Новини

23.12.2021
4926

Затверджено Правила прийому для здобуття вищої освіти у ДВНЗ "УжНУ" у 2022 році

Затверджено Правила прийому для здобуття вищої освіти у ДВНЗ "УжНУ" у 2022 році

Правила прийому до ДВНЗ "УжНУ" у 2022 році розроблені Приймальною комісією відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році та затверджені Вченою радою ДВНЗ "УжНУ" 21 грудня 2021 року.

Звертаємо увагу на особливості вступної кампанії 2022 року.

Вступники подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Правилами прийому випадків.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти. Конкурсні пропозиції поділяються на:

– відкрита конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається при адресному розміщенні державного замовлення і не перевищує максимальний обсяг державного замовлення;

– фіксована конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним  замовленням (загальний обсяг державного замовлення);

– небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним замовленням.

Можна буде подавати до 5 заяв на місця державного замовлення та до 20 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Для реєстрації електронного кабінету необхідно мати хоча б один сертифікат ЗНО та документ про повну загальну середню освіту, виготовлений в Україні з використанням фотополімерних технологій. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня. 

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Строки прийому заяв і документів

Прийом заяв та документів на денну форму здобуття освіти розпочинається 14 липня, закінчується:

  о 18:00 16 липня для вступників на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;

 о 18:00 22 липня для вступників на основі сертифікатів ЗНО, вступних іспитів або творчих конкурсів, складених у період з 1 по 13 липня.

У кожній заяві на бюджетні конкурсні пропозиції зазначається її пріоритетність, при цьому показник пріоритетності 1 (ОДИН) означає найвищу пріоритетність. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою він потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала.

 Вступні іспити та творчі конкурси проводяться з 01 по 13 липня (для вступників на місця державного замовлення) та з 14 по 22 липня (вступ тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб). Співбесіди проводяться з 17 по 19 липня включно.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням здійснюється 27 липня.

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця на місця державного замовлення  до 18:00 04 серпня.

Зарахування вступників за державним замовленням – 05 серпня. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (відповідно до Правил прийому)  не пізніше 19 серпня.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб  не пізніше 30 вересня.

Конкурсний відбір – предмети ЗНО

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів визначено в Додатку 5 до Правил прийому:

 перший конкурсний предмет для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування  українська мова і література, на інші спеціальності  українська мова. Замість результату ЗНО з української мови може використовуватися результат ЗНО з української мови і літератури;

– другий предмет для всіх спеціальностей (крім спеціальностей галузі знань 22 Охорона здоров’я) визначено однозначно, для спеціальностей галузі знань 22 Охорона здоров’я - математика або хімія на вибір вступника;

  третій предмет встановлено для більшості спеціальностей на вибір вступником із шести можливих, проте є винятки для окремих спеціальностей:

- на вибір з двох можливих (для спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право, спеціальностей галузі знань 22 Охорона здоров’я);

- творчий конкурс (для спеціальності 017 Фізична культура і спорт).

Конкурсний бал вступника

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*МЛ + К6*ОУ

У формулі для КБ:

- П1, П2  оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3  оцінка ЗНО, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А  середній бал додатку до свідоцтва про ПЗСО; МЛ  оцінка за мотиваційний лист; ОУ  бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ДВНЗ "УжНУ" у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. П1, П2, П3, А, МЛ, ОУ  оцінки за шкалою від 100 до 200 балів; 

- коефіцієнти К1, К2, К3 визначені у Додатку 5 (К1, К2, К3 - не менше 0.2, К3  не більше 0.25 для випадку творчого конкурсу), К4=0.1 (не може перевищувати 0.1), К5=0 (не може перевищувати 0.01), К6=0 (не може перевищувати 0.05), сума коефіцієнтів дорівнює 1 для кожної пропозиції); К6*ОУ=10  призерам 4-го етапу олімпіад при вступі на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Обчислений конкурсний бал множиться на коефіцієнти:

КБ := КБ * РК * ГК * СК 

де:

- РК = 1,02 для ДВНЗ «УжНУ»;

- ГК = 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності, які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.

- СК = 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобудуть повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у 2021 році (1,05 – для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Для участі в конкурсному відборі на місця державного замовлення або для можливості переведення на навчання за державним замовленням конкурсний бал вступника повинен бути не менше 125,000. 

Особливості окремих спеціальностей

На спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація» прийом на навчання на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за ступенем магістра, на всі інші спеціальності  за освітнім ступенем бакалавра.

На спеціальності 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина» мінімальні значення кількості балів з другого та третього предмета не можуть бути менше 150 балів. Ця вимога не поширюється на тих вступників, чий конкурсний бал буде вище 175,000.

Щоб подати заяву для вступу на спеціальності «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право» вступник повинен мати конкурсний бал не менше 140,000, для вступу на спеціальність «Фармація, промислова фармація» (за ступенем магістр)  не менше 130,000.

На спеціальності, визначені у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка учасники профорієнтаційних олімпіад можуть отримати до 20 балів до сертифіката з відповідного предмета.

Вступ на основі ОКР молодший спеціаліст

Прийом заяв та документів – з 14 липня по 12:00 22 липня, фахові вступні випробування – з 22 по 30 липня. 

Конкурсний відбір проводиться за результатами ЗНО (можна подавати сертифікати 2019 – 2022 років) та фахових вступних випробувань. Перелік конкурсних предметів визначено в Додатку 2 до Правил прийому:

 перший конкурсний предмет для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування  українська мова і література, на інші спеціальності  українська мова. Замість результату ЗНО з української мови може використовуватися результат ЗНО з української мови і літератури;

 другий предмет при вступі на місця державного замовлення  математика або історія України, при вступі на небюджетні конкурсні пропозиції  пропонується на вибір вступника. 

Конкурсний бал вступника обчислюється за формулою:

КБ = 0.25*П1 + 0.25*П2 + 0.50*П3,

де П1, П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка фахового вступного випробування; всі оцінки за шкалою від 100 до 200 балів. 

На спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» замість фахового випробування вступники подають результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.

Вступ на основі ОС бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування розпочинається 26 квітня та закінчується о 18:00 17 травня

Основна сесія єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування проводиться у період з 20 червня до 02 липня за графіком, затвердженим МОН України.

Прийом заяв та документів  з 15 липня по 18:00 22 липня, фахові вступні випробування проводяться з 18 по 30 липня.

У кожній заяві на відкриті конкурсні пропозиції (для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини») зазначається її пріоритетність, при цьому показник пріоритетності 1 (ОДИН) означає найвищу пріоритетність.

Рекомендації до зарахування за державним замовленням  не пізніше 2 серпня, виконання вимог для зарахування  до 18:00 08 серпня, зарахування за державним замовленням  09 серпня. 

Конкурсний відбір проводиться за результатами:

 ЄВІ (можна подавати сертифікати 2020 – 2022 років);

 ЄФВВ (для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», можна подавати тільки сертифікат 2022 року) або фахових вступних випробувань (для всіх інших спеціальностей). 

Конкурсний бал вступника обчислюється за формулами:

  для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»:

КБ = 0.25*П1 + 0.50*П2 + 0.25*П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови; П2 – оцінка предметного блоку єдиного фахового вступного випробування, П3 – оцінка блоку ТЗНК єдиного фахового вступного випробування; всі оцінки за шкалою від 100 до 200 балів;

  для всіх інших спеціальностей (крім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»):

КБ = 0.25*П1 + 0.75*П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови; П2 – оцінка фахового вступного випробування; П1, П2 – оцінки за шкалою від 100 до 200 балів; П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (включаючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь), за шкалою від 0 до 20 балів.

Відповідно до Правил прийому:

П3 = СБ + Д, де

СБ – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (ОКР) за шкалою від 1 до 10 балів,

Д – додатковий бал, який нараховується за наукові (творчі) здобутки вступника (від 0 до 10 балів). 

Приймальна комісія

Категорії: