Новини

20.10.2022
155

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ»

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас 20-21 жовтня 2022 року взяти участь у I Науковопрактичній інтернет-конференції з міжнародною участю

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ»

Мета конференції – всебічне обговорення проблем спеціальної та інклюзивної освіти в Україні, окреслення шляхів їх вирішення, розкриття особливостей навчання, виховання й розвитку дітей з особливими освітніми потребами та ролі мультидисциплінарної команди у цьому процесі.

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Сучасний стан і перспективи розвитку спеціальної освіти в Україні.

2. Мультидисциплінарний підхід до навчання, виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

3. Педагогічні технології інклюзивного навчання в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

4. Ступенева система підготовки майбутніх фахівців спеціальної освіти.

5. Досвід упровадження інклюзивної освіти за кордоном.

Для участі у науково-практичній конференції необхідно до 12 жовтня 2022 року на електронну адресу kaf-rehab@uzhnu.edu.ua із указівкою «Матеріали конференції» надіслати: 1. Заявку на участь у конференції (зразок подано нижче). 2. Тези доповіді. Назва надісланих файлів має містити прізвище автора (напр. Петренко_тези.doc). Участь у конференції є безкоштовною. Робочі мови конференції: українська, англійська. Форма проведення – дистанційна. До участі в конференції запрошуються науковці, здобувачі закладів вищої освіти, фахівці спеціальної та інклюзивної освіти, всі, хто має бажання висловити власну думку з проблеми навчання, виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції Порядок розміщення матеріалу: назва доповіді посередині сторінки прописними літерами напівжирним шрифтом (кегль 14 пт); Ім’я Прізвище автора – нежирний шрифт, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), місто – курсив (кегль 12 пт). Структура: постановка актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які опирається автор; формулювання мети та завдань; виклад основного матеріалу; висновки; література. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки, напр.: [1, с. 3]. Обсяг тез: до 5 сторінок формату А-4. Технічні параметри: шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, інтервал 1,5пт, поля – 20 мм. Відповідальність за зміст доповіді несе автор.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ НАЗВА ДОПОВІДІ

Ім’я Прізвище науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), місто

 

Текст тез доповіді

Література (відповідно до ДСТУ 8302:2015 ). Матеріали, що не відповідають вимогам, оргкомітетом до друку не приймаються.

ЗАЯВКА

на участь у I Науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців спеціальної освіти»

1. Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів)

2. Напрям конференції

3. Назва тез доповіді

4. Місце роботи (навчання), вчений ступінь, наукове звання, посада або здобувач відповідного ступеня вищої освіти

5.Контактний телефон (моб. тел.)

6. Електронна пошта (e-mail)

За результатами конференції буде видано електронний збірник тез доповідей. Координатор: Стеблюк Світлана Василівна. Довідки за телефоном: 0506738940 З повагою Оргкомітет

 

 

 

 

 

 

Категорії: