Абітурієнту

Вступ до аспірантури

На навчання для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії (до аспірантури ДВНЗ «УжНУ») приймаються особи, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) (7 рівень НРК, НРК7).

Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» прийом на навчання здійснюється на основі НРК7 з відповідної спеціальності.

Для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 229 «Громадське здоров’я» можуть вступати особи, що здобули освітній ступінь магістра зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Підготовка докторів філософії за освітньо-науковими програмами здійснюється в аспірантурі ДВНЗ «УжНУ» за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі незалежно від форми навчання становить чотири роки.

Вступні випробування до аспірантури складаються з:

– вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

– вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом;

– презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень. Презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного випробування, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника.

Конкурсний бал вступника обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0.6×П1 + 0.2×П2 + 0.2×П3 + ДБ,

де П1 – оцінка вступного іспиту із спеціальності; П2 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови; П3 – оцінка презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень; ДБ – додатковий бал за наукові здобутки вступника. П1, П2, П3 – за шкалою 100 – 200.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури проводяться в декілька сесій в такі строки:

1) перша сесія (на визначену у Додатку А1 кількість місць виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

– прийом заяв та документів: з 05 квітня по 21 квітня;

– вступні випробування: 25 – 27 квітня;

– зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 01 травня;

2) друга сесія (за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

– прийом заяв та документів: з 03 липня по 01 вересня;

– вступні випробування: 05 – 08 вересня;

– зарахування вступників: за державним замовленням – не пізніше 15 вересня, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня;

3) третя сесія (на вакантні місця ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

– прийом заяв та документів: з 30 жовтня по 17 листопада;

– вступні випробування: 21 – 24 листопада;

– зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 30 листопада.

РОЗКЛАД 06 вересня, 10:00 - вступний іспит з іноземної мови (вул. Університетська, 14, аудиторії В1 та В2). Початок реєстрації вступників о 9:30 в аудиторії, у якій буде проводитися випробування. Вступникам необхідно мати паспорт або інший документ з фотографією, що посвідчує особу, та кулькову ручку чорного кольору. 07 вересня, 10:00 - вступний іспит із спеціальності. Іспит проходить на відповідних кафедрах / факультетах. 08 вересня, 10:00 - презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень. Іспит проходить на відповідних кафедрах / факультетах.

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 07.04.2023