Новини

16.09.2013
1522

Ужгородський національний університет проводить набір до аспірантури та докторантури на 2013/2014 навчальний рік.

Ужгородський національний університет проводить набір до аспірантури та докторантури на 2013/2014 навчальний рік.

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» Відділ аспірантури і докторантури проводить набір до аспірантури та докторантури на 2013/2014 навчальний рік

Міністерство освіти і науки  України

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

Відділ аспірантури і докторантури

проводить набір до аспірантури та докторантури на 2013/2014 навчальний рік за спеціальностями:

01  Фізико-математичні науки

01.01.02 – Диференціальне рівняння

01.01.06 – Алгебра і теорія чисел

01.04.02 – Теоретична фізика

01.04.04 – Фізична електроніка

01.04.05 – Оптика, лазерна фізика

01.04.07 – Фізика твердого тіла

01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків

01.04.16 – Фізика ядра, елемент частинок і високих енергій

01.05.01- Теоретичні основи інформатики і кібернетики

01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи

02 Хімічні науки

02.00.01 – Неорганічна хімія

02.00.02 – Аналітична хімія

02.00.03 – Органічна хімія

03 Біологічні науки

03.00.05 – Ботаніка

03.00.07 – Мікробіологія

03.00.08 – Зоологія

03.00.15 – Генетика

05 Технічні науки

05.13.06 – Інформаційні технології

07 Історичні науки

07.00.01 – Історія України

07.00.02 – Всесвітня історія

08 Економічні науки

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

08.00.09 – Бухгалтерський  облік, аналіз і аудит

10 Філологічні науки

10.01.01 – Українська література

10.01.05 – Порівняльне літературознавство

10.02.01 – Українська мова

10.02.04 – Германські мови

10.02.09 – Фінно – угорські мови та сомадійські мови

10.02.02 - Російська мова

10.02.03 - Слов’янські мови (словацька)

12 Юридичні науки

12.00.01 – Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень

12.00.02 – Конституційне право, муніципальне право

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право

12.00.08 – Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право

13 Педагогічні науки

13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки

14 Медичні науки

14.01.01 – Акушерство і гінекологія

14.01.02 – Внутрішні хвороби

14.01.03 – Хірургія

14.01.07 – Онкологія

14.01.10 – Педіатрія

14.01.22 – Стоматологія

22 Соціологічні науки

22.00.03 – Соціальні структури та соціальні відносини

23 Політичні науки

23.00.02 – Політичні інститути і процеси

24 Фізичне виховання та спорт

24.00.01 – Фізична реабілітація

 

Докторантура

01 Фізико-математичні науки

 

01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків

До аспірантури приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра. Форми навчання - денна та заочна. Термін навчання: денна форма - до 3 років, заочна - до 4 років.

Підготовка в аспірантурі здійснюється як за державним замовленням, так і на умовах контракту.

Документи приймаються  до 15 вересня. Вступники подають такі документи:

  • заяву про вступ до аспірантури на ім'я ректора;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • список опублікованих наукових праць та винаходів. Вступники, які не мають
  • опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
  • медичну довідку за формою № 086-У;
  • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням кваліфікації спеціаліста або магістра;
  • посвідчення про складені кандидатські іспити  (за наявності складених кандидатських іспитів);
  • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см.

Паспорт і диплом про вищу освіту вступник пред'являє особисто. Вступники складають іспити ізспеціальностіфілософії та іноземної мови. Вступні випробування проводяться з 1 жовтня. Зарахування - до 1 листопада.

При вступі до докторантури подаються:

  • розгорнутий плани дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
  • копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома).

Особи,  рекомендовані на навчання в докторантурі або аспірантурі Міністерством освіти і науки України за державним замовленням, подають рекомендації відповідних організацій та установ.

Випускники вищих навчальних закладів, які навчались за державним замовленням, при вступі до аспірантури в рік закінчення вищого навчального закладу повинні мати, крім визначених документів даного Положення, рекомендацію ради факультету на вступ до аспірантури.

 За детальною  інформацією звертатись  у відділ аспірантури та докторантури за адресою:

88007, м. Ужгород, пл. Корятовича 13, т. 614594