Кафедра української літератури

 

Кузьма Оксана Юріївна 

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури

Сфера наукових інтересів: література доби романтизму, українська література межі ХІХ і ХХ століть, сучасна література, питання психології творчості, розвитку літературної критики.

E-mail: oksana.kuzma@uzhnu.edu.ua 

Google Scholar , ORCID 

Основні наукові праці:

 1. Кузьма О. Образ іспанської танцівниці в художній рецепції Р.-М. Рільке, С. Черкасенка та Й. Бродського: типологічні паралелі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 45. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С. 138-142.
 2. Кузьма О. Біографічний контекст драми «Кремуцій Корд» М. Костомарова. Історіографічні дослідження в Україні: збірник наукових праць.  К., 2018. Вип. 28.  С.315-326.
 3. Кузьма О. Лідія Голомб – дослідник творчості Лесі Українки. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (збірник наукових праць) / відп.ред. І.В.Сабадош. Ужгород, 2018. С. 180-183.
 4. Кузьма О. Закарпатські сторінки творчої та громадської діяльності С. Черкасенка. Молодий вчений (науковий журнал).  2018.  № 9.1 (61.1) вересень.  С. 59-62.
 5. Кузьма О. Мова як «дім буття»: онтологічні виміри поеми «Наша твердиня» Спиридона Черкасенка. Науковий вісник УжНУ. Серія: Філологія. Ужгород, 2019. Вип. 2(42), С.156-161.
 6. Кузьма О. Біблійна концептосфера драми Спиридона Черкасенка «Ціна крові». Науковий вісник УжНУ. Серія: Філологія. Ужгород, 2020. Вип. 2 (44). С.408-414.
 7. Кузьма О. Драматургія Лесі Українки і С. Черкасенка: міжтекстуальна комунікація // Лінгвальний та екстралінгвальний аспекти комунікації в мультикультурному середовищі Закарпаття: монографія. За заг.ред. Ю.М. Бідзілі, Г.В.Шаповалової, Я.М.Шебештян. Ужгород: РІК-У, 2021. С.339 – 352.
 8. Кузьма О. Творчість Лесі Українки в літературознавчому дискурсі ХХІ століття. Закарпатська Лесіана: зб. наук. та публіцист. статей, есе, спогадів, худож. творів, бібліогр. джерел. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2022.С.10-19.
 9. Кузьма О. Сидір Кіраль – чендеєзнавець. Науковий вісник УжНУ. Серія: Філологія. Ужгород, 2022. Вип. 1 (47). С.52-58.

 

Барчан Валентина Володимирівна

Доктор філологічних наук, професор

Сфера наукових інтересів: історія української літератури ХХ століття, крайова література,  українська література зарубіжжя.

E-mail: valentyna.barchan@uzhnu.edu.ua; valya.barchan@gmail.com

Google Scholar , ORCID   

Основні наукові праці:

 1. Барчан В. Творчість Теодосія Осьмачки в контексті стильових та філософських  вимірів ХХ століття : монографія. Ужгород: TIMPANI, 2008. 432 с.
 2. Барчан В. Лицар національного духу: до 120-річчя від дня народження В. Гренджі-Донського. Бібліографічний покажчик «Василь Ґренджа-Донський: до 120-річчя від дня народження». Ужгород, 2017. С. 7-48.
 3. Барчан В. Лідія Голомб як літературознавець. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Зб. наук. праць. Вип.23,  Ужгород, 2018. С. 11-16.
 4. Барчан В. Польська літературна школа Юрія Станинця // Окриленість словом. Зб. наук. праць на пошану професора Степана Хороба / Відп. ред, упорядн. Роман Піхманець, 2019. С. 390-399. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. С. 390-399.
 5. Голомб Л.Г., Барчан В.В., Балла Е.Ю., Козак М.Ю. Українська література. Тестові завдання для ЗНО. Рекомендовано МОН України; Ужгород: РІК-У, 2019. 166 с.
 6. Барчан В. Проблема загальнолюдських цінностей у короткій прозі Михайла Гафії Трайсти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Випуск 2 (46). 2021. С. 285 – 290.
 7. Барчан В. Юрій Станинець: текст і контекст: монографія. Ужгород:  РІК-У, 2022. 192 с.
 8. Барчан В.  Літературні уроки Василя Стефаника у творчості Юрія Станинця. Прикарпатський вісник наукового товариства імені Шевченка. Серія: Слово. Вип. 16 (63). Івано-Франківськ, 2022. С. 74-86.
 9. Барчан В., Барчан О. Мотив самотності в оповіданні «Цимбаланя» Івана Чендея. Науковий вісник УжНУ. Серія: Філологія. Ужгород, 2022. Вип. 1 (47). С.23-31.

 

Тиховська Оксана Михайлівна 

Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури 

Сфера наукових інтересів: етнопсихологія, український і світовий фольклор, міфологія, українська література, художня література для дітей,  народні вірування та ритуали, психоаналіз, чарівна казка, фантастика, фентезі. 

E-mail: oksana.tykhovska@uzhnu.edu.ua

ORCID , Google Scholar , Research Gate

Основні наукові праці:

 1. Тиховська О. Українська народна чарівна казка:
  психоаналітичний аспект. Монографія. Ужгород: Гражда, 2011. 256 с.
 2. Тиховська О. Магія та міфологія в українському фольклорі Закарпаття: етнопсихологічний аспект. Монографія. Ужгород: Рік-У, 2021. 512 с.
 3. Тиховська О. Замовляння та магічні ритуали як специфічні способи вираження лінгвального та екстралінгвального аспектів комунікації / Лінгвальний та екстралінгвальний аспекти комунікації в мультикультурному середовищі Закарпаття:монографія. Ужгород: РІК-У, 2021. С. 281-323.
 4. Тиховська О. Етнопсихологічний аспект замовлянь та клятв у фольклорі українців Закарпаття. Народна творчість та етнологія. 2020. № 5/6. С. 63–74. 
 5. Тиховська О. Етнопсихологічний аспект рослинної магії в купальській обрядовості українців Закарпаття першої половини ХХ століття. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал (АПСНІМ). Серія: Філологія. 2020. Вип. 3 (27). С. 91–96. 
 6. Tykhovska O. Psychological Basis of the Image of a Dead Lover in Mythology of Transcarpatia and P. Kulish’s Story «About, Why the Peshevtsov Pond Was Dried up in the Town of Voronezh». Філологічні трактати. Сумський державний університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 2020. Том 12. №1. С. 117–125. 
 7. Тиховська О. Етнопсихологічна специфіка образів деміургів у космогонічних колядках українців. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Київ, 2021, Том 32 (71). №5. Частина 2. С. 155-159.  
 8. Тиховська О. Етнопсихологічна специфіка образу повітрулі в українських казках та бувальщинах. Народознавчі зошити. 2021. №5. С. 1273-1280.
 9. Тиховська О. Міфологізм новел Федора Потушняка «Капелюх із зеленим пером», «Упир», «В мочарах» Науковий вісник УжНУ. Серія: Філологія. Ужгород, 2022. Вип. 1 (47). С.107-113.

 

 

Ференц-Балега Надія Станіславівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: теорія літератури, основи естетики

E-mail: nadia.ferenc@uzhnu.edu.ua

Google Scholar,

ORCID

 

Основні наукові праці:

 1. Основи літературознавства : підручник / Н. С. Ференц. Київ : Знання, 2011.  431 с. 
 2. Теорія літератури і основи естетики : навч. посіб. / Н. С. Ференц. Київ : Знання, 2014. 511 с. 
 3. Поезія і поети Закарпаття: літературно-критичні статті /  Н. С. Ференц. ; худож. оформл. Надії Пономаренко. Ужгород : Мистецька лінія, 2003. 271 с. 
 4. Поетичні горизонти Закарпаття: літературно-критичні статті / Надія Ференц ; худож. оформл. Надії Пономаренко. Ужгород : Мистецька лінія, 2006. 416 с. 
 5. Художній світ Христини Керити: Літературно-критичний нарис / Надія Ференц. Ужгород : Ліра, 2014. 144 с. 

 

Балла Евеліна Юріївна

Кандидат філологічних наук, доцент 

Сфера наукових інтересів: українська література, українсько-угорські міжлітературні контакти, перекладознавство, культурологія.

E-mail: evelina.balla@uzhnu.edu.ua   

Google ScholarОRCID

Основні наукові праці:

 1. Балла Е. Творчість Лесі Українки в угорських перекладах. Закарпатська Лесіана: зб. наук. та публіцист. статей, есе, спогадів, худож. творів, бібліогр. джерел. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2022. С. 55-64.
 2. Балла Е. Проза Євгена Гуцала в перекладі угорською мовою // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. ХІ Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Мюнхен, 2020. С. 222-230.
 3. Балла Е. Філософський дискурс малої прози Степана Ткачука // STUDII DE LIMBĂ, LITERATURĂ ŞI METODICĂ. Lucrările simpozionului internaţional „100 de ani de slavistică la Cluj” (Cluj-Napoca, 30-31 mai 2019) / ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЯЗЫКОЗНАНИЮ, ЛИТЕРАТУРЕ И МЕТОДИКЕ. Материалы международного симпозиума «100 лет Клужской славистике» (Клуж-Напока, 30-31 мая 2019 года). XV. Научные редакторы Каталин Балаж, Санда Мисирианцу. Клуж-Напока: Издательство Напока Стaр, 2020. С. 250-261.
 4. Балла Е. Мала проза письменників-шістдесятників у перекладі угорською мовою. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. Ужгород, 2019. Вип. 2(42). С.137-143.
 5. Балла Е. Шара Каріґ – популяризатор української літератури в Угорщині. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Збірних наукових праць. Випуск 24. Ужгород, 2019. С.68-72.
 6. Балла Е. Угорський дискурс творчості Івана Чендея. Науковий вісник УжНУ. Серія: Філологія. Ужгород, 2022. Вип. 1 (47). С.15-22.

 

Ігнатович ОлександраСтепанівна 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури, член Національної спілки письменників України, лауреат літературних премій імені Федора Потушняка та імені Івана Нечуя-Левицького. 

Сфера наукових інтересів: література Закарпаття, теорія і практика літературної творчості, аналіз художнього твору, методика викладання літератури у закладах загальної середньої освіти, давня українська література, українська література західного порубіжжя.

E-mail: oleksandra.ihnatovych@uzhnu.edu.ua 

Google Scholar , ORCID  

Основні наукові праці: 

 1. Ігнатович О. Петро Скунць: бібліографічний покажчик. Ужгород, 1997. 162 с.
 2. Ігнатович О. Петро Скунць: літературно-критичний нарис. Ужгород, 2000. 140 с.
 3. Ігнатович О. Літературні портрети. Ужгород. 2013. 120 с.
 4. Ігнатович О. Синхромія: нариси, літературознавчі статі. Ужгород, 2019. 296 с.
 5. Ігнатович О. Роман Сергія Степи «Дерева Дірака»: поетика заголовка. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 2021. Випуск 1 (45). С.535-541. Кордонець Олександр Анатолійович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури

Сфера наукових інтересів: теорія літератури, історія української літератури, мала проза епохи модернізму, сучасна українська проза

E-mail:oleksandr.kordonets@uzhnu.edu.ua

Google Scholar ,ORCID

Основні наукові праці:

 1. Кордонець О. Відтворення дитячої психології в оповіданнях «Пироги з черницями» І.Франка та «Жидівська дитина» Н.Кобринської // Ucrainica IX. Soucasna Ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury: Sbornik prispevku. Univerziteta Palackeho v Olomouci. Olomouc, 2020. С.271-276.  
 2. Газдаг В., Кордонець О. Російські лексичні елементи з військового побуту в романі «Табірна пошта» Ласло Варі-Фабіана. Філологічний часопис: науковий журнал. С. Шуляк (гол. ред.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 1 (17). С.22-34.
 3. Lechner I., & Kordonets O. (2021). Book Review. A New Insight into Theory of Conceptual Metaphor. East European Journal of Psycholinguistics, 8(2).  Східноєвропейський журнал психолінгвістики. Том 8. №2 (2021). P.279-282.  https://doi.org/10.29038/eejpl.2021.8.2.lec
 4. Кордонець О. Література у парадигмі міжнаціонального спілкування (на прикладі творів Івана Франка та Наталії Кобринської) // Лінгвальний та екстралінгвальний аспекти комунікації в мультикультурному середовищі Закарпаття: монографія. За заг.ред. Ю.М. Бідзілі, Г.В.Шаповалової, Я.М.Шебештян. Ужгород: РІК-У, 2021. С.323 – 339.

 

Товт Ольга Олександрівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри української літератури 

Сфера наукових інтересів: теорія літератури, методика викладання літературознавчих дисциплін, українська література ХІХ століття.

E-mail: olha.tovt@uzhnu.edu.ua 

Google Scholar, ORCID 

Основні наукові праці: 

 1. Товт О. Художні пошуки М. Костомарова в жанрі драматичної поеми («Переяславська ніч»). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. Вип. 45. С. 219–223.
 2. Товт О. Художня інтерпретація історії України у п’єсі «Украинские сцены из 1649 года» М. Костомарова. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / за ред. І. Д. Пасічника, С. О. Кочерги, І. М. Хом’яка та ін. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. Вип. 65. С. 81–84.
 3. Товт О. Жіночі образи-характери в історичній драматургії Миколи Костомарова. Spheres of Culture. Lublin: Maria Curie-Sklodovska University, 2018. Volume XVІІ. p. 70–75.
 4. Товт О. Історична та художня правда в трагедії М. Костомарова «Сава Чалий». KELM (Knowledge, Education, Law, Management). Łódź: PIKTOR, 2018. № 2 (22). p. 138–148.
 5. Товт О. Історична драматургія М. Костомарова: проблематика та поетика: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01. Івано-Франківськ, 2019. 20 с.
 6. Товт О. Історико-романтична драматургія Миколи Костомарова: Монографія. ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Івано- Франківськ: Місто НВ, 2022. 236 с.: іл.Хававчак Олег Анатолійович 

Старший викладач кафедри української літератури 

Сфера наукових інтересів: компаративістика, історіософія середньовіччя, бароко, козацьке літописання

E-mail: oleg.khavavchak@uzhnu.edu.ua 

Google Scholar , ОRCID

Основні наукові праці:

 1. Хававчак О. Первинний та вторинний міф України за “Історією Русів”. Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Філологія / голов. ред. Г.В. Шумицька. Ужгород : Говерла, 2016.  Вип. 2 (36).  С. 273–279. 
 2. Хававчак О. "Історія Русів" у світовому культурному аспекті. Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Філологія. Соціальні комунікації / редкол.: В.В. Барчан (відп. ред.), Ю.М. Бідзіля, Н.П. Бедзір та ін. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2013. Вип. 1(29). С. 195–198. 
 3. Хававчак О. Наративний дискурс "Історії Русів" з точки зору комунікативної схеми : автор–текст–читач. Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Філологія. Соціальні комунікації / ред. кол.: Ю.М. Бідзіля (голова), В.В. Барчан, Н.П. Бедзір та ін. Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. Вип. 25. С. 122–126. 
 4. Хававчак О. Формотворчий потенціал образу Богодана Хмельницького в українському козацькому літописанні 17-18 ст. // Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE». Софія, 2019. С. 198-203.
 5. Хававчак О. Рецепція «Історії Русів» у європейській історіографії ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. // Ukrainica IX. Soucasna Ukrajinistika problem jazyka, literatury a kultury. Sbornik prispevku. Olomouc, 2020. С.331-337.

 

Шетеля Віктор Іванович

Старший викладач кафедри української літератури

Сфера наукових інтересів: історія української літератури, література Закарпаття.

E-mail: victor.shetelia@uzhnu.edu.ua

Google Scholar

Основні наукові праці:

 1. Шетеля В. Суспільно-виховний потенціал лірики В. Гренджі-Донського 20–30-х рр. (на матеріалі журналів «Пчілка» та «Наша земля»). Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. 2015. Вип. 20. С.145–151.
 2. Шетеля В. Поетична творчість Василя Ґренджі-Донського як вияв руху опору на Закарпатті 20–30-х рр. ХХ ст. Літературознавчі студії Київського університету ім. Т. Шевченка. 2016. Вип. 47. С. 373–380.
 3. Шетеля В. Василь Гренджа-Донський і розвиток театрального мистецтва на Закарпатті 20–30-х рр. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія.  2017. Вип. 1. С. 101–106.

 

Чижмар Ольга Михайлівна

Старший викладач кафедри української літератури, провідний фахівець

Сфера наукових інтересів: крайова література

E-mail: olga.chizhmar@uzhnu.edu.ua 

Google Scholar, ORCID

Основні наукові праці:

 1. Чижмар О. Загальнонаціональне та регіональне в закарпатоукраїнській літературно-художній антропонімії ХІХ–ХХ століть : монографія.  Ужгород : Видавництво «Карпатська Вежа», 2018.  180 с. 
 2. Чижмар О. Надія Ференц як літературознавець і критик // У царині художнього слова [Текст] : біобібліографічний покажчик праць Надії Ференц / уклад. : О. М. Чижмар,   О. В. Бряник, О. В. Хаван ; передм. О. М. Чижмар ; відп. за вип. М. М. Медведь ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгор. нац. ун-т”, Філол. ф-т, Каф. укр. філол., Наук. б-ка. Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2021. 172 с. 
 3. Основи літературознавства : навч.-метод. посіб. (для студентів укр. від-ня філол. ф-ту) / Н. С. Ференц, О. М. Чижмар ; відп. за вип. В. В. Барчан ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгор. нац. ун-т”, Філол. ф-т, Каф. укр. літ. Вид. 2-ге, випр. і допов. Ужгород : Говерла, 2020. 132 с. 
 4. Теорія літератури та основи естетики : навч.-метод. посіб. (для студентів укр. від-ня філол. ф-ту / Н. С. Ференц ; упоряд. О. М. Чижмар, відп. за вип. В. В. Барчан ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгор. нац. ун-т”, Філол. ф-т, Каф. укр. літ. Ужгород : Вид-во УжНУ “Говерла”, 2021. 104 с. 
 5. Сучасні методологічні засади літературознавства : навч.-метод. посіб. : (для студентів філол. ф-ту) / Н. Ференц ; упоряд. О. М. Чижмар ; відп. за вип. В. В. Барчан ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгор. нац. ун-т”, Філол. ф-т, Каф. укр. літ. Ужгород : Ґражда, 2021. 140 с. 

 

Вотьканич Мар’яна Іванівна

Викладач кафедри української літератури

Сфера наукових інтересів: українська література Румунії, українська література кінця ХIХ – початку ХХ століть

E-mail: mariana.votkanych@uzhnu.edu.ua

Google Scholar , ORCID

Основні наукові праці: 

 1. Вотьканич М. Поетика повісті Михайла Гафії Трайсти «У ніч на святого Андрія». Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Філологія Ужгород : ПП Данило С. І., 2019. Вип. 2 (42). С. 144–148.
 2. Вотьканич М. Художні функції фразеологізмів у гумористично-сатиричній прозі Михайла Гафії Трайсти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Ужгород: ПП Данило С. І., 2020. Вип. 1(43). С. 337 – 342. 
 3. Вотьканич М. Художнє трактування проблеми злочину та помсти в повісті «Конокрадська честь» Михайла Гафії Трайсти. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). №5 (33) vol. 1/2020. P. 44-49.
 4. Вотьканич М. Твори для дітей Михайла Гафії Трайсти: еволюція творчих шукань. Hungaro-Ruthenica XI. Сеґед, 2021. С. 229 – 240.
 5. Вотьканич М. Поетика містичного в повісті Михайла Гафії Трайсти «Людина з того світу». Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». 2022. №49. С. 35 – 42.
 6. Вотьканич М. Автобіографічний наратив як форма оприявнення авторської свідомості в прозі Михайла Гафії Трайсти. Матеріали XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (Мюнхен, 29 жовтня – 1 листопада 2020 року). Мюнхен, 2020. C. 246 – 253.

Відповідальний за інформацію: Кузьма Оксана Юріївна
Дата оновлення сторінки: 0.11.2022