Абітурієнту

Вступ до аспірантури

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до ДВНЗ «УжНУ» (до аспірантури) приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Для вступу для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного або фармацевтичного спрямування приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного або фармацевтичного спрямування.

Підготовка докторів філософії за освітньо-науковими програмами здійснюється в аспірантурі ДВНЗ «УжНУ» за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі незалежно від форми навчання становить чотири роки.

Вступні випробування до аспірантури складаються з:

– вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

– вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом;

– презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень. Презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного випробування, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника.

Конкурсний бал вступника обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0.6×П1 + 0.2×П2 + 0.2×П3 + ДБ,

де П1 – оцінка вступного іспиту із спеціальності; П2 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови; П3 – оцінка презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень; ДБ – додатковий бал за наукові здобутки вступника, який обчислюється відповідно до пункту 6.5 Правил прийому до аспірантури та докторантури (Додаток А до Правил прийому до ДВНЗ "УжНУ"). П1, П2, П3 – за шкалою 100 – 200.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури проводяться в такі строки:

1) перший етап (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

– прийом заяв та документів: з 1 лютого по 18 лютого;

– вступні випробування: 22 – 24 лютого;

– зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 1 березня;

2) другий етап:

– прийом заяв та документів: з 1 червня по 2 вересня;

– вступні випробування: 11 – 15 липня та 6 – 9 вересня;

– зарахування вступників: за державним замовленням – не пізніше 16 вересня, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня;

3) третій етап (на вакантні місця ліцензованого обсягу, за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

– прийом заяв та документів: з 3 жовтня по 21 жовтня;

– вступні випробування: 25 – 27 жовтня;

– зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 31 жовтня.

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 21.06.2022