НДІ мозку

       Перелік науково-дослідних робіт, їх наукова новизна та практична значимість отриманих результатів:

1.   Тема: „Вторинна профілактика і прогнозування інсультів та судинних компресійних синдро  мів, спричинених церебральним атеросклерозом”, номер державної реєстрації  ДР-0104U010447. Термін виконання: 1 січня  2005 р.- 31 грудня 2007 р.

Суть НДР: проводився аналіз епідеміології, методів діагностики, лікування та вторинної профілактики гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу у пацієнтів з атеросклеротичним ураженням судин головного мозку. Частина роботи присвячена вдосконаленню хірургічного лікування судинних компресійних синдромів, зокрема невралгії трійчастого нерву, що розвивається на фоні церебрального атеросклерозу. Проводилися експериментальні дослідження де- та ремієлінізації корінця трійчастого нерву та розроблялися можливості відновлення оболонки нерва.

Основні наукові результати роботи: розроблено діагностичну та лікувальну тактику у хворих з гострими ішемічними порушеннями мозкового кровообігу, спричиненими патологією екстракраніальних відділів сонних артерії. Встановлено покази до проведення диференційованого хірургічного лікування стенооклюзуючих процесів каротидних артерій на основі всебічного обстеження хворих. Розроблено діагностичний алгоритм при поступленні хворих одразу після розвитку симптоматики.

Розроблено експериментальну модель локальної сегментарної демієлінізації корінця трійчастого нерва морської свинки з використанням оригінального доступу до трійчастого нерва та 0,1% розчину броміду етидію. З’ясовано вплив різних чинників на ремієлінізацію корінця трій­частого нерва лабораторних тварин та вперше встановлено, що аплікація 2,5% розчину прогестерону на демієлінізовану ділянку покращує від­нов­лення мієлінової оболонки

Мета і предмет роботи: поліпшення вторинної профілактики і прогнозування ішемічних інсультів та судинних компресійних синдромів, обумовлених атеросклеротичним ураженням судин каротидного та вертебрального басейнів.

Предмет роботи: діагностики, лікування та вторинна профілактика гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу; особливості ремієлінізації зони входу корінця трійчастого нерва в експерименті з використанням комбінованого мікрохірургічного втручання.

Основні наукові результати:
  • Розроблено діагностичну та лікувальну тактику у хворих з гострими ішемічними порушеннями мозкового кровообігу, спричиненими патологією екстракраніальних відділів сонних артерії. Встановлено покази до проведення диференційованого хірургічного лікування стенооклюзуючих процесів каротидних артерій на основі всебічного обстеження хворих. Розроблено діагностичний алгоритм при поступленні хворих одразу після розвитку симптоматики.
  • На основі вивчення характеру гемодинамічних змін в екстракраніальних та інтракраніальних відділах сонних артерій та їх гілок розроблено доплерографічні критерії діагностики ступеня стенозу, оклюзії екстракраніального відділу внутрішньої сонної артерії.
  • Розроблено та вперше виконано серію мікроендартеректомій у хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу, доведено високу безпечність та ефективність операції.
  • Розроблено інтраопераційні заходи, спрямовані на підвищення безпеки ендартеректомій (методика мікроендартеректомії, захисту мозку та транскраніального моніторингу мозкового кровоплину) у хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу.
  • Розроблено мікрохірургічний доступ до корінця трійчастого нерва  лабораторних тварин. Це дозволило проводити експериментальні дослідження стовбуру мозку та трійчастого нерва.
  • Створено експериментальну модель локальної демієлінізації корінця трійчастого нерву. За допомогою вказаної моделі встановлено, що аплікація 2,5% розчину прогестерону на уражену ділянку нерва покращує відновлення мієлінової оболонки. Вказані результати є підставою для початку клінічних досліджень з покращення хірургічного лікування невралгії трійчастого нерва методом мікроваскулярної декомпресії.

Практична цінність: вторинну хірургічна профілактика ішемії головного мозку при стенозах екстракраніальних відділів сонних артерій доцільно проводити на третій-четвертий тиждень після інсульту методом  мікроендартеректомії із забезпеченням інтракраніального моніторингу кровоплину по середній мозковій артерії; враховуючи отримані експериментальних дані, слід розпочати клінічні дослідження аплікації 2.5% розчину прогестерону під час мікроваскулярної декомпресії трійчастого нерва у хворих з типовою трігемінальною невралгією.  

Перелік наукових публікацій, доповідей на конференціях, семінарах:

1.1.Чомоляк Ю.Ю., Смоланка В.І. Невралгія трійчастого нерва: сучасний стан проблеми // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Медицина”. – 2005. – № 1. – С. 25-27.

1.2.Чомоляк Ю.Ю., Смоланка В.І. Сучасні погляди на патогенез невралгії трійчастого нерва // Український нейрохірургічний журнал. – 2005. – № 2. – С. 78-80.

1.3.Смоланка В.І. Нейропротекція: можливості терапії ішемічного інсульту на базі доказової медицини // Міжнародний неврологічний журнал. –  2005.

1.4.Смоланка В.І. Невралгія трійчастого нерва: сучасний стан проблеми // Вісник УжНУ. Серія "Медицина" – 2005. – Вип. №26.

1.5.Смоланка В.І. Нейрохірургічна служба в Закарпатській області. Нейрохірургічна служба в регіонах України // Видавництво АЛД – Київ –  2005.

1.6.Смоланка В.І. Нові підходи до профілактики ішемічного інсульту // Конференція "Нові технології в нейрохірургії" – Ужгород. – 2006.

1.7.Смоланка В.І. Хірургічне лікування мішковидних аневризм: ендоваскулярна хірургія чи мікрохірургія? / Смоланка В.І., Буцко Є.С. // Конференція "Нові технології в нейрохірургії" –  Ужгород. – 2006.

1.8.Чомоляк Ю.Ю., Малишева Т.А., Шамаєв М.І., Смоланка В.І. Експериментальна модель локальної демієлінізації корінця трійчастого нерва // Матеріали конференції нейрохірургів України. Український нейрохірургічний журнал. – 2006. – №2. – С.102.

1.9.Орос М.М. Етіологія транзиторно-ішемічних атак у хворих різних вікових груп // Матеріали першого національного конгресу „Інсульт та судинно-мозкові захворювання”. – Київ, 2006. – С. 34.

1.10.Орос М.М. Нейровізуалізаційні методики діагностики транзиторних ішемічних атак // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. – 2006. – № 1–2 (9–10). – С. 165–167.

1.11.Орос М.М. Транзиторна ішемічна атака: цереброваскулярна реактивність та тривалість клінічної симптоматики // Архів психіатрії. – 2006. – Т. 12, 1–4(44–47). – С. 93–95.

1.12.Орос М.М. Ефективність використання доплерографії для діагностики причин транзиторних ішемічних атак в умовах районних лікувальних закладів // Український вісник психоневрології. – 2006. –Т. 14. – Вип. 4 (49). – С. 16–19.

1.13.Чомоляк Ю.Ю. Експериментальна модель локальної демієлінізації корін­ця трійчастого нерва // Науковий вісник Ужгородського універ­ситету. Серія „Медицина”. – 2007. – № 4(32). – С. 258-262.

1.14.Чомоляк Ю.Ю. Ремієлінізація  зони входу трійчастого нерва під впли­вом аплікації прогестерону в експерименті // Український нейро­хірур­гіч­ний журнал. – 2007. – № 4. – С. 30-32.

1.15.Смоланка В.І., Орос М.М.  Етіологія транзиторних ішемічних атак у хворих різних вікових груп // Архів психіатрії. Т ом 13, №3-4(50-51)` 2007. С.49-53.

1.16.Орос М.М., Смоланка В.І. Інформативність доплерографії  при диференційній діагностиці транзиторних ішемічних атак та синдрому вегетативної дистонії(панічних атак) // Український вісник психоневрології. Т.15, ВИП.1, 2007.- С.97.

 2.Тема: „Клініко-інструментальні співставлення в діагностиці та прогнозуванні перебігу органічних уражень нервової системи”, номер державної реєстрації теми: 0108U001888 Терміни виконання: 1 січня  2008 р.- 31 грудня 2009 р.

    Об’єкт дослідження - органічні ураження нервової системи. Предмет дослідження - клініко-інструментальні співставлення в діагностиці і лікуванні органічних уражень нервової системи. Метою роботи - розробка практичних рекомендацій у вигляді діагностичних та лікувальних алгоритмів при захворюваннях, обумовлених органічними ураженнями нервової системи з використанням клінічних та нейровізуалізаційних даних. 

Основні наукові результати: Розроблено діагностичну та лікувальну тактику у пацієнтів з симптоматичною епілепсією зумовленою пухлиною головного мозку, виявлені прогностичні критерії, щодо можливості виникнення судомних нападів в ранній післяопераційний період. Розроблені покази та протипокази щодо проведення тривалого відео-ЕЕГ моніторингу у пацієнтів з симптоматичною епілепсією. Визначено взаємозв‘язок між даними клінічної локалізації пухлини головного мозку та візуальним типом перебігу судомного нападу, згідно даних відео та електроенцефалографія. Вивчені особливості перебігу симптоматичної епілепсії у пацієнтів з різними гістологічними типами пухлин головного мозку. Встановлено  сучасні тенденції діагностики та прогнозування епілепсії та гострих порушень мозкового кровообігу.

Отримана науково-методична і науково-технічна продукція: розроблений алгоритм обстеження пацієнта із гострим порушенням мозкового кровообігу по ішемічному типу. Визначено алгоритми використання відеоелектроенцефалографії та транскраніальної доплерографії при органічних захворюваннях нервової системи.

 Перелік наукових публікацій, доповідей на конференціях, семінарах:

2.1  Смоланка В.І. Хірургія сонних артерій – чи може вона бути абсолютно безпечною? // Зб. статтей на IV-му з’їзді нейрохірургів України. - 2008.- С. 88-89.

2.2  Смоланка В.І. Ішемічний інсульт. Точка зору нейрохірурга // Зб. статтей на міжнародній конференції  "Карпатські читання". - 2008.- С.17-19.

2.3  Смоланка В.І. Що нового у Рекомендаціях Європейської Асоціації Інсульту – 2008? // Зб. статтей на міжнародній конференції "Карпатські читання". - 2008. -  С. 11-13.

2.4  Смоланка В.І. Хірургічне лікування артеріальних аневризм головного мозку: аналіз 100 випадків //  Матеріали IV-го з’їзду нейрохірургів України, м. Дніпропетровськ. – 2008. – С.89.

2.5  Смоланка В.І. Передопераційне обстеження хворих з рефрактерною епілепсією //  Матеріали IV-го з’їзду  нейрохірургів України, м. Дніпропетровськ. – 2008.- С.165.

2.6  Смоланка В.І., Потокій А.О., Гаврилів Т.С. Рідкісні пухлини в нейрохірургії. // Матеріали IV-го з’їзду нейрохірургів України, м. Дніпропетровськ. 27 – 30 травня 2008 року– 2008. – С.120.

2.7   Смоланка В.І. Структурні зміни зони входу корінця трійчастого нерва при експериментальній де- та ремієлінізації. // Матеріали IV-го з’їзду нейрохірургів України, м. Дніпропетровськ. 27 – 30 травня 2008 року– 2008. – С.213.

2.8  Averkin Robert G., Korshunov Victor A., Paróczy Zsuzsanna, Márkus Zita, Berenyi Antal, Chomolyak       Yuri, Matz Valentina N., Nagy Attila, Smolanka Volodimir I., Benedek György. A skull mounted microdrive-positioner assembly for extracellular neuronal recording in the deep brain structures of anesthetized cats. // Conference of Neuroscience. Szeged (Hungary), 2008

2.9 Чомоляк Ю.Ю. Невралгія трійчастого нерва: механізм розвитку, діагностика та лікування. // Медична газета «Здоров‘я України» - 2008. – №7/1 – С. 71.

2.10 Т.Malysheva, Yu.Chomolyak. Morphological estimation of trigeminal nerve root demyelination during experiment. Conference of Ukrainian Neurosurgeons. // Koktebel (Ukraine), 2009

2.11 Андрух П.Г., Андрух П.Г., Орос М.М. Епілепсія у хворих із залежністю від алкоголю // Матеріали науково-практичної конференції – Психічні і соматичні розлади психогенного походження. Харків, клін. сан. «Курорт Бермінводи» 29-30.10.2009. – С. 16-17

 3.  Тема: Діагностика, лікування та прогнозування розвитку симптоматичної епілепсії у пацієнтів з нейрохірургічними захворюваннями. Номер державної реєстрації теми: ДР-0110U002528 Строки виконання: початок - 1 січня  2010 р., закінчення - 31 грудня 2011 р.

Об’єкт дослідження - пацієнти, які потребують нейрохірургічного лікування.Предмет дослідження – є симптоматична епілепсія у хворих з нейрохірургічними захворюваннями. Мета роботи - розробка практичних рекомендацій для діагностики, лікування і прогнозування симптоматичної епілепсії у пацієнтів з нейрохірургічними захворюваннями.      Отримана науково-методична і науково-технічна продукція: розроблений алгоритм обстеження пацієнта із симптоматичною епілепсією та нейрохірургічною патологією головного мозку. Розроблено покази та протипокази відео-електроенцефалографії у цих пацієнтів. Встановлено основні принципи лікування епілепсії у пацієнтів, що були прооперовані з приводу пухлини головного мозку. Визначені клінічні критерії, які найчастіше зумовлюють розвиток судомних нападів в ранньому період черепно-мозкової травми. Знайдені генетичні поліморфізми рецепторів, при наявності яких є найбільша ймовірність фармакорезистентості у пацієнтів.

 Перелік наукових публікацій, доповідей на конференціях, семінарах:

3.1 Смоланка В.І., Орос М.М., Студеняк Т.О. Генетичні критерії ефективності  карбамазепіну у хворих з епілепсією // Міжнародний інноваційний симпозіум «Сучасні аспекти практичної неврології»,  16-18 вересня 2010р,  м. Ялта. - С.199-215.

3.2 Смоланка В.І. Пухлини головного мозку. Нейрохірургічні аспекти лікування // Конференція "Карпатські читання" – Ужгород – 16-18. 06. 2010.

3.3 Смоланка В.І. Хірургічне лікування стенозів сонних артерій // II Міжнародний інноваційний симпозіум «Yalta NeuroSummit 2010: Сучасні аспекти практичної неврології – Ялта – 16-18.09.2010.

3.4 Орос М.М. Вплив антиконвульсантів на метаболізм кісткової тканини  у хворих на епілепсію // Практична медицина. – 2010.- №5(том 16). – С.113-117.\

3.5 Орос М.М. Роль вольтаж-залежних натрієвих каналів у фармакотерапії епілепсії // Практична  медицина. – 2010. - №6 (том16). – С.105-110.

3.6 Андрух П.Г., Орос М.М. Порівняльна характеристика структури акцентуацій характеру  у хворих на епілепсію із залежністю від психоактивних речовин //  Медицинская психология. – 2010. – Том 5. -  №4(20).- С. 64-67.

3.7 Орос М.М., Мулеса П.П.  Збір експертної інформації для системи діагностування фармакорезистентної епілепсії // Український науково-медичний молодіжний журнал. -  2010. - №3-4. – С.27-29.

3.8 Андрух П.Г., Андрух Г.П.,Михайлов Б.В.,Добростомат У.Н.,Орос М.М. Принципы психотерапии и психофармакотерапии в лечении зависимости от алкоголя // Матеріали науково-практичної конференції Довженківські читання: Реалістичні цілі лікування та якість життя хворих наркологічного профілю. Матеріали XI-ї Української науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяч. 92-й річниці О.Р. Довженка. – Харків, 2010. С. – 62-63. 

3.9 Андрух П.Г., Андрух Г.П.,  ДобростоматУ.Н.,  Орос М.М.  Депресія у хворих на епілепсію // Матеріали науково-практичної конференції – Сучасні методи лікування захворювань психогенного походження. Харків, клін. сан. «Курорт Бермінводи» 24-25.06.2010. – С. 26-27.

3.10 Андрух  П.Г., Орос М.М., Андрух Г.П., Добростомат У.Н. Проблема залежності від психоактивних речовин та соціальна стигматизація хворих на епілепсію // Матеріали нуково-практичної конференції «Сучасні методи діагностики і лікування психічних і соматичних розладів психогенного походження (14 Платонівські читання). – Харків.-2011. – 21-22 квітня.

3.11 Андрух П.Г., Андрух Г.П., Орос М.М. Психопатологічні розлади  у хворих на епілепсію із чинником залежності від психоактивних речовин. //  Матеріали 12 Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Адиктивний статус в нормі та патології (діагностичні, терапевтичні та прогностичні аспекти) ». – Харків. -  12 квітня 2011 р.

3.12 Андрух П.Г., Орос М.М. Емоційні та інтелектуально-мнестичні розлади у хворих на епілепсію із чинником залежності від психоактивних речовин .// Вісник  Української медичної стоматологічної академії. – 2011. – Том 11, випуск 2(34). – С.111-114.

3.13 Орос М.М. Ефективність есциталопраму у терапії депресивних розладів хворих на епілепсію // Буковинський медичний вісник. – 2011. –Том 15,№2(58). – С.59-63.

3.14 Орос М.М. Тривожні розлади у хворих на епілепсію // Вісник наукових досліджень. – 2011. - №2(63). – С.38-40.

3.15 Орос М.М., Софілканич Н.В. Частота виникнення депресії у хворих на епілепсію із різною ефективністю лікування // Буковинський медичний вісник. – 2011. –Том 15,№1(57). – С.178-181.

3.16 Орос М.М. Лікування та профілактика індукованого проти епілептичними препаратами остеопорозу у хворих на епілепсію // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. - Том10, №2(36). – С.69-74.

3.17 Андрух П.Г., Орос М.М., Беркела М.М. Соціальна стигматизація хворих на епілепсію та проблема адикцій // Медицинская психология. – 2011. – Том 6. -  №1(21).- С. 62-65.

3.18 Oros M.M. Association of polymorphism of the sodium chennels gene SCN1A with the effectiveness of phenitoine treatment sn patients with epilepsy // Epilepsia. – 2011. – V.52 (Supppl, 6) . – P.91.

3.19 Орос М.М.., Попович Н.В., Лемко Я.І. Епілепсія, як «стигма» для керівників підприємств // Biomedical and biosocial anthropology. – 2011. - №16. – С.183-185

3.20 Студеняк Т.О, Орос М.М., Студеняк О.І. Використання кетогенної дієти у пацієнтів з фармакорезистентною епілепсією //  Екзо- та ендоекологічні аспекти здоров’я людини – 2011 – С. 344-348.

3.21 Смоланка В.І., Орос М.М., Студеняк Т.О..  Асоціація поліморфізму SCN1A гена натрієвих каналів з ефективністю дії карбамазепіну при епілепсії // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. - Том10, №4 (38). – С.90-92.

3.22 Смоланка В.І., Орос М.М. Зміни кісткової тканини у хворих із епілепсією // Лікарська справа - Врачебное дело . – 2011. - №5-6. – С. 99-103.

3.23 Смоланка В.І., Орос М.М., Софілканич Н.В. Електрофізіологічні критерії ефективності  дії проти епілептичних препаратів  у хворих із епілепсією // Вісник невідкладної і відновної медициною – 2011. – Том 12, №4. – С.498-501.

3.24 Смоланка В.І. Хірургічне лікування стенозів сонних артерій. IIІ Міжнародний інноваційний симпозіум Yalta NeuroSummit 2011: Сучасні аспекти практичної неврології // Ялта 17-19.09.2011.

3.25 Смоланка В.І. Хірургічне лікування дермоїдних та епідермоїдних пухлин центральної нервової системи // Конференція нейрохірургів України Судак 14-16.09.2011. Тези доповідей.– С.49.

3.26 Смоланка В.І. Прогностична оцінка судом в ранній післяопераційний період у пацієнтів з пухлинами головного мозку // Конференція нейрохірургів України Судак 14-16.09.2011. Тези доповідей.– С.49.

3.27 Смоланка В.І., Гаврилів Т.С., Смоланка А.В. Інтравентрикулярні пухлини головного мозку: особливості хірургічного лікування Конференція нейрохірургів України Судак 14-16.09.2011. Тези доповідей.– С.50.

3.28 Смоланка В.І., Чомоляк Ю.Ю. Мікроваскулярна декомпресія трійчастого нерва: наш досвід, можливості вдосконалення методу // Конференція нейрохірургів України Судак 14-16.09.2011. Тези доповідей. – С.50.

3.29 Смоланка В.І. Хірургічне лікування епілепсії Конференція "Карпатські читання" – Ужгород  –  16-18.05. 2011.

3.30 Смоланка В.І., Гамкрелідзе О.Ю.. Покази до вимірювання внутрішньочерепного тиску у пацієнтів з гіпертензивними внутрішньомозковими крововиливами // Український медичний альманах – 2011.  – том 14,2 (додаток). – С.23-26.

3.31 Mihalka L. A population study of stroke in West Ukraine. Incidence, stroke service, and 30-day case fatality / Mihalka L., Smolanka V., Bulecza B., Mulesa S., Bereczki D. // Stroke. – 2011. – Vol. 32. – No 10. P.227-231.

3.32 Орос М.М. Фармакогенетичні критерії ефективності топірамату у хворих на епілепсію // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. - Том10, №1(35). – С.123-125.

3.33 Орос М.М.  Генетичні критерії ефективності вальпроатів у хворих на епілепсію // Лікарська справа-Врачебное дело . – 2011. - №3-4. – С. 113-119.

3.34 Орос М.М. Генеалогія хворих на епілепсію // Український науково-медичний молодіжний журнал. -  2011. - №2. – С.47-50.

3.35 Орос М.М. Фармакогенетичні критерії ефективності ламотриджину у хворих із епілепсією // Biomedical and biosocial anthropology. – 2011. - №17 – С.239-243.

3.36 Орос М.М. Депресивні розлади у хворих із епілепсією, як предиктор формування залежності від психоактивних речовин. // Архів психіатрії. – 2011. – Том 17№1(64),2(65). – С. 58-61.

3.37 Орос М.М. Генетичні критерії ефективності вальпроатів у хворих із епілепсією // Матеріали 13 Міжнародної конференції «Актуальні напрямки в неврології»  м. Судак 27-29 квітня 2011 р.,  C. 170-174.

3.38 Орос М.М. Диференційна діагностика епілепсії та інших пароксизмальних станів // матеріали 3 науково-практичної конференції JalteNeuroSammit  «Сучасні аспекти практичної неврології»,  17-20 вересня 2011р., м.Ялта. – С.202-213.

Відповідальний за інформацію: директор НДІ мозку, професор Смоланка В.І.
Дата оновлення сторінки: 26.11.2013р.