Відділ організації науково-дослідних робіт

До основних функцій відділу організації НДР відносяться:

 • Формування тематичного плану НДР університету шляхом:
  1. Організації проведення в університеті конкурсного відбору проектів НДР, що пропонуються для виконання за рахунок бюджетного фінансування і представлення відповідних запитів у науково-експертні ради Міністерства освіти і науки України;
  2. Представлення наукових проектів на конкурси фонду фундаментальних досліджень, у державні і регіональні науково-технічні програми, згідно з міжнародними програмами, угодами, грантами;
  3. Укладання госпдоговорів на виконання і реалізацію науково-технічних розробок університету.
 • Організація, забезпечення і контроль заходів по виконанню тематичного плану НДР:
  1. Підготовка спільно з науковими керівниками, оформлення і затвердження документації по держбюджетним і госпдоговірним НДР (технічних завдань, договорів, протоколів, календарних планів, тощо);
  2. Розробка і затвердження спільно з плановим відділом університету кошторисів витрат, штатних розписів по НДР і контроль за їх виконанням;
  3. Ведення поточної  і звітної документації по НДР, переписки із замовниками     (акти виконання робіт, фінансово-розпорядчі документи, тощо);
  4. Організація, забезпечення і контроль (спільно з бухгалтерією) раціонального використання фінансових, матеріально-технічних ресурсів, призначених на проведення наукової діяльності.
 • Підготовка щорічних звітів про наукову діяльність університету згідно з існуючими вимогами і їх представлення у Міністерство освіти і науки України.
 • Представлення щоквартальної, річної статистичної звітності в органи державної статистики.
 • Кадрове забезпечення наукової діяльності університету:
  1. Підготовка наказів по особовому складу виконавців НДР, договорів      цивільноправового характеру по залученню виконавців до виконання наукових досліджень;
  2. Ведення передбаченої законодавством кадрової документації (особових карток обліку кадрів, трудових книжок, тощо);
  3. Організація і контроль за трудовою діяльністю працівників НДЧ (затвердження графіків виходу на роботу, графіків відпусток, тощо);
  4. Організація атестації наукових і інженерно-технічних працівників згідно існуючих  вимог.
 • Формування фонду стандартів, технічних умов, методик вимірювання, нормативно-технічної документації, якою регламентується наукова діяльність.
 • Забезпечення нормоконтролю звітів по НДР, технічних завдань та іншої нормативно-технічної документації, що створюється в результаті виконання НДР;
 • Розробка і затвердження графіків державної повірки засобів вимірювальної техніки організація атестації нестандартизованих методик вимірювання.
 • Розробка необхідної нормативно-правової і нормативно-технічної документації для регламентації і регулювання науково-дослідної діяльності в університеті та впровадження її у практику.

 

Відповідальний за інформацію: Фречка Наталія Іванівна
Дата оновлення: 11.01.2021