ТОВ «Науковий парк Ужгородського національного університету»

Відповідно до рішення Вченої ради УжНУ від 5 грудня 2013 р. «Про Науковий парк УжНУ» та рішення Закарпатської обласної ради № 683 від 21 березня 2013 р. «Про створення Наукового парку «Ужгородський національний університет» 7 вересня 2015 р., у 2015 році було засновано ТОВ «Науковий парк Ужгородського національного університету» Державним вищим навчальним закладом “Ужгородський національний університет” та Благодійною організацією “Закарпатське агентство з інвестицій, інновацій та розвитку”. Рішенням загальних зборів засновників від 27 грудня 2022 року  Генеральним директором ТОВ «Науковий парк Ужгородського національного університету» призначено Мостового Сергія Петровича.

ТОВ “Науковий парк Ужгородського національного університету” забезпечує інноваційну діяльність в університеті, направлену на активізацію структурної перебудови економіки регіону. Інноваційна програма парку, спрямована на розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності в Ужгородському національному університеті, ефективне та раціональне використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках, забезпечення сталого покращення соціально-економічної збалансованості розвитку регіону шляхом впровадження нових ефективних форм інноваційно-інвестиційної співпраці  науково-технічної еліти, бізнесово-фінансових кіл, регіональної влади і місцевих громад із використанням власних енергетичних, природо-сировинних, технологічних, матеріально-технічних та кадрових ресурсів.

Науковий парк створено з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності в Ужгородському національному університеті, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для створення та комерціалізації результатів науково-технічної діяльності і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.

 

 

Основними функціями Наукового парку є:

-  створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів щодо їх комерціалізації, організація та забезпечення виробництва наукоємної, конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках інноваційної продукції;

- інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення засновників і партнерів Наукового парку, надання патентно-ліцензійної допомоги;

- залучення здобувачів вищої освіти, науковців та працівників Ужгородського національного університету до розроблення і виконання проєктів Наукового парку;

-  забезпечення сприятливих умов для створення здобувачами вищої освіти, працівниками Ужгородського національного університету інноваційних підприємств, що здійснюють доведення результатів науково-технічної діяльності до стадії розроблення на їх основі конкурентоспроможних інноваційних технологій, товарів і послуг та виробництва інноваційної продукції, зокрема у формі державно-приватного партнерства;

-  сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва;

- організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, необхідних для розроблення і реалізації проєктів Наукового парку;

- розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій;

- виконання інших функцій, не заборонених законодавством України.

 

Завданнями Наукового парку в рамках пріоритетних напрямків діяльності, що відповідають меті його створення, є:

- освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;

- освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;

- освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;

-  технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;

- впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;

- широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища;

- розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

- фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

-  діяльність у сфері інформаційних та комунікаційних технологій;

- діяльність у сфері енергетики та енергоефективності;

- діяльність у сфері раціонального природокористування;

- діяльність у сфері науки про життя, нових технологій профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

- діяльність у сфері розробки та дослідження нових речовин і матеріалів;

- видання журналів, періодичних видань, книг, довідників і каталогів, газет, журналів;

- ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;

- дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій, інших природничих і технічних наук, в галузі суспільних і гуманітарних наук;

- консультування з питань комерційної діяльності й керування;

- інша професійна, наукова та технічна діяльність;

- технічні випробування та дослідження;

- організування конгресів і торговельних виставок;

- допоміжна діяльність у сфері освіти.