Новини

11.09.2018
310

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Педагогічні інновації у фаховій освіті» відбудеться 15 жовтня 2018р

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Педагогічні інновації у фаховій освіті» відбудеться 15 жовтня 2018р

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю, яка відбудеться 15 жовтня 2018 р. у ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Мета науково-практичної конференції – обговорення педагогічних, психологічних, соціальних проблем сучасної фахової освіти.

Тематичні напрями роботи (секції):

1. Загальні питання розвитку і становлення освіти та самоосвіти.

2. Педагогічні, психологічні та соціальні засади фахової освіти.

3. Інноваційні технології навчаннята виховання молоді.

4. Модернізаціядіяльності системи неперервної освіти у контексті євроінтеграційних процесів.

5. Методологічні підходи у професійній підготовці та діяльності фахівця.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

До 01 жовтня 2018 року подати до оргкомітету за адресою: E-mail: olena.popadych@uzhnu.edu.ua (з поміткою на конференцію «Педагогічні інновації у фаховій освіті») наступні документи:

  1. Заява на участь (додається окремим документом).
  2. Стаття (5-8 сторінок) у форматі MS Word з розширенням .doc

Документи повинні бути підписані за наступним прикладом: Ivanova_stattja; Ivanova_zayavka.

Контактні особи:

Попадич Олена Олександрівна, телефон для довідок (050) 555 02 21;

Опачко Магдалина Василівна, телефон для довідок (050) 432 14 58.

Статті будуть опубліковані у випуску збірника наукових праць «Педагогічні інновації у фаховій освіті» (№9), який має міжнародний номер ISSN. Випуск збірника буде розміщений в електронному вигляді на сайті ДВНЗ «УжНУ»  (https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/faculty-fsusp) до грудня 2018 року.

Примітка:

  1. Для авторів без наукового ступеня стаття має бути прорецензована і рекомендована до друку та подаватися з рецензією керівника, консультанта або фахівця з проблеми, що досліджується, або ж з рекомендацією кафедри, оформленою як витягіз протоколу засідання.
  2. Про одержання матеріалів для участі у конференції оргкомітет обов’язково надішле підтвердження.
  3. У випадку неодержання підтвердження просимо звернутись до оргкомітету.
  4. Вартість публікації 60 гривень.
  5. Грошовий переказ коштів за публікацію здійснюється після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку на картковий рахунок ПриватБанку 5168742206489068 (отримувач – Попадич Олена Олександрівна) та підтверджується надісланою сканкопією квитанції(файл підписується за прізвищем автора).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Стаття повинна відповідати тематиці збірника і сучасному стану науки, бути літературно опрацьованою. Автор статті відповідає за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за правильне цитування джерел і коректне посилання на них.

У статті повинні бути присутні такі необхідні елементи: постановка проблеми та її зв’язок із науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблеми; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження; висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Структура статті: УДК; прізвище та ім’я автора; назва статті; текст статті; список використаних джерел; анотація українською, російською та англійською мовами (обсягом до 7 рядків) у такій послідовності: ім’я та прізвище автора, назва статті, текст анотації, ключові слова.

Обсяг статті – 5-8 сторінок комп’ютерного набору.

Текст статті друкується у форматі А4 кеглем 14 через 1,5 інтервали з дотриманням розмірів полів: верхнього, нижнього і лівого – 30 мм, правого – 10 мм. Не допускається друкування будь-якої частини тексту меншим інтервалом.

У тексті статті посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела.

Список використаної літератури розміщується наприкінці тексту і оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015 (з прикладом оформлення можна ознайомитись тут − http://nauka.nlu.edu.ua/download/plaw_downloads/dodatok_3.pdf). У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с.83].

Сторінки статті не нумеруються. Надіславши матеріали, автор підтверджує, що дати, цитати, фактичні дані, бібліографія звірені, а стаття готова до видання.

Ілюстрації та таблиці входять до загального обсягу статті. Загальна кількість ілюстративного матеріалу – таблиць, схем, малюнків – у статті не повинна перевищувати п’яти. Таблиці виконуються згідно з вимогами Держстандарту і розміщуються в тексті статті.

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів, що не відповідають зазначеним вимогам або подані пізніше встановленого терміну.

За зміст та оформлення статті відповідальність несе її автор.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Форма участі – заочна.

Адреса конференції та оргкомітету:

Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, факультет суспільних наук, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», вул. Університетська, 12,  м. Ужгород, Закарпатська область, 88000,

Координатори оргкомітету: Попадич Олена Олександрівна, Опачко Магдалина Василівна.

Телефон для довідок: (050) 555 02 21.

 

Категорії: