Навчальна частина

Навчально-методичний відділ – структурний підрозділ університету, що забезпечує організацію та вдосконалення освітнього процесу, сприяє підвищенню професійної майстерності науково-педагогічних працівників, координує діяльність підрозділів університету з питань організації та проведення освітнього процесу.

Навчально-методичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», наказами та розпорядженнями адміністрації університету, Положенням про навчально-методичний відділ.

 

Основні напрями діяльності:
 • Планування освітнього процесу, участь у підготовці базових та робочих навчальних планів, розрахунок обсягів і розподілу навчальної роботи за допомогою автоматизованої інформаційної системи «Навчальний план», перевірка розрахунків штатів науково-педагогічних працівників кафедр, розкладів занять, заліків та екзаменів.
 • Підготовка проектів наказів, розпоряджень та положень з питань організації освітнього процесу, призначення стипендій, Норм часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників, про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників, підготовка матеріалів для розгляду на Вченій раді, Науково-методичній раді університету, засіданні ректорату.
 • Координація роботи факультетів і кафедр з питань організації навчальних і виробничих практик та їх методичного забезпечення, участь в укладанні угод, зв’язок із базами практики, контроль за виконанням студентами програм практики та ефективністю керівництва з боку деканатів і кафедр.
 • Планування та контроль за підвищенням кваліфікації викладачів, забезпечення організаційно-методичного супроводу, оформлення планувальної та звітної документації.
 • Здійснення комплексу заходів щодо підготовки до проведення чергової акредитації спеціальностей та університету в цілому; супроводження процедур ліцензування та акредитації; оформлення заяв на отримання ліцензій про надання освітніх послуг, сертифікатів про акредитацію.
 • Консультування деканатів і кафедр з питань підготовки справ щодо ліцензування нових спеціальностей.
 • Відстеження надходження в університет нормативних та розпорядчих документів центральних органів управління з питань освітнього процесу та оперативне інформування структурних підрозділів.
 • Формування складу екзаменаційних комісій з випуску бакалаврів, спеціалістів та магістрів.
 • Участь у плануванні фонду погодинної оплати викладачів, оформлення особових справ викладачів-погодинників, облік та контроль за його використанням.
 • Планування загальноуніверситетських відкритих занять, організація і проведення ректорських контрольних робіт, узагальнення їх результатів.
 • Здійснення контролю за проведенням комплексних контрольних робіт при акредитації спеціальностей та університету в цілому.
 • Аналіз результатів модульних контролів успішності студентів.
 • Підведення підсумків екзаменаційних сесій.
 • Контроль виконання робочих навчальних планів, педагогічного навантаження науково-педагогічними працівникам, плану засідань кафедр, графіка контрольних та взаємних відвідувань занять, проведення відкритих занять тощо.
 • Контроль стану ведення навчально-методичної та обліково-звітної документації на кафедрах та в деканатах факультетів.
 • Оперативний контроль виконання структурними підрозділами університету наказів, розпоряджень та заходів, які стосуються освітнього процесу.
 • Участь в організації І та ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад, узагальнення їх результатів.
 • Підготовка матеріалів на призначення іменних (персональних) та соціальних стипендій.
 • Облік та аналіз зайнятості аудиторного фонду задля ефективного його використання.
 • Оформлення замовлення на виготовлення бланків навчально-методичної документації та забезпечення ними деканатів і кафедр.

 

Відповідальний за інформацію: Анатолій Штимак
Дата оновлення сторінки: 25.05.2017