Кафедра геодезії, землеустрою та геоінформатики

В Ужгородському національному університеті (Наказ від 25.10.2005 року №1998-Л), як структурний підрозділ географічного факультету, була організована кафедра землевпорядкування та кадастру.

Очолює кафедру кандидат наук з державного управління, доцент В.Ю. Пересоляк.

У 2016 році кафедра була акредитована  за ІV рівнем з правом проведення освітньої діяльності і підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності «193 Геодезія та землеустрій». Ліцензований обсяг набору денної та заочної форм навчання бакалаврів - 50 осіб, магістрів – 20 осіб.

Навчальну, наукову та виховну роботу студентів забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив: 2 професори,  доктори наук; 4 доценти, кандидати наук; 5 старших викладачів; 2 викладачів та  5 інженерно-технічних працівників.

Навчальні практики студенти проходять на навчальному полігоні УжНУ в м. Ужгород і на Карпатському геодинамічному полігоні, а виробничі практики зі спеціальності – на базах практик державних організацій та установ і  приватних підприємств, на яких працюють сертифіковані спеціалісти.

Кафедра має відповідну матеріально-технічну базу, зокрема: одно- та  дво- частотні GPS приймачі, електронні тахеометри, світлодалекоміри та високоточні теодоліти, 2 комп’ютерні класи з доступом до інтернету, лабораторії: з геодезії,  вищої та супутникової геодезії,  з фотограмметрії та дистанційного зондування Землі, з ГІС та кадастру. Лабораторії постійно оновлюються новим обладнанням та оснащенням.

Науковці та студенти кафедри активно проводять наукові дослідження в рамках загальнокафедральної науково-дослідної роботи на тему: «Моделювання «сталого природокористування» адміністративно-територіальних утворень із застосуванням ГІС-технологій на прикладі Карпатського регіону»(«Modeling "Sustainable Nature" political subdivisions of the use of GIS technology as an example of the Carpathian region »), а також приймають участь в міжнародних грантах («Pl@NETuor» та «Система космічного захисту від надзвичайних ситуацій»). Приймають участь і організовують на базі університету наукові міжнародні та всеукраїнські конференції і семінари. Щорічно видається збірник студентських наукових праць та науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Географія. Землеустрій. Природокористування». Результати наукових досліджень апробовують на міжнародних науково – практичних конференціях і симпозіумах, публікують у фахових та міжнародних науково - метричних виданнях  та використовують для видання навчально-методичних посібників . Наукові розробки кафедри  використовуються  на практиці,  як науковцями, так і фахівцями підприємств та установ  в галузі геодезії та землеустрою.

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі геодезії та землеустрою .

Магістри та бакалаври зі спеціальності геодезія та землеустрій, яких випускає кафедра, виконують роботи з геодезії, землеустрою, земельного кадастру, містобудівного кадастру , нормативної і експертної грошової оцінки земель та нерухомості, розроблення проектів землеустрою щодо раціонального використання та охорони земель на основі ГІС-технологій, розроблення ГІС для управління адміністративно - територіальними одиницями, розроблення ГІС  для реформування адміністративно-територіального устрою та формування територіальних громад.

Випускники кафедри працюють інженерами-землевпорядниками, геодезистами, оцінщиками на підприємствах всіх форм власності, викладачами навчальних закладів ІІ-ІУ рівнів акредитації, у науково-дослідних  установах, ІТ- компаніях, відомчих структурах, у органах територіального управління земельними ресурсами на різних посадах,  зокрема державними реєстраторами.

Також випускники кафедри продовжують навчатися в аспірантурі інших вузів України та за її межами, а саме: в Києві, Львові , Брно та Празі. Плідно працюють над проведенням земельної реформи  на благо  розвитку нашої держави України.

 

 

 

Відповідальний за інформацію: В.Ю. Пересоляк
Дата оновлення інформації: 17.11.2021