Анонси подій

5
вересня
1341

Міжнародна науково-практична конференція «Можливості, проблеми та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки»

Шановні науковці, запрошуємо до участі!

Мета конференції: науковий захід проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду актуальних проблем економіки із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку України та її регіонів.

Форма проведення: дистанційна.

Мова конференції: українська, російська, англійська, польська та словацька.

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економічних наук.

У рамках конференції планується робота наступних секцій:

- Економічна теорія та історія економічної думки.

- Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

- Економіка та управління національним господарством.

- Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

- Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

- Інновації та інвестиційна діяльність.

- Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

- Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.

- Гроші, фінанси і кредит.

- Фінанси та податкова політика.

- Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

- Статистика.

- Маркетинг.

- Сучасний менеджмент.

- Логістика та транспорт.

- Гуманітарні науки в контексті глобалізаційних викликів.

- Польсько-українські взаємини: сучасний стан та перспективи.

Особи,   зацікавлені   взяти   участь   у   роботі   міжнародної   конференції,   мають надіслати  електронною  поштою  до  організаційного  комітету  до  13  вересня 2019 року (включно) наступні документи:

1)  заповнити on-line заявку на участь у конференції;

2)  тези доповіді;

3) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача. Наприклад: Троценко_Тези, Троценко_Внесок.

Електронна адреса оргкомітету: conf@ieir.uzhgorod.ua

Вимоги до тез доповіді:

  • Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище.
  • Назва доповіді посередині рядка.
  • Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, повна назва установи, де навчається або працює автор.
  • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman - 14, міжрядковий інтервал 1,5.
  • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
  • Обсяг тексту: до 5 сторінок (включно) зі списком використаних джерел.

Організаційний внесок:

Розмір організаційного внеску становить 250 гривень (або 20 доларів США для учасників СНД). Реквізити для здійснення оплати організаційного внеску будуть відправлені   на   електронну   адресу   учасника   лише   після   прийняття   тезисів доповіді.

Усі    учасники    конференції    забезпечуються    збірником    тез    конференції    та сертифікатом  учасника,  які  будуть  направлені  до  15  жовтня  2019  року  на поштову адресу учасника, вказану у заявці.

 

Категорії: