Кафедра інформатики та фізико-математичних дисциплін

За основним місцем роботи:

Кут Василь Іванович - завідувач кафедри інформатики та фізико-математичних дисциплін, кандидат технічних наук, доцент. Автор понад 50 наукових та методичних праць. Керівник спортивно-виховного проекту “Academy of Sports Education”.


Забезпечує читання курсів:

 • Інформаційні технології (за професійним спрямуванням)
 • Основи вищої математики (для студентів непрофільних спеціальностей)
 • Фізика

Сфери наукових інтересів: сучасні інформаційні системи та технології розвитку "Розумного європейського регіону", а також інформаційні технології для навчання в ЗВО.

Email: vasilij.kut@uzhnu.edu.ua

 Ідентифікатори співробітника

Google Scholar

ORCID

SCOPUS

 

Міца Володимир Михайлович - доктор фізико-математичних наук, професор. Автор понад 350 наукових публікацій, зокрема 4 монографій (дві за кордоном), 11 навчальних посібників (один із грифом МОН України). Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, зовнішній член Угорської академії наук. Нагороджений почесними грамотами МОН України, Закарпатської ОДА та відзнакою «За розвиток регіону», отримав найвищу нагороду Угорщини — «Лицарський хрест» (2016), а також академічну нагороду Академії наук вищої школи України ім. Ярослава Мудрого (2020).

 

Забезпечує читання курсів:

 • Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю
 • Фізика
 • Методологія наукових досліджень
 • Широкосмугові надшвидкісні оптичні методи обробки та передачі інфрмації

Сфери наукових інтересів: вивчення взаємозв’язку будови, оптичних і низькотемпературних властивостей та процесів окиснення поверхні наноструктурованих матеріалів для надшвидкої передачі та обробки інформації.

Email: mitsa@uzhnu.edu.ua

 

Кляп Михайло Петрович - кандидат фізико-математичних наук, доцент. Автор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій, у т.ч. одного підручника, який затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, 3 навчальних посібників. Співавтор 3 свідоцтв на винаходи. «Відмінник освіти України» (1997 рік). У 2007 році нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України.

 

Забезпечує читання курсів:

 •  Вступ до спеціальності
 • Фізика
 • Методика викладання інформатики
 • Інформатика для економістів
 • Інформаційні системи в юриспруденції
 • Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання

Сфери наукових інтересів: cучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та світові тенденції викладання інформаційних дисциплін.

Email: m.klyap@uzhnu.edu.ua

 

Лях Ігор Михайлович - кандидат технічних наук, доцент, заступник декана з виховної роботи. Автор понад 60 статей, 4 монографій, 5 методичних вказівок та 3 навчальних посібників. З 2003 по 2013 роки працював інженером у "ПРАТ Укртелеком", у місті Ужгород.

 

Забезпечує читання курсів:

 • WI-MAX мережі
 • Цивільний захист
 • Обчислювальна техніка та мікропроцесори
 • Охорона праці та безпека життєдіяльності
 • Основи комп’ютерної техніки та інформатики
 • Системи автоматизованого перекладу
 • Основи складання лінгвістичних програм

Сфери наукових інтересів: дослідження інформаційних технологій захисту даних в засобах масової інформації, дослідження генних регуляторних мереж.

Email: igor.lyah@uzhnu.edu.ua

 

Гончарова Світлана Федорівна - кандидат фiзико-математичних наук, доцент.

 

Забезпечує викладання вищої математики, а саме:

 • Алгебри
 • Аналiтичної геометрiї
 • Математичного аналiзу
 • Диференцiальних рiвнянь
 • Математичної фiзики

Сфери наукових інтересів: алгебра, теорiя груп, теорiя представлень груп, диференцiальнi та iнтегральнi рiвняння.

Email: svitlana.goncharova@uzhnu.edu.ua

 

Шумило Наталія Ярославівна - старший викладач. Автор 18 статей, 1 навчально–методичного посібника та 2 навчальних посібників (один з них з грифом МОН України).

 

Забезпечує читання курсів:

 • Математичні методи дослідження операцій
 • Математичне програмування

Сфери наукових інтересів: сучасні трансформації світової економіки в умовах глобальної нестабільності.

Email: natalia.shumilo@uzhnu.ua

 

 

Матяшовська Беата Олександрівна - старший викладач. Автор понад 36 статей та публікацій. Є співавтором навчального посібника з рекомендаційним грифом МОНУ, має свідоцтво авторського права на автоматизований комплекс з вивчення дисципліни «Теорія ймовірностей».

 

Забезпечує читання курсів:

 • Теорія ймовірностей
 • Ймовірнісні процеси та математична статистика
 • Теорія прийняття рішень
 • Математична статистика
 • Математична економіка
 • Лінгвістичні аспекти математичної статистики та теорії ймовірнолстей
 • Теорія статистики
 • Статистика
 • Економетрика
 • Математичні методи у мовознавстві

Сфери наукових інтересів: методи обробки і аналізу даних в прикладних дослідженнях.

Email: beata.matyashovska@uzhnu.edu.ua

 

Внутрішні сумісники

Білак Юрій Юрійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри програмного забезпечення систем. Автор біля 100 наукових праць та кількох навчально-методичних посібників. У 1997 році виграв грант «Соросівський студент». Виконував обов’язки декана факультету інформатики, проректора з навчально-методичної роботи та гуманітарної освіти.

 

Забезпечує читання курсів:

 • Організація баз даних і знань
 • Креативне проектування
 • Фізика

Сфери наукових інтересів: новітні інформаційні технології, класична фізика, сучасні технології дослідження фізичних явищ та процесів, креативні методики викладання природничих дисциплін, big data.

Email: yuriy.bilak@uzhnu.edu.ua

 

Попадич Олена Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент. Авторка понад 100 наукових статей, 2 монографій та 3 навчально-методичних посібників. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2011 рік), член редколегії та відповідальний секретар збірника наукових праць ДВНЗ «УжНУ» (ISSN 2307-3594) «Педагогічні інновації у фаховій освіті», голова науково-методичної комісії факультету суспільних наук ДВНЗ «УжНУ».

 

Забезпечує читання курсів:

 • Теорія виховання
 • Методика виховної роботи в початковій школі
 • Методика викладання інформатики
 • Педагогічна конфліктологія
 • Інтелектуальна власність в освіті
 • Актуальні питання дидактики й теорії виховання

Сфери наукових інтересів: Методологічні та наукові підходи у професійній підготовці вчителя інформатики; формування і розвиток особистісних і професійних якостей майбутніх педагогів у межах європейської організації навчального процесу; теорія і практика підготовки майбутніх учителів до формування правової компетентності учнів початкової школи.

Email: olena.popadych@uzhnu.edu.ua

Ідентифікатори співробітника

Google Scholar

ORCID

Кляп Маріанна Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент. Автор біля 130 наукових публікацій, в тому числі 1 одноосібної та 7 колективних монографій, 1 навчального посібника з грифом МОН України. «Відмінник освіти України» (1998 р.). Нагороджена Почесною грамотою МОН України, Почесними грамотами Закарпатської облдержадміністрації та Закарпатської обласної ради.

 

Забезпечує читання курсів:

 • «Вища математика» для студентів спеціальностей «Менеджмент» і «Маркетинг»
 • «Алгебра та аналітична геометрія» та «Математичний аналіз» для студентів заочної форми навчання факультету інформаційних технологій;
 • «Основи комунікації та діяльності» для студентів спеціальності «Інформаційні системи та технології»

Сфери наукових інтересів: інноваційні технології навчання у ЗВО в умовах інтернаціоналізації вищої освіти; методика викладання математики для студентів непрофільних спеціальностей; технології навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Email: klyap.marianna@uzhnu.edu.ua

 

Шапочка Ігор Валерійович - кандидат фізико-математичних наук, доцент. Автор 24 статей та 10 навчальних посібників.

 

Забезпечує читання курсів:

 • Алгебра і аналітична геометрія

Сфери наукових інтересів: теорія зображень скінченних груп та їх застосування, методика викладання математики, системи комп’ютерної алгебри.

Email: ihor.shapochka@uzhnu.edu.ua

 

 

Копча-Горячкіна Галина Ернестівна – старший викладач. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних публікацій. Багаторазовий призер змагань з гірськолижного спорту, кандидат в майстри спорту.

 

Забезпечує читання курсів:

 • Чисельні методи
 • Теорія алгоритмів
 • Основи дискретної математики
 • Вища математика
 • Пакети прикладних програм
 • Інформаційні системи і технології в управлінні

Сфери наукових інтересів: обчислювальні схеми як алгебраїчні об’єкти.

Email: halina.kopcha-haryachkina@uzhnu.edu.ua

 

Зовнішні сумісники

Кляп Михайло Михайлович - кандидат технічних наук, доцент. Автор понад 50 наукових публікацій, 1 монографії та 2 навчальних посібників. Приймав участь у НДР «Створення цифрових моделей і програмних засобів для інформаційної технології автоматичного управління виробничими поліграфічними потоками».

 

Забезпечує читання курсів:

 • Комп'ютерна графіка
 • Комп’ютерні редактори
 • Проектування та дизайн цифрових продуктів
 • Системи обробки мультимедійної інформації
 • Прикладна інформатика
 • Веб-технології та веб-дизайн

Сфери наукових інтересів: методи синтезу растрових та векторних зображень, комп’ютерна графіка, технології та методи web-дизайну, мультимедійні технології передачі інформації, цифрові поліграфічні технології, 2D анімація та motion – дизайн.

Email: mihaylo.klyap@uzhnu.edu.ua

 

Морохович Василь Степанович – кандидат фізико-математичних наук, доцент. Автор понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій.

 

Забезпечує читання курсів:

 • Фізика
 • Інформаційні технології (за професійним спрямуванням)
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Проектування інформаційних систем

Сфери наукових інтересів: статистичний аналіз та прогнозування, математичне моделювання економічних процесів і систем, інформаційні технології в управлінні підприємствами.

Email: vasyl.morokhovych@uzhnu.edu.ua

Ідентифікатори співробітника

Яворський Петро Володимирович - асистент. Співавтор тез міжнародних конференцій. Станом на 2021 рік є асистеном кафедри інформатики та фізико-математичних дисциплін.

Сфери наукових інтересів: інформаційні технології, розробка програмного забезпечення під мобільні платформи.

 

Email: yavorskyi.petro@uzhnu.edu.ua

 

 

Відповідальний за інформацію: Кут Василь Іванович
Дата оновлення сторінки: 03.02.2022