Центр гуманітарно-виховної роботи, профорієнтації та працевлаштування

Центр гуманітарно-виховної роботи, профорієнтації та працевлаштування Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (далі – Центр) є структурним підрозділом університету, який підпорядковується ректору та проректору з науково-педагогічної роботи відповідно до розподілу функціональних обов’язків. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, законами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом ДВНЗ «УжНУ», Правилами внутрішнього розпорядку ДВНЗ «УжНУ», Положенням про Центр гуманітарно-виховної роботи, профорієнтації та працевлаштування, наказами та розпорядженнями ректора.

Центр координує роботу відділу гуманітарно-виховної роботи та відділу сприяння працевлаштуванню та профорієнтації.

Основні завдання діяльності Центру

  • Планування, організація та координація проведення виховної роботи в університеті.
  • Сприяння організації змістовного відпочинку студентів у вільний час.
  • Надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам, заступникам деканів з виховної роботи, органам студентського самоврядування, студентській профспілці в організації та проведенні виховних заходів.
  • Участь у розробці та реалізації стратегії презентації університету на ринку освітніх послуг і ринку праці.
  • Планування і координація профорієнтаційної роботи в університеті.
  • Співпраця із закладами освіти, ліцеями, професійно-технічними училищами, вищими навчальними закладами, департаментом освіти та науки Закарпатської ОДА, управліннями, відділами освіти місцевих органів виконавчої влади з питань підвищення якості освітніх послуг, вступу випускників закладів освіти до університету.
  • Налагодження співпраці з центрами зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями випускників.
  • Координація проведення виховних та профорієнтаційних заходів, відкритих дверей університету, ярмарків вакансій, днів кар’єри тощо.

Структура Центру

До структури Центру входять: начальник Центру, відділ гуманітарно-виховної роботи, відділ сприяння працевлаштуванню та профорієнтації, відділ соціально-психологічної служби

Начальник Центру:

- керує діяльністю Центру та його структурними підрозділами, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань та здійснення працівниками Центру своїх функціональних обов’язків.

- розподіляє обов’язки між працівниками Центру та контролює їхнє виконання.

- несе відповідальність за якісне та своєчасне виконання посадових обов’язків співробітниками.

- готує посадові інструкції працівників Центру, які затверджуються ректором.

- у встановленому законодавством порядку вносить ректору Університету пропозиції щодо зміни структури й штатного розпису, призначення, переміщення і звільнення з посад працівників Центру, їхнє заохочення або застосування до них дисциплінарних стягнень.

- за дорученням ректора представляє інтереси Університету з питань, що належать до компетенції Центру в державних та інших органах, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

Відділ гуманітарно-виховної роботи:

- всебічно сприяє духовному та фізичному розвитку студентської молоді, виховує в  неї почуття  громадянської свідомості та патріотизму.

- забезпечує виконання нормативних актів, наказів та розпоряджень, інструктивних листів з питань виховної роботи.

- координує діяльність структурних підрозділів, студентського самоврядування, та співпрацює з громадськими організаціями з питань виховної роботи.

- надає методичну та практичну допомогу структурним підрозділам, заступникам деканів з виховної роботи, органам студентського самоврядування  в організації та проведенні  виховних заходів.

- погоджує та подає до затвердження проректору з науково-педагогічної роботи, відповідно до функціональних обов’язків, плани та звіти структурних підрозділів університету з виховної роботи.

- сприяє ініціативі та активності студентської молоді у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

- проводить систематичний аналіз стану виховного процесу у структурних підрозділах університету (не менше 2-х разів на рік ).

- сприяє організації змістовного відпочинку студентів у вільний від навчання час.

- забезпечує умови для самовиховання та самоутвердження студентів, реалізації їх талантів та здібностей шляхом участі у роботі творчих об’єднань за інтересами. Подає пропозицій щодо створення в університеті клубів, гуртків за інтересами, спортивних секцій та сприяння їх діяльності.

Відділ сприяння працевлаштуванню та профорієнтації:

- вивчає ситуацію на ринку освітніх послуг і ринку праці.

- використовує різні форми роботи для створення позитивного іміджу університету, підвищення його репутації як серед вступників, так і серед фахівців,  роботодавців.

- організовує профорієнтаційну, рекламну та агітаційну роботу з питань вступу і навчання в університеті.

- удосконалює форми співпраці з мережею закладів освіти, ліцеїв, професійно-технічних училищ з метою залучення до навчання в університеті професійно орієнтованої  молоді.

- організовує співпрацю з потенційними роботодавцями і сприяє разом з ними оперативному заповненню вакансій.

- налагоджує ділові стосунки університету з центральними та місцевими органами виконавчої влади, центрами зайнятості, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо питань професійної підготовки, працевлаштування.

- координує роботу факультетів, кафедр, структурних підрозділів з питань проведення профорієнтаційних заходів та здійснення рекламної діяльності.

- створює базу даних про студентів і випускників, що звернулися до Відділу щодо працевлаштування, накопичує банк потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для студентів та випускників. Надає інформацію студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності).

- надає вступникам профорієнтаційні консультаційні послуги, а студентам і випускникам – з питань техніки пошуку роботи.

Відділ соціально-психологічної служби:

- вивчає та узагальнює український і зарубіжний досвід та досвід інших закладів вищої освіти з питань психологічної та соціальної підтримки студентів та викладачів закладу вищої освіти;

- сприяє створенню психологічних умов для розвитку творчих здібностей, пізнавальної та мотиваційної сфери особистості студента у навчально-виховному процесі;

- сприяє вирішенню освітніх і виховних завдань, професійної гнучкості студентів, формуванню соціальної компетентності як передумови ефективної соціалізації молоді;

- надає допомогу студентам у визначенні своїх можливостей з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей; соціально-психологічний супровід осіб різних соціальних категорій;

- допомагає кураторам та викладачам університету у вихованні студентів та формуванні у них принципів взаємодопомоги, толерантності, відповідальності, впевненості у собі, здатності до активної соціальної взаємодії.

 Головною метою роботи Центру є створення умов і всебічне сприяння формуванню та вихованню високоосвіченої, професійно грамотної, гармонійно розвиненої, національно свідомої та соціально активної особистості, яка здатна брати активну участь у процесі державотворення і становлення України як держави європейського зразка, а також вивчення ринку освітніх послуг, аналізу потреб ринку праці у фахівцях, підготовка яких здійснюється в університеті, організації профорієнтаційної роботи для вступу до університету, відбору обдарованої молоді, сприяння реалізації права студентів і випускників на працю та інформування випускників про вакантні посади на підприємствах, установах тощо.

Центр є організатором та співорганізатором загальноуніверситетських масових заходів, зокрема: відзначення Дня знань, річниці Ужгородського національного університету, Міжнародного дня студента, мистецького конкурсу художньої самодіяльності «Студентська осінь», інтелектуальної гри «Брейн-ринг», екологічних рейдів, спортивних свят, Дня здоров’я, Тижня студентської дружби тощо. Центром впродовж навчального року організовуються профорієнтаційні заходи задля того, щоб ознайомити вступників із спеціальностями та особливостями вступу до університету (профорієнтаційні поїздки у заклади освіти, участь у Ярмарках кар’єри та міжнародних виставках освіти, організація Днів відкритих дверей в УжНУ, проведення табору «Літній університет» тощо).

Співробітники Центру гуманітарно-виховної роботи, профорієнтації та працевлаштування

 Марія Яцьків  – начальник Центру

 

Відділ гуманітарно-виховної роботи:

Інна Понзель – начальник відділу.

Наталія Варшава – провідний фахівець.

Дмитро Койтюк  – провідний фахівець

 

Відділ сприяння працевлаштуванню та профорієнтації:

Роксолана Смоланка  – начальник відділу (відпустка по догляду за дитиною).

Даніелла Мушка  – провідний фахівець.

Вікторія Головчанська – фахівець 1-ої категорії.

 

Відділ соціально-психологічної служби

Світлана Кулакова  – провідний фахівець.

Відповідальний за інформацію: Яцьків Марія Юріївна
Дата оновлення сторінки: 07.09.2023