Рада молодих вчених

Координація діяльності молодих вчених в університеті, поширення інформації про умови проведення державних й міжнародних конкурсів, премій, стипендій, грантів серед молодих вчених, сприяння в організації та проведенні науково-дослідних робіт, входить у функціональні обов’язки Ради молодих вчених.

До складу Ради молодих вчених входять аспіранти і співробітників ДВНЗ «УжНУ» віком до 35 років. Індивідуальним членом Ради може бути викладач, співробітник, докторант, аспірант будь-якої форми навчання, згідний із цілями та завданнями Ради молодих вчених.

Керівним органом є Бюро Ради молодих вчених, що формується з голів Рад кожного із структурних наукових підрозділів ДВНЗ «УжНУ». Бюро утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря Ради та членів Ради.

Голова Ради молодих вчених ДВНЗ «УжНУ» обирається на установчих зборах з числа членів Бюро Ради, шляхом таємного голосуванням (головуючим зсідання є проректор з наукової роботи). Голова Ради обирається строком на три роки з правом подальшого переобрання. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Персональний склад Бюро Ради молодих вчених затверджується наказом ректора ДВНЗ «УжНУ». (№581/01-17 від 24.06.2016 р.):

 

 


Гряділь Тарас Іванович - асистент кафедри терапії та сімейної медицини ФПОДП,

асистент кафедри внутрішніх хвороб, медичний факультет № 2

Голова Ради молодих вчених ДВНЗ «УжНУ»

taras.griadil@uzhnu.edu.ua

   

Костьов'ят Ганна Ігорівна - канд.екон.наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи, економічний факультет

Заступниця голови РМВ УжНУ

kostovyat.hanna@uzhnu.edu.ua

   

Гедзур Тетяна Іванівна - асистент кафедри генетики, фізіології рослин та мікробіології, біологічний факультет

tetjna.hedzur@uzhnu.edu.ua

   

Джуган Руслана Іванівна - канд.соціол.наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи, факультет суспільних наук

ruslana.sopko@uzhnu.edu.ua

   

Іванова Андріана Олександрівна - канд. філол. наук, доцент кафедри англійської філології, факультет іноземної філології

andriana.ivanova@uzhnu.edu.ua

   

Комісар Ганна Василівна – інтерн , стоматологічний факультет

hainalii.anna@student.uzhnu.edu.ua

   

Кочмарь Олександр Михайлович - канд.мед.наук, асистент кафедри, хірургічних хвороб, медичний факультет

oleksandr.kochmar@uzhnu.edu.ua

   

Кут Микола Михайлович - канд.хім.наук, доцент кафедри органічної хімії,

Навчально-науковий інститут хімії та екології

mykola.kut@uzhnu.edu.ua

Куцина Ірина Анатоліївна - викладач кафедри МБГ, пошукач КНУБІА,

інженерно-технічний факультет

iryna.kutsina@uzhnu.edu.ua

Лета Василь Васильович - канд.географ.наук, доцент кафедри фізичної географії та раціонального природокористування,

географічний факультет

vasyl.leta@uzhnu.edu.ua

Малініна Антоніна Олександрівна - канд. фіз.-мат. наук, с.н.с., доцент кафедри квантової електроніки,

фізичний факультет

antonina.malinina@uzhnu.edu.ua

Реблян Антоніна Муратівна.
асистентка кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства,
факультету туризму та міжнародних комунікацій

Худіш Павло Миколайович
канд. істор. наук, доцент кафедри археології, етнології та культурології,
факультет історії та міжнародних відносин

Сабадош Мар'яна Володимирівна- канд.наук з фіз.виховання і спорту, доцент кафедри фізичної реабілітації,

факультет здоров’я та фізичного виховання

sabadosh.marjana777@gmail.com

Синявська Ольга Олександрівна- канд.фіз.-мат.наук, доцент, доцент кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу, заступник декана з наукової роботи, член редколегії Наукового вісника Ужгородського національного університету, серія «Математика і інформатика»,

факультет математики та цифрових технологій

olga.synyavska@uzhnu.edu.ua

Толочко Наталія Валеріївна - канд. наук із соц. ком., доцент кафедри журналістики, прессекретар Міжнародної асоціації випускників УжНУ,

філологічний факультет

nataliia.tolochko@uzhnu.edu.ua

Туровці-Шютев Йолана Меньгертівна - старший викладач кафедри фізико-математичних дисциплін, Українсько-угорський навчально-науковий інститут

yolana.turoci@uzhnu.edu.ua

Павло Павлович Федорка - асистент кафедри програмного забезпечення систем,

факультет інформаційних технологій

pavlo.fedorka@uzhnu.edu.ua

Хила Євгенія Павлівна -  аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, факультет міжнародних економічних відносин 

 
 

Пацкун Сільвія Вікторівна- доктор філософії, асистент кафедри фізіології та патофізіології

Медичний факультет №2

silviya.patskun@uzhnu.edu.ua

   

Пішта Вадим Іванович – доктор філософії, асистент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, юридичний факультет

vadym.pishta@uzhnu.edu.ua