Кафедра органічної хімії

Кафедра органічної хімії створена на хімічному факультеті у 1946 році. У цей період кафедра проводила заняття тільки на медичному і біологічному факультетах. На кафедрі працювали 2 викладачі і дві штатні одиниці навчально-допоміжного персоналу. З 1948 року розпочато вивчення  органічної хімії також для студентів хімічного факультету. Кафедра розміщалась в 4-х кімнатах, дві з яких були обладнані для проведення лабораторних занять, в одній кімнаті була препараторська і одна кімната була обладнана для проведення науково-дослідної роботи викладачами кафедри. З 1946 і до 1956 року кафедрою завідував доцент Курішко А.М.

У 1950 році на кафедрі студенти хімічного факультету розпочали виконання дипломних робіт. Дипломні роботи виконувались з синтезу двотретинних гліколів та дослідженні закарпатських лігнітів. На кафедрі були вже три штатні одиниці навчально-допоміжного персоналу.

У 1953 році при кафедрі відкрита аспірантура і прийнято одного аспіранта – Смоланку Івана Васильовича, науковим керівником якого призначено д.х.н., проф. Дашкевича Б.М. У 1955 році прийнято два аспіранта: Цмура Ю.Ю., науковим керівником якого призначено д.х.н., проф. Дашкевича Б.М. і аспіранта Чекрія Г.С., науковим керівником якого призначено к.х.н., доц. Куріпко А.М.. Смоланка І.В. захистив кандидатську дисертацію у 1956 році на Вченій раді Львівського державного університету. Цмур Ю.Ю. захистив кандидатську дисертацію в 1966 році на засіданні вченої ради Харківського державного університету. До 1966 року захищено ще 2 кандидатські дисертації, а в 1967 р. підготовлено до захисту кандидатські дисертації Хрипака С.М. і Мигалини Ю.В., науковим керівником яких був к.х.н., доц. Смоланка І.В.
З 1956 і до 1962 року кафедрою завідував проф. Ленарський І.І. З 1962 року кафедрою завідує проф. Смоланка І.В.

Крім навчальної на кафедрі проводилась значна науково-дослідна робота. Протягом періоду 1946-1956 рр. проводилась наукова робота у напрямку синтезу двотретинних гліколів за допомогою магнійорганічного синтезу і на їх основі одержання модельних вуглеводнів з метою вивчення складу моторного палива. Паралельно проводилась наукова робота з коксування закарпатських лігнітів на Перечинському лісохімзаводі з метою використання продуктів коксування для промисловості. Керував цими роботами доц. Курішко А.М. Активними виконавцями були: зав. лаб. органічної хімії Ковач С.С. та доц. Цмур Ю.Ю.

В різні роки викладачами на кафедрі органічної хімії працювали Драгунський Н.А., Качурін О.І., Возний В.Ю., Шило В.М., к.х.н. Вайданич В.Г., к.х.н. Якубець В.І., доценти Цмур Ю.Ю., Добош А.А., Єршова І.І., професор Хрипак С.М.

З 1956 року і до 1962 року на кафедрі проводилась наукова робота у двох напрямках. Перша проблема – вивчення амінокислотного і білкового складу кормових культур Закарпаття для тваринництва. Результати цієї роботи рекомендувались сільськогосподарським організаціям області для більш раціонального використання посівних площ під кормові культури, які виявились більш повноцінними у білковому відношенні і сприяли збільшенню продуктивності тваринництва. Керував цією роботою професор Ленарський І.І. Активними виконавцями роботи були асистенти Паєр Є.Г. і Лук’янова І.І.

Другою проблемою було вивчення і дослідження раціонального використання лісохімічної продукції, яка виробляється на закарпатських лісохімзаводах. Результати цієї роботи було рекомендовано для покращення технологічних схем, вирішення екологічних проблем лісохімзаводів, одержання нових продуктів сухої перегонки деревини з альдегідної фракції при перегонці жижки. Активними виконавцями цієї тематики були доц..Смоланка І.В., доц. Цмур, доц. Чекрій Г.С., зав.лаб.органічної хімії Ковач С.С.

З 1962 року кафедра займається науковою роботою у напрямку „Хімія синтетичних біологічно активних речовин”, який входив до складу важливішої тематики республіканського значення і координувався Науковою Радою АН УРСР. Керівником цих досліджень був доц..Смоланка І.В. Активними виконавцями були проф. Хрипак С.М., проф. Мигалина Ю.В., доц. Цмур Ю.Ю., доц. Меліка Ю.В., доц. Чекрій Г.С. У той час за цією проблемою на кафедрі синтезовано більше 200 нових гетероциклічних сполук, розроблено нові методи циклізації ненасичених нітрогенвмісних сполук, в результаті чого одержано ряд цінних в біологічному відношенні речовин. Одержано 9 авторських свідоцтв. Синтезовані речовини досліджувались на біологічну активність на кафедрі мікробіології медичного факультету УжДУ (Міговк І.В.), в ряді інститутів м. Києва, а також на кафедрі аналітичної хімії як органічні реагенти в аналітичній хімії (проф. Кіш П.П.).

В 1975 році завідувачем кафедри органічної стає доц. Мигалина Ю.В., який згодом захищає докторську дисертацію. З 1988 року до 1996 року кафедру очолює доц. Чекрій Г.С., а з 1996 року завідувачем кафедрою органічної хімії обирається доц. Лендєл В.Г.

Співробітниками кафедри органічної хімії в різні роки захищено 6 докторських дисертацій – Станінець В.І., Мигалина Ю.В., Хрипак С.М., Поп Г.С., Геваза Ю.І., Бойко В.М.; та 23 кандидатські дисертації: Смоланка І.В., Цмур Ю.Ю., Хрипак С.М., Мигалина Ю.В., Чекрій Г.С., Меліка Ю.В., Красніцька Т.А., Хрипак Н.П., Добош А.А., Лендєл В.Г., Балог І.М., Єршова І.І., Фаринюк Ю.І., Вайданич В.Г., Якубець В.І., Галла-Бобик С.В.,Сані А.Ю., Сливка М.В., Онисько М.Ю., Васькевич Р.І., Орисик В.В., Кривов’яз А.О., Русин І.Ф.

 

В різні роки наукова тематика була різною, а саме:

 1. Дослідження в галузі тетраамілових двотретинних гліколів на основі ефірів двоосновних кислот.
 2. Вивчення складу продуктів хімічної переробки лігнітів Закарпаття (науковий керівник – доц. Курішко А.М.).
 3. Галохромія третинних спиртів під дією концентрованих кислот (науковий керівник – проф. Дашкевич Б.М.).
 4. Хроматографічне дослідження білкового складу різноманітних кормових культур (науковий керівник – проф. Ленарський І.І.).
 5. Синтез гетероциклічних сполук з використанням реакцій електрофільного приєднання з циклізацією (науковий керівник – доц. Смоланка І.В.).
 6. Дослідження реакцій приєднання халькогенідів до функціональних похідних ненасичених сполук (науковий керівник – проф. Мигалина Ю.В.).
 7. Синтез нових гетероциклічних сполук з біологічною активністю (науковий керівник – проф. Хрипак С.М.).
 8. Вивчення реакцій електрофільної гетероциклізації похідних (аліл)пропаргілтієнопіримідину і 1,2,4-триазолу.

 

З 1956 року кафедрою виконано ряд госпдоговірних тем на замовлення виробництва або інших організацій:

 1. Одержання в’яжучих речовин типу фенолформальдегідних смол (клеїв) на основі фенолів лісохімічного виробництва. Замовник - трест „Закарпатліс”. Керівник – доц. Курішко А.М., 1956 р.
 2. Одержання етилацетату на сухому каталізаторі методом, придатним для промислового виробництва. Замовник - Станіславський раднаргосп. Керівник – доц. Смоланка І.М., 1961 р.
 3. Одержання бутилацетату на сухому каталізаторі методом, придатним для промислового виробництва. Замовник - Станіславський раднаргосп. Керівник – доц. Смоланка І.В., 1962 р.
 4. Одержання диметилацетаміда. Замовник – Володимирський науково-дослідний інститут синтетичних смол. Керівник – доц. Смоланка І.В. Активний виконавець – доц. Цмур Ю.Ю., 1965 р. По даній роботі одержано авторське свідоцтво.
 5. Одержання діізононілфенолсульфідів та їх барієвих та кальцієвих солей. Замовник - Московський інститут переробки нафти. Керівник – доц. Цмур Ю.Ю., 1956 р.
 6. Розробка методу очистки фруктового спирту-сирцю (слив’янка). Замовник - Закарпатський трест промпродтоварів. Керівник – доц. Хрипак С.М., 1966 р.
 7. Розробка методів боротьби з короїдами Карпат. Замовник - трест „Закарпатліс”. Керівник хімічної частини – доц. Смоланка І.В., 1966 р.
 8. Одержання диметилацетаміда. Замовник - „Союзреактивзбут”, м. Москва. Керівник – доц. Цмур Ю.Ю., 1967 р.
 9. Вивчення методів синтезу і будови  N, O, S, Se, Te- вмісних гетероциклічних систем»; м. Київ, LTD IF-LAB. Науковий керівник – к.х.н., доц. Лендєл В.Г., 2001-2002.

 

Кафедра органічної хімії забезпечує навчальний процес для студентів хімічного, медичного, біологічного, стоматологічного факультетів. Колектив кафедри підготував більше півсотні навчальних посібників та методичних розробок.

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедрою - Онисько М.Ю
Дата оновлення сторінки: 26.03.2019р.