Іноземцям

 

До ДВНЗ «УжНУ» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. 

Згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України ДВНЗ "УжНУ" проводить підготовку іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями). 

 

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у ДВНЗ «УжНУ»

 Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до ДВНЗ «УжНУ» України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

 Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Вступники особисто подають заяву-анкету про вступ до ДВНЗ «УжНУ», в якій вказують напрям підготовки (спеціальність) та форму навчання.

 

 До заяви-анкети іноземці додають: 
  1. оригінал та копію документа про попередню освіту;
  2. оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
  3. копію документа про народження;
  4. медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
  5. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  6. дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
  7. 6 фотокарток розміром 4 × 6 см;
  8. копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

 

 Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до ДВНЗ «УжНУ» за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

Зарахування іноземців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста медичного спрямування, ступенем бакалавра проводиться за результатами співбесіди з конкурсних предметів та на підставі укладеного договору. Зарахування іноземців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ступенем магістра проводиться за результатами співбесіди за програмою фахового вступного випробування та на підставі укладеного договору. Обов’язковою умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується окремим висновком у протоколі співбесіди.

 Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до ДВНЗ «УжНУ» відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або на підставі договорів, укладених ДВНЗ «УжНУ» з фізичними та юридичними особами, визначаються Приймальною комісією з врахуванням вимог Правил прийому.

Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до ДВНЗ «УжНУ» не пізніше листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі. 

 

 

Розміри плати за навчання на 2017/2018 навчальний рік