Відділ моніторингу якості освіти, методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу

Відділ є структурним підрозділом ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у складі навчальної частини, що створений з метою посилення орієнтації управління на якісні аспекти, забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості вищої освіти та освітньої діяльності, підвищення якості підготовки фахівців шляхом розробки відповідних технологій та здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах, змін попиту на окремі спеціальності, а також інших заходів, розроблених у відповідності до концепції розвитку Ужгородського національного університету.

 

Основні функції та завдання відділу

 • Забезпечення реалізації державної політики з питань моніторингу якості вищої освіти.
 • Науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань здобувачів вищої освіти університету.
 • Контроль якості навчання через проведення незалежного моніторингу якості знань здобувачів вищої освіти університету.
 • Розробка спільно з факультетами єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості вищої освіти та освітньої діяльності в університеті.
 • Створення інформаційного банку даних моніторингу якості знань здобувачів вищої освіти та рівня науково-педагогічної роботи викладачів університету.
 • Вивчення та узагальнення стану проведення моніторингу якості знань здобувачів вищої освіти на факультетах університету, відповідності якості знань здобувачів вищої освіти очікуваним результатам навчання відповідних освітніх програм згідно з стандартами вищої освіти.
 • Розроблення проєктів нормативних документів університету та методичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення організації освітнього процесу, систематичний моніторинг положень університету з метою внесення до них необхідних змін.
 • Надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам університету з питань діагностики, оцінки та моніторингу якості знань здобувачів вищої освіти.
 • Планування, організація й контроль роботи з підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету.
 • Підготовка та укладання угод між університетом і підприємствами, організаціями, установами щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та проходження практики здобувачами вищої освіти.
 • Формування бібліотеки освітніх програм підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавр, магістр, доктор філософії за ліцензованими та акредитованими спеціальностями.
 • Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду щодо удосконалення навчально-методичної роботи.

Відповідальний за інформацію: Анатолій Штимак
Дата оновлення сторінки: 09.11.2020