Новини

10.11.2022
2296

Молодим науковцям ДВНЗ «УжНУ» призначено стипендії Кабінету Міністрів України

Молодим науковцям  ДВНЗ «УжНУ» призначено стипендії Кабінету Міністрів України

Президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Постанова президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки № 6 від 04 листопада 2022 року). Серед стипендіатів - 8 працівників Ужгородського національного університету.

1. Д.ю.н., проф. ЗАБОРОВСЬКИЙ Віктор Вікторович, професор кафедри цивільного права та процесу.

Наукова діяльність Заборовського В.В., належить до галузі гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвитку юридичної науки, і утверджує високий авторитет вітчизняної науки у світі. Результати наукових досліджень Заборовського В.В. опубліковані в 343 працях, з них 299 наукового та 44 навчально-методичного характеру, у тому числі 197 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 1 одноосібна та 8 колективних монографій. Співавтор 2 науково-практичних коментарів та 9 підручників, у тому числі три з грифом МОН України.

 

2. Д.ю.н., проф. МЕНДЖУЛ Марія Василівна, професорка кафедри цивільного права та процесу.

Менджул М.В. проводить комплексні дослідження щодо гармонізації сімейного законодавства із правом ЄС, проблем правового регулювання приватних відносин, захисту прав дітей та внутрішньо переміщених осіб в умовах сучасних загроз національної безпеки. Наукові результати Менджул М.В. опубліковані у 243 наукових та навчально-методичних працях, 1 одноосібна та 10 колективних монографій, 11 наукових статей у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus та Web of Science.

 

 

 

3. Д.тех.н., доц. ПОЛІЩУК Володимир Володимирович, професор кафедри програмного забезпечення систем.

Тематика наукових досліджень Поліщука В.В., а також отримані результати відповідають пріоритетності розвитку інформаційних та комунікаційних технологій України. Результати наукових досліджень стипендіата за останні 5 років опубліковані в 77 наукових працях, у т.ч. 36 наукових статей  та тез, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, автор 2 монографій. Наукові дослідження характеризуються значною кількістю цитувань.

 

4. К.х.н. ПОГОДІН Артем Ігорович, старший науковий співробітник науково-дослідної частини.

Опубліковані результати експериментальних досліджень стипендіата відзначаються багатогранним підходом та систематичним аналізом, що є важливим із точки зору неорганічної хімії та матеріалознавства. Важливість та новизна експериментальних підходів підтверджується, як значною кількістю наукових статей, що індексуються в міжнародних базах даних Scopus та Web of  Science  ‒ 47, так і наявністю патентів України на винаходи та корисні моделі ‒ 78. Результати наукових досліджень за останні 5 років опубліковані в 212 наукових працях, із них 32 наукові статті у фахових виданнях, 18 з яких включені в категорію «Б», 1 розділ монографії. Наукові дослідження Погодіна А.І. характеризуються значною кількістю цитувань. Він є науковим керівником  держбюджетної наукової роботи молодих вчених.

 5. К.фіз.-мат.н. БАБУКА Тетяна Ярославівна, старший науковий співробітник науково-дослідної частини.

Науковий доробок Бабуки Т.Я. за останні 5 років складає 57 наукових праць, серед яких 11 наукових статей у провідних закордонних наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Слід зазначити, що стипендіатка була  керівником 2 наукових проєктів, що фінансувалися закордонними організаціями та брала участь в програмі ЕРАЗМУС.

 

 

 

 6. К.х.н. ФІЛЕП Михайло Йосипович, старший науковий співробітник науково-дослідної частини.

Наукова діяльність Філепа М.Й. пов’язана з дослідженнями в області неорганічної хімії та матеріалознавства. Результати наукових досліджень за 5 років опубліковані в 121 науковій праці, в т.ч. 17, що індексуються в міжнародних базах даних Scopus та Web of  Science, 29 статей у фахових журналах, 1 монографія, 17 патентів України на винахід та 27 патентів України на корисну модель. Філеп М.Й. - науковий керівник держбюджетної наукової роботи молодих вчених.

 

 

 

7. К.х.н. КОРОЛЬ Наталія Іванівна, доцентка кафедри органічної хімії.

Коло наукових інтересів Король Н.І. пов’язані з дослідженнями в області органічної хімії, а саме в синтезі конденсованих гетероциклічних систем та введення в них таких цінних мікроелементів як телур та селен, а також йод, проблеми вирішення дефіциту якого для гірських районів Закарпаття є надзвичайно актуальним. Результати наукових досліджень за останні 5 років: 52 наукові праці, з них 9,  що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, отримано 6 патентів України на винаходи та корисні моделі. Н.І. Король є науковим керівником держбюджетної наукової роботи молодих вчених.

 

 

 

8. К.х.н. КУТ Микола Михайлович, доцент кафедри органічної хімії.

Наукова діяльність Кута М.М. – дослідження в області органічної хімії,  а саме в дослідженні реакції електрофільної циклізації та синтезу конденсованих гетероциклічних систем, які проявляють протималярійну активність. Опублікував 67 наукових праць, серед яких 18 статей у наукових фахових виданнях, 5  входять до наукометричних баз даних Scopus та  Web of Science. Обраний членом Експертної ради МОН України з експертизи проєктів наукових робіт, розробок молодих вчених.

 

Щиро вітаємо стипендіатів і бажаємо їм нових наукових досягнень у розвиток вітчизняної науки та виконання державної програми в галузі науки і техніки!   

 

За інформацією науково-дослідної частини

 

Категорії: