Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія експериментальної та прикладної фізики»

Порядок надання послуг Центру працівникам структурних підрозділів Ужгородського національного університету

 При дослідженнях, що проводяться в рамках державних цільових наукових і науково-технічних програм, науково-дослідних робіт і науково-технічних (експериментальних) розробок, які фінансуються за кошти загального фонду державного бюджету, грантів від державних і міжнародних фондів (далі – НДР), матеріально-технічне забезпечення здійснюється за рахунок коштів НДР або базового фінансування наукової діяльності Університету, а оплата праці працівників Центру здійснюється в межах робочого часу за рахунок основної заробітної плати.

При цьому:

Заявник подає на ім’я начальника НДЧ заявку із зазначенням мети досліджень, їх завдань, орієнтовних термінів виконання та назви і номера реєстрації НДР.

Начальник НДЧ здійснює відповідне направлення на ім’я директора Центру, який визначає виконавців та за необхідності коригує обсяги та терміни робіт.

Дослідження проводяться відповідними працівниками Центру за участю заявника або самим заявником за участю відповідального працівника Центру.

При дослідженнях, що проводяться у рамках виконання структурними підрозділами Університету наукових господарчих договорів, фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів договорів, що повинно бути передбачено відповідними кошторисами. При цьому на етапі підготовки до укладання договорів кошториси в календарні плани погоджуються з керівниками структурних підрозділів, на балансі яких знаходиться обладнання, яке буде використовуватись при виконанні господарчих договорів. Загальну координацію робіт з укладання договорів здійснює начальник НДЧ.

При дослідженнях у рамках науково-дослідних робіт, що виконуються у межах робочого часу професорсько-викладацького складу Університету та дослідження у рамках кваліфікаційних, магістерських робіт, дисертацій доктора філософії і доктора наук, особами, що навчаються, фінансування робіт здійснюється у встановленому порядку за рахунок субрахунків структурних підрозділів-заявників або загально університетських коштів (основна діяльність).

При цьому:

Заявник подає на ім’я начальника НДЧ заявку із зазначенням мети досліджень, їх завдань, орієнтовних термінів виконання та назви НДР або кваліфікаційної (дисертаційної) роботи.

Начальник НДЧ здійснює відповідне направлення на ім’я директора Центру, який визначає виконавців та за необхідності коригує обсяги та терміни роботи, надає всю необхідну інформацію фінансовому відділу для розрахунку кошторису витрат.

Дослідження проводяться відповідними працівниками Центру за участю заявника або самим заявником за участю відповідального працівника Центру.

В друкованих працях з використанням даних, отриманих на науковому обладнанні Центру, замовник, окрім прямого посилання де і в який спосіб було отримано дані, зобов`язаний на загальному рівні дотримуватися авторських прав.

У відповідності до затвердженого кошторису кошти розподіляються наступними чином:

  • 10% коштів спрямовується на капітальні витрати Університету;
  • частина коштів спрямовується на оплату комунальних послуг (визначається з урахуванням показника питомої ваги комунальних послуг у загальному обсязі фінансування Університету в попередньому календарному році);
  • частина коштів спрямовується на оплату праці в частині забезпечення надання платних послуг (згідно із затвердженою методикою);
  • частина коштів, що залишилася, спрямовується на додаткове матеріальне стимулювання виконавців робіт, а також співробітників інших структурних підрозділів університету, які безпосередньо сприяють виконанню робіт.

За обґрунтованим поданням директора Центру, узгодженим з проректором з наукової роботи та начальником відділу фінансово-економічної діяльності, розподіл коштів наведений у пункті 2.3.4. у вмотивованих випадках може змінюватися наказом ректора.

 Порядок надання послуг Центру представникам закладів вищої освіти, що визначені Наказом МОН України

 Наукові установи та організації, які мають потребу в проведенні. досліджень на науковому обладнанні Центру (далі - замовники), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до НДЧ Університету свої заявки встановленого зразка з описом типу, класу сполук, що будуть досліджуватися, термінів та видів досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання Центру. Копія заявки в паперовому та електронному вигляді подається директору Центру.

Умовою надання доступу до обладнання Центру на безоплатній основі є виконання досліджень заявником у рамках науково-дослідних робіт або науково-технічних (експериментальних) розробок, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

Для проведення досліджень заявник подає на ім’я проректора з наукової роботи Університету лист-заявку із зазначенням мети досліджень, їх завдань та назви і номера державної реєстрації науково-дослідної роботи або науково-технічної (експериментальної) розробки у рамках якої виникла необхідність у проведенні досліджень з використанням обладнання Центру.

Проректор з наукової роботи Університету після розгляду листа-заявки приймає рішення щодо використання обладнання Центру для проведення досліджень на безоплатній основі, або після укладання у встановленому порядку із заявником господарчого договору.

Після приймання відповідного рішення проректор з наукової роботи (НДЧ) направляє лист-заявку директору Центру для організації проведення досліджень або начальнику НДЧ для укладання господарчого договору.

Директор Центру за  поданням НДЧ Університету затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням Центру.

Дослідження проводяться відповідальним працівником Центру за участю представника заявника.

Надання (відшкодування) витратних матеріалів забезпечується замовниками згідно кошторису витрат. Порядок оплати витратних матеріалів та комплектуючих, необхідних для підготовки зразків та подальшого дослідження у Центрі визначається із замовником незалежно від його відомчого підпорядкування на договірних засадах.

В друкованих працях з використанням даних, отриманих на науковому обладнанні Центру замовник, окрім прямого посилання де і в який спосіб було отримано дані, зобов`язаний на загальному рівні дотримуватися авторських прав. 

   Порядок надання платних послуг

Платні послуги надаються Центром на підставі договорів між Університетом та іншими фізичними і юридичними особами. Договори укладаються та узгоджуються у встановленому порядку згідно чинного законодавства України.

Для проведення досліджень у рамках договорів заявник направляє до Університету заявку із зазначенням мети та завдань проведення досліджень з використанням обладнання Центру.

Заявка розглядається ректором, проректором з наукової роботи або начальником НДЧ та направляється директору Центру для вивчення можливості проведення досліджень відповідно до зазначених у заявці мети та завдань.

У разі можливості забезпечення виконання завдань і термінів дослідження між Університетом та заявником укладається договір у встановленому порядку.

Виконання договорів на надання платних послуг обліковується у встановленому для цих видів діяльності порядку. При цьому кошториси витрат на виконання робіт розробляються НДЧ згідно діючої нормативної бази Університету.

Оплата послуг Центру здійснюється на відповідний рахунок Університету у встановленому порядку.

Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються відповідними підрозділами Університету у встановленому порядку.

В друкованих працях з використанням даних, отриманих на науковому обладнанні Центру замовник, окрім прямого посилання де і в який спосіб було отримано дані, зобов`язаний на загальному рівні дотримуватися авторських прав.

Надання (відшкодування) витратних матеріалів забезпечується замовниками згідно кошторису витрат. Порядок оплати витратних матеріалів та комплектуючих, необхідних для підготовки зразків та подальшого дослідження у Центрі визначається із замовником незалежно від його відомчого підпорядкування на договірних засадах.