Кафедра внутрішніх хвороб

Наукова діяльність (за останній навчальний рік)

Кафедральна тема:

“Клініко-патогенетичні та психосоматичні аспекти поєднаної терапевтичної патології, оптимізація лікувальних підходів”, шифр - 3А-2017 ”.

Захищена магістерська робота:

Лях О.І.: «Особливості клінічного перебігу туберкульозу на фоні ВІЛ-інфекції».

Виконуються 8 кандидатських дисертаційних робіт:

 1. Чінчева В.В.: «Вегетативні розлади у хворих із бронхіальною астмою у поєднанні з анемією».
 2. Храмцова І.О.: «Клініко-патогенетичні особлисті поєднання перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та цукрового діабету другого типу».
 3. Жованик Н.В.: «Клініко-патогенетичні особливості ХОЗЛ у поєднанні з залізодефіцитною анемією».
 4. Дебрецені К.О. «Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційного лікування бронхіальної астми поєднаної з гастроезофагальною рефлюксною хворобою»
 5. Гряділь Т.І.: «Наукове обґрунтування та шляхи оптимізації ведення хворих з ожирінням на тлі цукрового діабету 2-го типу».
 6. Блага О.С. «Клініко-патогенетичні аспекти хронічного обструктивного захворювання легень у осіб з надлишковою масою тіла, особливості реабілітаційного лікування».
 7. Шушман І.В.: «Організація системи скринінгу кардіоваскулярних ризиків серед населення Закарпаття та оцінка способів їх корекції на рівні лікаря ЗПСМ».
 8. Козич С.В.: «Особливості клінічного перебігу та лікування хворих на ішемічну хворобу серця з супутньою гастроентерологічною патологією, асоційованою з Helicobacter pylori».

Виконується докторська дисертаційна робота:

Фейса С.В.: «Клініко-патогенетичні особливості неалкогольного стеатогепатиту: діагностика, оптимізація лікування та прогноз» 

Керівництво студентськими науковими роботами (з публікацією тез):

 1. «Prevalence of risk factors of obesity in students of Medical faculty № 2 of UzhNU and level of their motivation to healthy lifestyle» Шушман І.В., Н.Каур, Р.Мохілла
 2.  «Risk factors for atherosclerosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease» G. E.Kuodza,  T.M. Ternushchak, M.I.Tovt- Korshynska
 3. «Are risk factors evaluation and motivation counseling a daily routine practice of general practitioners in Ukraine and in India?» S. Singh, P. Kolesnyk

Наукові стажування:

12-16.09.2017-participant of 26 th Janko Kersnik International EURACT Bled Course for GP/FM teachers “Teaching and learning about the diagnostic uncertainty in Family Medicine”, Bled, Slovenia – Шушман І.В.

Публікації

         Опубліковано 57 статей, з них – 7 – у виданнях, що включені до міжнародних науко метричних баз і мають імпакт-фактор, 50 – у фахових та інших наукових журналах України,  опубліковані 36 тез доповідей на конференціях, отримано 1 деклараційний патент на винахід і подані 2 заявки на патенти, видано 2 інформаційні листи для лікарів.

Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор і внесені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Гряділь Т.І. Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування неалкогольного стеатозу та стеатогепатиту у пацієнтів з предіабетом та цукровим діабетом 2 типу / Т.І. Гряділь, І.В. Чопей, В.В. Івачевська, та ін. // Wiadomości Lekarskie. — 2017. — tom LXX. —  Nr 2. — C. 169-173.
 2. Mykhalko YO. Susceptibility of streptococcus pneumoniae to fluoroquinolones and macrolides in upper respiratory tract infections / YO Mykhalko, TV Duhovych, PP Kish // Wiadomosci Lekarskie. – 2017, Vol 70(2). – P.224-226.
 3. Л.В. Ігнатко, А.О. Янковська, Г.Г. Кавуля, О.В. Дебрецені, К.О. Дебрецені, Н.М. Гема-Багіна, А.В. Ленченко. Порівняльна характеристика функціональних гастроцеребральних розладів у доношених та недоношених дітей // Wiadomosci Lekarskie. – 2018. - № 2. – С. 372-375.
 4. Фейса С.В. Вплив лікування на антропометричні показники та клінічну картину хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на фоні порушень вуглеводного обміну / С.В. Фейса, І.В. Чопей // Віртус. СРМ «ASF» (Канада, Монреаль) 2018. – у друці
 5. S.Feisa, I. Chopei. Subclinical hypothyroidism in patients with non-alcoholic fatty liver disease at the background of carbohydrate metabolism disorders / Wiadomosci lekarskie. – 2018. – Tom LXXI, nr 2 cz 1. – p. 261-264.
 6. Фейса С.В. Оцінка коморбідності та прогнозу у пацієнтів з неалкогольною хворобою печінки на фоні цукрового діабету із врахуванням функції щитоподібної залози / С.В.Фейса, І.В.Чопей // ……. Австрія. – подано до друку
 7. Kutsyn OO. Screening for dyslipidemia and assess the expedience of statin therapy in dwellers of valley regions of transcarpathia withoverweight and obesity. / AV Kedyk, MV Rishko, OO Kutsyn // International Journal of Medicine and Medical Research Journal – подано до друку.

 Статті у фахових та інших виданнях України:

1. Гряділь Т.І. Порівняльна характеристика різних схем лікування у хворих на цукровий діабет 2-го типу при супутньому ожирінні / Т.І. Гряділь, І.В. Чопей, К.І. Чубірко, та ін. // Україна. Здоров’я нації. – 2017. – №2 (43). – С. 25–31.

2. Гряділь Т.І. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез неалкогольної жирової хвороби печінки / Т.І. Гряділь, І.В. Чопей, К.І. Чубірко // Медичні перспективи. – 2017.

3. Жованик Н.В., Товт-Коршинська М.І. Особливості клінічного перебігу та функціональні зміни у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за умови поєднання із залізодефіцитними станами  – науковий вісник УжНУ 2 2017. С. 48-50

4.Ариповский А.В., Aстахова E.A., Kолесник П.O., Кулагина T.P., Шушман И.В., Титов В.Н. Перспективный фторопластовый пористый носитель для консервации и пересылки проб плазмы крови: применение метода «сухой капли» с целью определения индивидуальных жирных кислот//Клиническая лабораторная диагностика.-2017.-№62(9) – С.517-526.ISSN: 0869-2084 . https://elibrary.ru/item.asp?id=30068168

5. Шушман І. В. Аналіз української програми диспансеризації з позицій доказового скринінгу за рекомендаціями робочої групи профілактичних програм США (USPSTF) / І. В. Шушман, П. О. Колесник. // Україна. Здоров"я нації. – 2017. – С. 129–132.

6. Змішане (гібридне) навчання та тренінгові заняття як інноваційні методи навчання у навчально-науковому тренінговому Центрі сімейної медицини та долікарської підготовки / І.В.Шушман, П.О.Колесник,Є.Я.Кенез. // Український журнал медицини,біології та спорту.-2017.-С.177-181

7.Ариповский А.В., Колесник П.О., Кулагина Т.П., Титов В.Н. Подготовка проб для газохроматографического определения жирных кислот: преимущества безэкстракционного метода с прямой переэтерификацией липидов высушенных биологических проб. //Клиническая лабораторная диагностика.-2018.-№3(63).-С143-147 ISSN 0869-2084

8. Колесник П.О., Харріс М., Матюха Л.Ф., Колесник А.П. “ABC”-курси з проведенням наукових досліджень у галузі сімейної медицини. Результати оцінки «А»-курсу навчання молодих вчених в Україні. // Україна. Здоров’я нації.-2018.-№1 (47). – С.137-141

9. Рубцова Є.І., Зарембо Л.О., Оберемко С.В.Вивчення динаміки захворюваності на кір та рівня охоплення щепленнями проти кору населення на території Закарпатської області// Україна. Здоров’я нації.-2018.-№2 (49). С. 58-62.

10. Жованик Н.В., Товт-Коршинська М.І. Особливості клінічного перебігу та функціональні зміни у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за умови поєднання із залізодефіцитними станами. – Науковий вісник УжНУ, серія «Медицина». – 2017. - №2. – С. 48-50.

11. Жованик Н.В., Товт-Коршинська М.І. Особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень без поєднання та в поєднанні з туберкульозом у пацієнтів із залізодефіцитними станами. – Вісник наукових досліджень. – 2018. – №1. – С. 26-29.

12. Чопей І.В. Ефективність енерліву та глутаргіну у хворих неалкогольним стеатогепатитом при меболічному синдромі / І.В.Чопей, Я.О.Михалко, Ю.І.Маді, Л.Ю.Великоклад, К.І.Чопей, С.В.Фейса, Н.О.Ганко // Biomedical and Biosocial Antropology. – 2009. - № 13. – С. 209 – 211.

13. Івачевська В.В. Оптимізація лікування неалкогольної жирової хвороби печінки та коморбідних станів у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу / В.В. Івачевська, С.В. Фейса, І.В. Чопей, М.В. Шелепець // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2017. - №1 (55). – С. 46-49.

14. Фейса С.В. Гепатопротектори у лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки // С.В. Фейса, О.Ю. Кочмарь // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2017. - №1 (55). – С. 72-74.

15. Фейса С.В. Вікові та гендерні особливості субклінічного гіпотиреозу серед жителів Закарпаття Рудакова С.О. / С.В. Фейса, С.О.Рудакова // Україна. Здоров’я нації. – 2017. - №1 (42). – С. 41-45.

16. Фейса С.В. Субклінічний гіпотиреоз як маркер високого кардіоваскулярного ризику  в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки  на фоні порушення вуглеводного обміну / С.В. Фейса // Україна. Здоров’я нації. – 2017. - № 3(44). – С. 270-275.

17. Фейса С.В. Використання неінвазивних маркерів стеатозу та фіброзу в діагностиці неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на предіабет та цукровий діабет другого типу / С.В.Фейса, І.В.Чопей // Україна. Здоров’я нації. – 2017. - № 4 – C. 105-112.

18. Фейса С.В. Стан шкіри у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки та супутнім гіпотиреозом: погляд сімейного лікаря / С.В.Фейса, І.В.Чопей // Сімейна медицина. – 2017. - №5 (73). – С. 53-56.

19. Фейса С.В. Неврологічні розлади у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки на фоні порушень вуглеводного обміну та супутнім гіпотиреозом: огляд літератури та власні дані / С.В. Фейса // Україна. Здоров’я нації. – 2018. - №1 (47). – С. 34-41.

20. Фейса С.В. Неінвазивний спосіб діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки / С.В. Фейса, І.В. Чопей, Л.Ю. Великоклад, С.О.Рудакова, М.І Лазорик // Україна. Здоров’я нації. – 2018. – № 2 (49). – С. 96-97.

21. Фейса С.В. Терапевтичні можливості корекції субклінічного гіпотиреозу у пацієнтів із неалкогольно ю жировою хворобою печінки та порушенням вуглеводного обміну / С.В. Фейса // Україна. Здоров’я нації. – 2018. – № 3 (50). – у друці

22. Feysa S. Clinical and laboratory pecularities of the course of nonalcoholic steatohepatitis in patients with metabolic syndrome in the practice of family doctor / S. Feysa, A. Popovych// Science and Education Studies, “Stanford University Press”. - 2015, N2(16).– P.728-735.

23. Feysa S.V. Laboratory characteristics of patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus with multiple complications / S.V.Feysa, S.M.Opalenyk //Cambridge Journal of Education and Science, “Cambridge University Press”, 2016, № 1(15). – P

24. Chubirko K. Eficasy of ursodeoxycholic acid, rosuvastatin and omega-3 fatty acids in patients with nonalcoholic fatty liver disease and pre-diabetes /K.Chubirko, V.Ivachevska, I.Chopey, S.Feysa //Massachusetts Review of Science and Technologies, “MIT Press”, 2016, N1 (13), Vol. VII. – P. 921-928. (Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus. Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 5.256; SCImago Journal Rank (SJR): 5.578)

25. Фейса С.В. Особенности клинической диагностики неалкогольной жировой болезни печени / С.В.Фейса, В.В.Шевчук // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. - 2016. - №3-4. – С. 2-6.

26. Фейса С.В. Оцінка коморбідності та прогнозу у пацієнтів з неалкогольною хворобою печінки на фоні цукрового діабету із врахуванням функції щитоподібної залози / С.В.Фейса, І.В.Чопей // International scientific professional periodical journal “The Unity of science”. – 2017. – October. – P. 85-87.

27. Чопей І.В. Неалкогольний стеатогепатит у хворих на метаболічний синдром: гендерні особливості клініко-лабораторної картини /І.В.Чопей, С.В.Фейса, К.І.Чубірко // Матеріали V Ювілейного міжнародного медичного конгресу «Впрвадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров‘я України», Київ, 19-21 квітня 2016 р. – С. 100.

28. Фейса С.В. Вплив функціонального стану печінки на тиреоїдний статус організму / С.В.Фейса, С.О.Рудакова // В збірці наукових праць ІХ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти збереження здоров‘я людини», сан. «Квітка полонини», 22-23 квітня 2016. – Київ, ТОВ «Видавництво «Центр учбової літератури». – С.289-291.

29. Фейса С.В. Зміни оксидантно-антиоксидантної системи крові при неалкогольному стеатогепатиті у хворих на метаболічний синдром / С.В.Фейса, Н.М.Микита // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати», 14-19 березня 2016 р., Братислава – у друці.

30. Фейса С.В. Оцінка ступеню стеатогепатозу за допомогою неінвазивних методів діагностики / С.В.Фейса, Л.Ю.Великоклад, І.І.Клим // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць Х міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: 2017. – С. 369-371.

31. Фейса С.В. Можливості застосування препаратів амінокислот у лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки / С.В. Фейса, С.О. Рудакова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 року) / в 2-х т. – Х.: НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 330-331.

32. Фейса С.В. Анемія як коморбідне захворювання в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки  на фоні порушень вуглеводного обміну та гіпотиреозу / С.В. Фейса // Україна. Здоров’я нації. – 2017. - № 3(44). – С. 348-349.

33. Фейса С.В. Розлади статевої системи у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки на фоні порушення вуглеводного обміну / С.В.Фейса // Збірка матеріалів  Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я людини: теорія і практика», 17-19 жовтня 2017 року, м. Суми – подано до друку.

34. Фейса С.В. Парадигма коморбідності в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки: погляд через призму супутніх розладів щитоподібної залози / С.В.Фейса, І.В.Чопей, С.О.Рудакова // Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 15-16 грудня 2017 р.). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини». – 2017. – С. 76-81.

35. Фейса С.В. Доцільність використання препаратів селену в комплексній терапії неалкогольної жирової хвороби печінки та супутнього гіпотиреозу / С.В. Фейса, І.В. Чопей, С.О. Рудакова С.О. // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 13-14 квітня 2018 р., сан. «Квітка Полонини». – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ». – 2018. – с. 351-354.

36. Фейса С.В. Використання селену у лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки із супутнім гіпотиреозом / С.В.Фейса, І.В.Чопей, С.О.Рудакова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: збірник праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 березня 2018 року). – 2018. – у друці.

37. Фейса С.В. Корекція харчового раціону за допомогою продуктів, що містять селен, - запорука здорової щитоподібної залози / С.В. Фейса, І.В. Чопей, С.О. Рудакова. – у друці.

38. Фейса С.В. Вплив гіпотиреозу на оцінку коморбідності та прогноз у хворих з НАЖХП на фоні цукрового діабету / С.В.Фейса, І.В.Чопей // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Особливості коморбідного перебігу захворювань та їх фармакотерапія в клініці внутрішньої медицини”,  5-6 жовтня 2017 року,  м. Чернівці – подано до друку.

39. Фейса С.В. Виявлення когнітивних порушень у пацієнтів сімейного лікаря, що страждають неалкогольною жировою хворобою печінки та супутнім гіпотиреозом / С.В.Фейса, І.В.Чопей // Збірник праць науково-практичної конференції (Українська асоціація сімейних лікарів) грудень 2017. – у друці

40. Попович А.А. Вплив інтервальних гіпоксичних тренувань на вуглеводний обмін у хворих з метаболічним синдромом / А.А.Попович, С.В.Фейса, А.Ю.Шип // Тези 69 підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. – Ужгород: ФОП Бреза А.Е. – 2015. – С.27.

41. Клим І.І. Ризик серцево-судинних захворювань у хворих з метаболічним синдромом /І.І.Клим, С.В.Фейса, Л.Ю.Великоклад // Матеріали 70-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. – Ужгород, 2016. – С.11-12.

42. Опаленик С.М. Значення лабораторних методів дослідження для діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих при цукровому діабеті ІІ типу /С.М.Опаленик, С.В.Фейса // Матеріали 70-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. – Ужгород, 2016. – С.16-17.

43. Фейса С.В. Оцінка лікувальної ефективності гепатопротекторів у хворих на метаболічний синдром з неалкогольним стеатогепатитом /С.В.Фейса, А.А.Попович, І.В.Чопей, К.І.Чубірко // Матеріали 70-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. – Ужгород, 2016. – С.36-37

44. Фейса С.В. Зміни шкіри у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом на тлі метаболічного синдрому та супутнього гіпотиреозу / С.В. Фейса // Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017. – С. 18-19.

45. Клим І.І. Ехокардіоскопічна характеристика хворих на артеріальну гіпертензію за умови наявності метаболічного синдрому / І.І. Клим, С.В. Фейса, Л.Ю. Великоклад // Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017. – С. 34-35.

46. Фейса С.В. Доцільність оцінки неврологічного та психо-емоційного статусу пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки, що мають супутній гіпотиреоз / С.В.Фейса, С.О.Рудакова // Матеріали 72-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2018.

47. Фейса С.В. Інноваційний підхід до реалізації особистісно-орієнтованого навчання лікарів із дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» / С.В.Фейса, І.І.Фейса // Міжнародний науковий вісник: збірник наукових праць – 2014. –Вип. 2 (9). – С. 298-306.

48. Михалко Я.О. Чутливість Е. coli до фосфоміцину при інфекціях сечовивідних шляхів у 2016 році / Я.О. Михалко // Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки (28 лютого 2017 р.), – Ужгород, 2017. – С. 15-16.

49. Антибіотикочутливість Streptococcus pneumoniae до препаратів макролідового ряду при захворюваннях орофарингеальної ділянки серед дітей у 2016 році / Духович Т.В., Михалко Я.О., Карнафель М.П.// Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки (28 лютого 2017 р.), – Ужгород, 2017. – С. 19-20.

50.  О.О.Куцин. Ожиріння та порушення жирнокислотного складу крові: дорога до інфаркту міокарда// Рішко М.В., Кедик А.В., Куцин О.О. / Проблеми клінічної педіатрії. – 2016. - №1-2. – с.112-115.

         Патенти:

1. Патент №106238, МПК A61B 5/02 (2006.01), G01N 33/50 (2006.01). Спосіб оцінки ефективності лікування лацидипіном хворих з легеневою гіпертензією на фоні ішемічної хвороби серця / Бичко М.В., Соскида Р.І., Попович Е.Є., Плиска О.П., Куцин О.О. Заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет.- № u201508886; заявл. 15.09.2015; опубл. 10.03.15,   25.04.2016, бюл. № 8.

2. Заявка № а 2018 01642 від 19.02.2018 р. на отримання  патенту на винахід «Спосіб неінвазивної поетапної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки на стадії стеатозу»  авторів Фейси Сніжани Василівни, Чопей Івана Васильовича та Лазорик Михайла Івановича.

3. Заявка № u 2018 01648 від 19.02.2018 р. на отримання  патенту на корисну модель «Спосіб неінвазивної поетапної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки на стадії стеатозу»  авторів Фейси Сніжани Василівни, Чопей Івана Васильовича та Лазорик Михайла Івановича.

Опубліковано інформаційні листи: 2

1. Колесник П.О., Синевич Є.Я.,  Шушман І.В., Король Т.В., Доказові кроки консультування пацієнтів з ожирінням в практиці сімейного лікаря. /Інформаційний лист для сімейного лікаря, 2017.- 15 с

2. Колесник П.О., Синевич Є.Я.,  Шушман І.В., Король Т.В., Доказові кроки консультування курція в практиці сімейного лікаря. /Інформаційний лист для сімейного лікаря, 2017.- 15 с

Тези доповідей: 36

1. Risk factors for atherosclerosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease /  G. E.Kuodza,  T.M. Ternushchak, M.I.Tovt- Korshynska XVI International Scientific Students Conference, April 18 – 21, 2018, С.132 — 133.

2. Гряділь Т.І. Вивчення ліпідного обміну у пацієнтів з ожирінням на тлі предіабету та цукрового діабету 2-го типу / Т.І. Гряділь, К.І. Чубірко, І.В. Чопей // Збірник праць Х Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини», до 25-річчя заснування НДІ фітотерапії (21-22 квітня 2017 року). – Ужгород, 2016. – С. 304-306.

3. Гряділь Т.І. Динаміка змін показників вуглеводного обміну та індексу маси тіла у хворих на цукровий діабет 2 типу та супутньому ожирінні / Т.І. Гряділь, Т.І. Бенца, В.Ю. Плоскіна // Матеріали ХІV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2017», 26-28 березня 2017 р. — Вінниця, 2017. — С. 317.

4. Гряділь Т.І. Особливості діагностики та корекції депресивних розладів у дітей та підлітків / Т.І. Гряділь // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: Медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд в майбутнє», присвячена пам'яті академіка Л.Т. Малої, 20 квітня 2017 року. – Харків, 2017. – С. 68.

5. Гряділь Т.І. Реабілітаційні можливості використання технологій віртуальної реальності у хворих після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу / Т.І. Гряділь // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: Медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд в майбутнє», присвячена пам'яті академіка Л.Т. Малої, 20 квітня 2017 року. – Харків, 2017. – С. 69.

6. Гряділь Т.І. Персоніфіковані інтернет-ресурси як візитна картка діяльності медичного закладу / Т.І. Гряділь // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: Медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд в майбутнє», присвячена пам'яті академіка Л.Т. Малої, 20 квітня 2017 року. – Харків, 2017. – С. 70.

7. Гряділь Т.І. Аналіз поєднаного перебігу бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень у пацієнтів із супутнім ожирінням / Т.І. Гряділь, К.О. Дебрецені, Н.А. Курта // Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ, Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. — Ужгород, 2017. — С. 23—24.

8. Гряділь Т.І. Можливості лікування цукрового діабету 2-го типу ексенатидом / Т.І. Гряділь, В.Ю. Плоскіна, Т.І. Бенца, І.В. Чопей, К.І. Чубірко // Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ, Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. — Ужгород, 2017. — С. 25—26.

9. Гряділь Т.І. Вивчення тромбоемболічного ризику у хворих з ожирінням / Т.І. Гряділь, К.І. Чубірко, І.В. Чопей // Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ, Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. — Ужгород, 2017. — С. 38—39.

10. Гряділь Т.І. Можливості ультразвукової діагностики стеатозу печінки / Т.І. Гряділь, К.І. Чубірко, І.В. Чопей, та ін. // Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ, Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. — Ужгород, 2017. — С. 47—48.

11. Лізанець Н.В. Взаємозв´язок показників стероїдних гормонів з рівнем бронхообструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Н.В. Лізанець, М.І. Товт-Коршинська  //  Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. – Ужгород,2017. – С.55.

12. Лізанець Н.В. Основні фактори впливу на сімейну схильність до респіраторних алергозів / Н.В. Лізанець, М.І. Товт-Коршинська  //  Матеріали 86-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині». – Івано-Франківськ, 2017. – С.116.

13. Шушман І.В. Чи можна вважати диспансеризацію адекватним методом популяційного скринінгу в Україні / І.В. Шушман, П.О. Колесник, Є.Я. Синевич, Н.В. Лізанець, Т.В. Духович, А.І. Нірода, І.Ю. Цапулич // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Здоров´я українців в руках сімейного лікаря». – Київ,2016. – С. 56.

14. Шушман І.В.Критична оцінка диспансеризації з позицій доказового скринінгу у порівнянні з рекомендаціями робочої групи профілактичних програм США (USPSTF) / І.В.Шушман,П.О.Колесник // Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017. – С.20-21.

15. Рубцова Є.І. Особливості захворюваності на кір в період низького охоплення населення вакцинацією в Закарпатській області. Матеріали 72-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ ФПОДП.- Ужгород, 27.02.2017, видавництво ТОВ «РІК - У»- С. 17.

16. Алгоритм роботи з пацієнтами із різними серцево-судинними ризиками - науково-практична конференція з міжнародною участю «Невизначеність та доказовість у клінічній практиці та управлінні первинною медичною допомогою», 30.11-01.12.2017, м.Київ

17. «Он-лайн «Калькулятор профілактики та скринінгу» - крок до впровадження доказової програми превентивних заходів у вітчизняну систему ПМСД-73-я підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу УжНУ, 27.02.2018,м.Ужгород

18. Що залишається у курсанта через рік після інтерактивного тренінгу: знання чи мотивація? - конгрес з міжнародною участю «Якість первинної медичної допомоги в ракурсі реформи», 07-08.06.2018, м. Київ

19. Колесник П.О., Синевич Є.Я.,  Шушман І.В., Король Т.В., Доказові кроки консультування пацієнтів з ожирінням в практиці сімейного лікаря. /Інформаційний лист для сімейного лікаря, 2017.- 15 с.

20. Шушман І.В., Колесник П.О. Як змінюється само оцінка лікарів в процесі інтерактивного тренінгу в залежності від стажу їхньої роботи. Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017. –С.21.

21. Колесник П.О., Кенез Є.Я., Шушман І.В. Інтерактивні тренінги як метод покращення рівня знань та ступеня мотивації сімейних лікарів щодо впровадження у практику доказового скринінгу./Матеріали 72-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2018. –С.9-10.

22. Нірода А.І..Колесник П.О. Розповсюдженість факторів ризику у пацієнтів з вперше виявленим туберкульозом легень / Матеріали 72-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2018. –С.20-21.

23. P. Kolesnyk, M. Harris  ‘The ABC of family medicine research’ – does a trans-national training course for early career family doctors make a difference? 86th EGPRN Meeting programme book.-Lille-France, 10-13 May 2018.- P.23

24. Pavlo Kolesnyk., Shushman I., Kenez Ye.   Is It Possible to Change the Family Doctors (FD’s) Attitude Towards the Introduction of Evidence Based Screening Into Clinical Practice by Means of Interactive Training? 86th EGPRN Meeting programme book.-Lille-France, 10-13 May 2018.-  P.81. //http:Users/Pavel/Documents/EGPRN/Lille%202018/Programme_Book_of_the_86th_EGPRN_Meeting_Lille-France_10-13_May_2018.pdf

 

25. Pavlo Kolesnyk, Michael Harris ‘The ABC of family medicine research’ – a trans-national training course for Ukrainian early career family doctors’’ -  EURACT materials , Leuven, 2018 –в друці.

26. Гряділь Т.І., Дебрецені К.О., Чубірко К.І., Пікіна І.Ю.Оцінка тяжкості та прогноз перебігу негоспітальних пневмоній на амбулаторному та стаціонарному етапах // Матеріали 72-ої підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки (28 лютого 2017 р.), – Ужгород, 2017. – С. 55.

27. Чубірко К.І., Чопей І.В., Дебрецені К.О., Гряділь Т.І. Клінічні ефекти застосування дапагліфлозину в пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та супутнім ожирінням // Матеріали 72-ої підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки (28 лютого 2017 р.), – Ужгород, 2017. С. 57.

28. Жованик Н.В., Товт-Коршинська М.І. Поширеність залізодефіцитних станів серед хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з туберкульозом легень. – Міжнародна науково-практична конференція «Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» м. Львів, 22-23 вересня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 29-32.

29. Жованик Н.В., Товт-Коршинська М.І. Вплив залізодефіцитних станів на запальний процес при хронічному обструктивному захворюванні легень та в поєднанні з туберкульозом легень.  – Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики» м. Дніпро, 9-10 березня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 25-27

30. Жованик Н.В., Товт-Коршинська М.І. Вікові та статеві особливості хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні з туберкульозом. – Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми лікування і профілактики туберкульозу» м.Київ, 16-17 травня 2018 року. – Київ, 2018. – С.82-83.

31. 1.Блецкан М.М., Ганич Т.М., Свистак В.В., Ляшина К.В. Фітокорекція жирового гепатозу.// Сучасні   аспекти збереження здоров'я  людини : матеріали міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конференції, сан. “Квітка полонини”, 13-14 квітня 2018 р. (с. Солочин Свалявського р-ну) /За ред. проф. Т.М. Ганича. _ Ужгород: 2018.C.24-26.

32. 2.Блецкан М.М., Ганич Т.М., Свистак В.В., Ганич О.Т. Можливості комплексної терапії  хворих на хронічний гастрит із підвищеною секреторною функцією шлунка. // Профілактика неінфекційних захворювань :фокус на коморбідність :  матеріали наук.-практ. конференції з міжнародною участю, Харків, 3 листопада 2017 р. -Х.: Харківський національний медичний університет МОЗ України, 2017. _ С.13.

33. Блецкан М.М., Свистак В.В.Особливості застосування фітотерапії при ожирінні // Україна. Здоров'я нації.- 2018.- № 2.- с. 5-7.

34. Блецкан М.М., Ганич Т.М., Свистак В.В., Ляшина К.В. Фітокорекція жирового гепатозу.- Міжнародна науково-практична конференція (квітень, 2018). Санаторій  „Квітка полонини”

35. Клим І.І. Адаптаційні можливості серцево-судинної системи  при гіпертонії в умовах метаболічного синдрому / І.І.Клим, С.В.Фейса, Л.Ю.Великоклад // Актуальні питання біології та медицини : Збірник наук. праць за матеріалами XІV Міжрегіональної наук. конф., 22 – 23 грудня 2016 р., м. Старобільськ. – Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. – С. 95-97.  

36. S. Singh, A. Kolesnyk, P. Kolesnyk. Are risk factors evaluation and motivation counseling a daily routine practice of general practitioners in Ukraine and in India? XVI International Scientific Students Conference, April 18 – 21, 2018. – P. 228-229.

 

Відповідальний за інформацію:Товт-Коршинська Маріанна Іванівна
Дата оновлення сторінки: 04.09.2018