Department of Sociology and Social Work

Викладачі кафедри соціології та соціальної роботи досліджують комплексну тему «Вдосконалення системи підготовки фахівців соціальної роботи у вищих начальних закладах України згідно вимог Болонського процесу», яка була затверджена 2011 року. До роботи над проблемою залучалися в міру можливості всі викладачі, які збирали наукові матеріали, опрацьовували першоджерела, проводили соціологічні дослідження, обґрунтовували свої підтеми, публікуючи наукові статті та повідомлення.

Кожен викладач працював над окремою підтемою, а саме: «Вдосконаленнясистеми підготовки фахівців соціальної роботи на основі зарубіжного досвіду» (проф. Козубовська І.В.); «Підготовка фахівців з соціальної роботи згідно компетентнісного підходу» (доц. Попович А.М.); «Громадські організації в системі соціальної роботи» (доц. Жиленко Р.В.); «Значення системи психологічних знань в підготовці фахівців соціальної роботи» (доц. Вовканич М.Д.); «Закарпаття в системі соціальних трансформацій України» (доц. Пелін О.В.); «Удосконалення соціальної роботи з дітьми-сиротами з формування життєво необхідних якостей та навичок особистісної безпеки» (доц. Баторі–Тарці З.І.); «Вдосконалення системи формування інформаційної культури соціальних працівників у процесі професійної підготовки» (доц. Повідайчик О.С.); «Гендерні аспекти зайнятості в Закарпатському регіоні» (доц. Варга Н.І.); «Підготовка фахівців по соціальній роботі з сім'єю» (доц. Борщ К. К.) «Дослідження психічного розвитку дітей, які перебувають в дитячих будинках сімейного типу» (ст.викл. Смук О.Т.).

Викладачі і співробітники кафедри успішно реалізували низку міжнародних проектів, які сприяли вдосконаленню підготовки практичних соціальних працівників: Tempus-Tacis JEP-10243-96 (1996–1999) «Заснування відділення соціальної роботи в Ужгородському державному університеті»; Tempus NP-21007-2000 – “Створення національної мережі освітніх закладів у сфері соціальної роботи” (2000-2002), Tempus 144562-TEMPUS-2008-UK-JCPR “Запровадження триступеневої системи в сфері освіти соціальної роботи в 6 країнах” (2009-2011), проект Cooperating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe – “Адаптація та інтеграція в суспільство дітей та молоді з обмеженими можливостями” (2006-2007), проект фонду “Відродження” – “Видання електронного журналу “Соціальна робота в Україні та за рубежем” (2001) та ін.

В рамках міжнародного співробітництва проведені 3 конференції, 7  семінарів, а також літня школа для студентів – майбутніх соціальних працівників з України, Польщі, Румунії. Кафедра здійснює випуск “Наукового вісника. Серія: Педагогіка. Соціальна робота”, який входить до переліку фахових видань, затверджених ВАК України.

 

Викладачами кафедри підготовлено і видано понад 50 монографій і навчально–методичних посібників, опубліковано понад 400 наукових статей, в тому числі в зарубіжних виданнях (США, Бельгія, Угорщина, Російська Федерація).

Серед монографій та навчальних посібників, які мають особливо важливе значення у навчально-виховному процесі, варто відзначити:

 1. Економічний розвиток громади: Навчальний посібник./ за ред. Н.Ільченко, Р.Жиленко.– Ужгород: ПП Данило С.І., 2008.– 198с.
 2. Канюк О.Л., Козубовська І.В. Формування умінь іншомовного ділового спілкування у майбутніх соціальних працівників.– Ужгород, 2008.– 139с.
 3. Повідайчик О., Тополянський С. Основи соціальної інформатики. Навч.метод. посібник. – Ужгород, 2009. – 162 с.
 4. Козубовська І., Бартош О., Бабинець М., Шпеник С. Превентивна робота з неповнолітніми в діяльності соціальних служб Великої Британії / За заг.ред. І.В.Козубовської. – Ужгород: УжНУ, 2009 – 245 с.
 5. Козубовська І., Леврінц М. Особливості формування професійної мотивації майбутніх фахівців в Угорщині. Монографія. – Ужгород: УжНУ, 2010 – 232 с.
 6. Козубовська І., Бартош О., Бабинець М. Превентивна робота соціальних служб Великої Британії з неповнолітніми, схильними до правопорушень. Монографія. – Ужгород: УжНУ, 2010 – 320 с.
 7. Повідайчик О. Основи соціальної інформатики / Повідайчик О.С., Повідайчик М.М., Тополянський С.І. – Ужгород: ФОП Бреза А.Е., 2011. – 228 с.
 8. Козубовська І., Зобенько Н., Товканець О. Система профілактики девіантної поведінки неповнолітніх в Російській Федерації. Монографія. – Ужгород: ФОП «Бреза», 2011 – 160 с.
 9. Praca Socjalna. Część Pierwsza. Wydanie Podręcznikowe / Redakcja Nyczkalo N.G., Bartosz-Piczkar O.P. – Siemianowice Śląskie. 2011. – 274 s.
 10. Козубовська І.В., Товканець О.С. Соціальна робота в системі освіти (монографія) Ужгород: ФОП «Бреза», 2011 – 270 с.
 11. Варга Н.І., Пелін О.В. Соціальний розвиток неформальних практик  підприємництва в умовах економічної кризи (приклад Закарпаття) Монографія / Науково-дослідний інститут політичної регіоналістики; УжНУ. – Ужгород:, 2012. – 151 с.
 12. Козубовська І., Бартош О., Шпеник С. Зарубіжний досвід підготовки фахівців в системі дистанційної освіти. – Ужгород : ФОП Бреза А.Е.,  2012. – 155с.
 13. Дослідження одного випадку. Проект «Допоможи іншому – стань приятелем. Забезпечення сталості моделі приятелів в Україні» / За ред. Жиленко Р.В. – Ужгород, 2012. – 52 с.
 14. Козубовська І., Бабинець М. Іншомовна підготовка фахівців менеджменту. – Ужгород: ПП «Бреза», 2012. – 245с.
 15. Popovich A., Povidaychik O., Báthori-Tarczy Z., Afanaszev D. Nagyitó allat. Hallgatói kutatóműhelyek nemzetközi együttműködése, határok nélkül. Kiss János, Jávorné Erdei Renáta, Takács Péter. – Debrecen, 2013.

Упродовж останніх 10 років захищені кандидатські дисертації викладачами кафедри: Попович А.М., Шандор Ф.Ф., Вовканич М.Д., Жиленко Р.В., Бартош О.П, Повідайчик О.С., Варга Н.І.,  Рюль В.О., Борщ К.К. Ще 5 випускників кафедри, які успішно захистили кандидатські дисертації, працюють в інших ВНЗ і установах.

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Федір Шандор
Дата оновлення сторінки: 15.03.2019