Новини

05.05.2017
5457

ДВНЗ "УжНУ" оголошує прийом на навчання на основі здобутого ОКР молодший спеціаліст

ДВНЗ "УжНУ" оголошує прийом на навчання на основі здобутого ОКР молодший спеціаліст

До ДВНЗ «УжНУ» у 2017 році приймаються:

1) особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності, – для здобуття ступеня бакалавра:

– на другий або третій курс на вакантні місця ліцензованого обсягу;

– на перший курс (зі скороченим терміном навчання – 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців);

2) особи, які здобули ОКР молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності медичного (фармацевтичного) спрямування,  для здобуття ступеня магістра медичного (фармацевтичного) спрямування:

– на другий курс (на вакантні місця ліцензованого обсягу).

Перелік спеціальностей, вступних випробувань та терміни навчання подано у Додатку 2 до Правил прийому. Кількість вакантних місць буде оприлюднена до початку вступної кампанії (після завершення навчального року), обсяги державного замовлення – впродовж двох днів після затвердження відповідного рішення Конкурсною комісією МОН України.

Фінансування підготовки

Вступники можуть зараховуватись за державним замовленням:

– в разі вступу на перший курс (зі скороченим терміном навчання);

– на вакантні місця другого або третього в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей (Додаток 4 до Правил прийому).

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть здобувати ступінь магістра медичного та фармацевтичного спрямувань на основі цього рівня лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Терміни вступної камапнії

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводяться в строки:

Форма навчання: денна, заочна – перший етап:

Прийом заяв та документів – з 12 липня до 18.00 години 24 липня

Вступні випробування – 25 – 31 липня

Оприлюднення рейтингового списку  – не пізніше 12.00 години 01 серпня

Виконання  вимог до зарахування за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 05 серпня

Зарахування за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 07 серпня

Форма навчання: заочна – другий етап

Прийом заяв та документів – з 14 серпня до 25 серпня

Вступні випробування – 28 – 29 серпня

Оприлюднення рейтингового списку – не пізніше 30 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня

Подання заяв і документів

Заява подається вступником особисто до Приймальної комісії тільки в паперовій формі. Факт подання кожної заяви реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали:

– документа, що посвідчує особу;

– військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документа державного зразка (диплома) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий ОКР може подаватись довідка державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатку до документа.

До заяви вступник додає:

– копію документа, що посвідчує особу;

– копію диплома молодшого спеціаліста і копію додатка до нього;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Конкурсний відбір

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного або фармацевтичного спрямувань) на основі ОКР молодшого спеціаліста проводиться фахове вступне випробування.

Особи, які вступають до ДВНЗ «УжНУ» для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, попередньо складають додаткове вступне випробування у формі співбесіди. За умови успішного проходження додаткового вступного випробування вони допускаються до фахового вступного випробування.

Програми фахових випробувань затверджені головою Приймальної комісії та оприлюднені на офіційному веб-сайті у відповідному розділі.

Конкурсний бал, який вноситься до Єдиної бази, обчислюється як сума:

– середнього бала диплома молодшого спеціаліста, обчисленого за п’ятибальною шкалою з округленням до сотих частин бала та переведеного у 60-бальну шкалу за таблицею, наведеною у Додатку 7 до Правил прийому;

– результату фахового вступного випробування, яке оцінюється за шкалою від 0 до 40 балів;

– додаткового бала, який нараховується за наукові (творчі) здобутки вступника згідно пункту 6.10 Правил прийому.

Рейтингові списки та зарахування

У рейтинговому списку вступників зазначаються:

– прізвище, ім’я та по батькові вступника;

– конкурсний бал вступника.

Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку.

Після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування рекомендовані на місця державного замовлення вступники зобов’язані у визначений термін виконати вимоги для зарахування, а саме подати особисто до Приймальної комісії:

– оригінал диплома молодшого спеціаліста та додатка до нього;

– копію військового квитка або приписного свідоцтва (для військово­зобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків;

– копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

Подані оригінали документів зберігаються у ДВНЗ “УжНУ” протягом усього періоду навчання.

Особи, які в установлені строки, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням. На вакантні місця державного замовлення зараховуються особи, оригінали документів яких після закінчення встановленого терміну знаходяться у Приймальній комісії, у порядку зменшення конкурсного балу.

Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування у відповідні терміни.

Договір про надання освітніх послуг між ДВНЗ “УжНУ” та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ"

Категорії: