Кафедра землевпорядкування та кадастру

В Ужгородському національному університеті (Наказ від 25.10.2005 року №1998-Л), як структурний підрозділ географічного факультету була організована кафедра землевпорядкування та кадастру. Фундатором і першим керівником кафедри був В.П. Кічура – кандидат сільсько - господарських наук, доцент, з 2009 року по 2015 рік кафедру очолював кандидат технічних наук,  доцент  Калинич І.В. На даний час в. о. завідувача кафедри - кандидат наук з державного управління, доцент В.Ю. Пересоляк.

У 2010 році кафедра була акредитована  за ІV рівнем з правом проведення освітньої діяльності і підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра зі спеціальності «Землеустрій та кадастр». Ліцензований обсяг набору денної та заочної форм навчання бакалаврів по 30 осіб, спеціалістів – 20 осіб та магістрів – 10 осіб.

В цьому році(2016 р.) кафедра розпочинає набір на перший рівень вищої освіти нової  спеціальності «Космічний моніторинг Землі".

Навчальну, наукову та виховну роботу студентів забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив у якому: 3 професори, доктори наук; 4 доценти, кандидати наук; 5 старших викладачів; 4 викладачі та  5 інженерно-технічних працівників.

 

Навчальні практики студенти проходять на навчальному полігоні УжНУ в м. Ужгород і на Карпатському геодинамічному полігоні а виробничі практики зі спеціальності – на базах практик державних організацій та установ і  приватних підприємств на яких працюють сертифіковані спеціалісти.

Кафедра має відповідну матеріально-технічну базу зокрема: одно та  двох - частотні GPS - приймачі, електронні тахеометри, світлодалекоміри та високоточні теодоліти, 2 комп’ютерні класи з доступом до інтернету, лабораторії: з геодезії,  вищої та супутникової геодезії,  з фотограмметрії та дистанційного зондування Землі, з топографічного та землевпорядного креслення. Лабораторії постійно обновлюються новим обладнанням та оснащенням.

Науковці та студенти кафедри активно проводять наукові дослідження в рамках загальнокафедральної науково-дослідної роботи на тему «Моделювання «сталого природокористування» адміністративно-територіальних утворень з застосуванням ГІС-технологій на прикладі Карпатського регіону»(«Modeling "Sustainable Nature" political subdivisions of the use of GIS technology as an example of the Carpathian region »), а також приймають участь в міжнародних грантах («Pl@NETuor» та «Система космічного захисту від надзвичайних ситуацій»). Приймають участь і організовують на базі університету наукові міжнародні та всеукраїнські конференції та семінари. Щорічно видається збірник студентських наукових праць та науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Географія. Землеустрій. Природокористування». Результати наукових досліджень апробовують на міжнародних науково – практичних конференціях і симпозіумах, публікують у фахових та міжнародних науково метричних виданнях  та використовують для видання навчально-методичних посібників . Наукові розробки кафедри  використовуються  на практиці,  як науковцями так і факівцями підприємств та установ  в галузі геодезії та землеустрою.

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі землеустрою та геодезії.

Спеціалісти з спеціальності геодезія та землеустрій, яких випускає кафедра, виконують роботи з: геодезії, землеустрою, земельного кадастру, містобудівного кадастру , нормативної і експертної грошової оцінки земель та нерухомості, розроблення проектів землеустрою щодо раціонального використання та охорони земель на основі ГІС-технологій, розроблення ГІС для управління адміністративно - територіальними одиницями, розроблення ГІС  для реформування адміністративно-територіального устрою та формування територіальних громад.

Випускники кафедри працюють інженерами-землевпорядниками, геодезистами, оцінщиками на підприємствах всіх форм власності, викладачами навчальних закладів ІІ-ІУ рівнів акредитації, у науково-дослідних  установах, ІТ- компаніях, відомчих структурах, у органах територіального управління земельними ресурсами на різних посадах  зокрема державними реєстраторами.

Також випускники кафедри продовжують навчатися в аспірантурах: Києва, Львова , Брно та Праги. Плідно працюють над проведенням земельної реформи  на благо  розвитку нашої держави України.

 

Відповідальний за інформацію: В.Ю. Пересоляк
Дата оновлення інформації: 25.01.2018