Кафедра фізико-математичних дисциплін

УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

№ з\п

                        

Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада

Науковий ступінь,

вчене звання,

сфера наукових інтересів

 

 

1.

 

Гече Федір Елемирович

 

fedir.geche

@uzhnu.edu.ua

Професор

Доктор  технічних  наук,  

професор.

 

Аналіз даних на основі нейромереж, спектральний аналіз та розпізнавання дискретних сигналів і зображень, математичне моделювання, методи оптимізації.

 

2.

 

Імре Юлій Юлійович

 

yuliy.imre

@uzhnu.edu.ua

Старший
викладач

Прикладні аспекти математичного аналізу; методика викладання математики; 

методичні засади реалізації компетентнісного підходу в навчанні алгебри учнів основної і старшої школи.

 

 

3.

 

Кенгерц Степан Степанович

 

stepan.kenherts

@uzhnu.edu.ua

Старший
викладач

Параметричні, непараметричні статистики; дослідження статистичних залежностей у психології та педагогіці; 

рангова кореляція.

 

 

4.

 

Мікла Віктор Іванович

 

viktor.mikla

@uzhnu.edu.ua

Професор

Доктор  фізико-математичних  наук, 
старший науковий співробітник.

 

Дослідження структури атомів за допомогою оптично та електронної спектроскопії, вивчення халькогенідних напівпровідників за допомогою ксерографічних розрядів.

 

5.

 

Молнар Шандор Берталонович

 

shandor.molnar

@uzhnu.edu.ua

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук.

 

Фазові переходи в сегнетоелектриках і подібних матеріалах в рамках феноменології теорії Ландау; 

явища фотолюмінесценції і флуоресценції в кристалах, склоподібних матеріалах, органічних і неорганічних матеріалах.

 

6.

 

Неце Андрій Емерихович

 

netse.andrii

@uzhnu.edu.ua

Асистент

Методика викладання фізики; 

електрофізичні, оптико-механічні властивості напівпровідників і металічних сплавів та історико-науковий аналіз досліджень з даної галузі.

 

 

7.

 

Петкі  Катерина  Петрівна

 

kateryna.petki

@uzhnu.edu.ua

Старший
викладач

Математичне моделювання природних процесів за допомогою нечітких алгоритмів; 

прийняття рішень в умовах нечітковизначених вхідних параметрів; 

використання експертних систем.

 

 

8.

 

Рубіш Василь Васильович

 

vasyl.rubish

@uzhnu.edu.ua

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент.

 

Розробка асимптотичних та теоретико-групових методів розв’язування рівняння діраківського типу та їх застосування в адронній спектроскопії.

 

9.

 

Тегза Антоніна Михайлівна

 

antonina.tegza

@uzhnu.edu.ua

 

 

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент.

 

Моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів.

 

10.

 

Трошкі Віктор Бейлович

 

viktor.troshki

@uzhnu.edu.ua

 

 

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент.

 

Дослідження квадратично 

φ-субгауссових випадкових величин та процесів; 

побудова критерії для перевірки гіпотез вигляд коваріаційних функцій гауссових випадкових процесів та полів.

 

11.

 

Трошкі Наталія Василівна

 

nataliia.troshki

@uzhnu.edu.ua

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук.

 

Моделювання гауссових нестаціонарних процесів, гауссових однорідних, однорідних та ізотропних випадкових полів із заданою надійністю та точністю у різних функціональних просторах.

 

12.

 

Туровці-Шютев  Йолана  Меньгертівна

 

yolana.turoci

@uzhnu.edu.ua

Старший викладач

 Дослідження релятивістських властивостей кваркових та сильновзаємодіючих систем із застосуванням різних релятивістських підходів.

13.

 

Шафраньош Мирослав Іванович

 

miroslav.shafranyosh

@uzhnu.edu.ua

Завідувач кафедри,

доцент

 

Кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент.

 

Вплив низькоенергетичних факторів довкілля на біологічні структури, встановлення механізмів і закономірностей збудження, іонізації та люмінесценції; вирішення прикладних задач пов’язаних з визначенням фізичної стійкості біомолекул в різних агрегатних станах та фізико-хімічної еволюції життя.

 

14.

 

Шпеник Олександр Оттович

 

oleksandr.shpenyk

@uzhnu.edu.ua

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент.

 

Дослідження елементарних частинок на високих енергіях та розробка релятивістських підходів для опису властивостей цих частинок.

 

15.

Варфоломєєв Олег Валентинович

 

oleh.varfolomieiev

@uzhnu.edu.ua

Завідувач фізичної лабораторії

 

16.

 

 

Ладані Жолт Юрійович

 

zsolt.ladanyi

@uzhnu.edu.ua

 

Інженер к.кл.

кафедри

 

17.

 

Думнич Жужанна Дюлівна

 

kaf-physmath

@uzhnu.edu.ua

Провідний фахівець

кафедри

Закінчила філологічний факультет УжНУ, мовознавець. Багаторічний досвід методичної роботи, відмінне знання діловодства та документації роблять Ж.Д. Думнич незамінним менеджером кафедри, помічницею для викладачів та порадницею для студентів. Думнич Ж.Д. – один із найбільш досвідчених провідних спеціалістів УжНУ. 

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Шафраньош Мирослав Іванович
Дата оновлення: 20.01.2023