліщук, Н.Ю.Драбов); «Listening for Law Students: навчальний посібник» (О.В.Поліщук); «Німецька мова. Частина І. Навчально-методичний посібник» (І.М.Зимомря); «Німецько-український розмовний практикум» (М. Зимомря, В. Лопушанський, Р. Шевців, І. Зимомря); «Німецько-польський розмовний практикум» (М. Зимомря, Р. Мюллер, В. Лопушанський, І. Зимомря); «Інтерпретація тексту мовою мети. Навчально-методичний посібник» (М. Зимомря, О. Білоус, І. Зимомря); «Фразеологія: знакові величини. Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов» (Я. Баран, М. Зимомря, О. Білоус, І. Зимомря); «Практичний курс другої іноземної мови: тексти та завдання для домашнього читання. Навчально-методичний посібник» (В. Вишинський, Н. Соколовська, І. Зимомря); «Текст. Система. Поетика жанру. Навчальний посібник» (І. Зимомря).

Переклади:

Dmytro Pavlyčko. Europas Fürstin. Gedichte. Ukrainisch und Deutsch / Deutsch von Jona Gruber, Irena Katschaniuk-Spiech, Iwan Zymomrya, Mykola Zymomrya; hrsg. und mit einem Nachwort von Mykola Zymomrya» (Dresden: Thelem, 2010);

Анатолій Мойсієнко. Поезії. Gedichte. Переклади російською та німецькою мовами / Упорядкування, редакція: І. Зимомря; пер. з рос.: О. Бригінець, Л. Вишеславський, В. Дробот, О. Рудяков, В. Шевченко, В. Штилвелд; пер. з нім.: А. -Г. Горбач, Е. Ерб, І. Зимомря, М. Зимомря (Київ-Дрогобич: Коло, 2013).

Відповідальний за інформацію: д.ф.н. Зимомря І.М.
Дата оновлення сторінки: 21.06.2018