Відділ методично-організаційної роботи та контролю

Відділ методично-організаційної роботи та контролю є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», який забезпечує організацію та контроль за своєчасним та якісним  виконанням структурними підрозділами університету завдань, встановлених у документах органів влади: розпорядчої документації Міністерства освіти і науки України, Закарпатської обласної державної адміністрації, міської ради та інших організацій, підприємств та відомств.  

Відділ методично-організаційної роботи та контролю забезпечує  в університеті єдиний порядок документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, здійснює методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах університету, забезпечує збереження документаційного фонду та користування ним. 

У своїй діяльності відділ співпрацює з ректоратом, навчально-науковими інститутами, факультетами, центрами, відділами та іншими структурними підрозділами Університету.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та Положенням про відділ методично-організаційної роботи та контролю.

 Основні завдання відділу: 

 • Підвищення оперативного зв’язку між підрозділами Університету, удосконалення форм і методів роботи з документами відповідно до вимог Єдиної державної системи діловодства.
 • Контроль за виконанням наказів і розпоряджень, а також прийнятих ректоратом рішень щодо  роботи Університету.
 • Збір та узагальнення відомостей про результати організаційно-управлінської діяльності структурних підрозділів Університету.
 • Координація роботи структурних підрозділів Університету у сфері планування та здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.
 • Розробляє інструкції з діловодства, зведену номенклатуру справ Університету, своєчасно затверджує та доводить до структурних підрозділів.
 • Сприяння ректорові та проректорам у здійсненні їх повноважень.

   До обов’язків відділу входить: 

 •  Контроль за станом виконавської дисципліни в структурних підрозділах Університету та інформування про це ректора та проректорів.
 • Перевірка   дотримання  структурними  підрозділами  Університету виконавської дисципліни.
 • Контроль процесу усунення недоліків,  виявлених під час перевірки  у структурних підрозділів . 
 • Отримання від структурних підрозділів інформації, необхідної  для виконання покладених на відділ завдань.
 • Забезпечення з використанням сучасних інформаційних технологій своєчасного та повного ознайомлення безпосередніх виконавців із запланованими заходами, прийнятими ректоратом.
 • Аналіз справ у структурних підрозділах по роботі з документами, подання висновків та пропозицій щодо покращення роботи.
 • Надання структурним підрозділам методичних консультацій.
 • Проведення семінарів для структурних підрозділів Університету щодо зберігання та оформлення документів.
 •  Вносити на розгляд керівництва Університету пропозиції щодо вдосконалення організаційно-управлінської діяльності Університету та його структурних підрозділів.

Начальник  відділу  методично-організаційної  роботи  та  контролю: 

Юрченко Тетяна Василівна. 

Заступник начальника відділу: Блажієвська Людмила Вікторівна.

 

Відповідальний за інформацію: Юрченко Тетяна Василівна
Дата оновлення: 25.10.2022