Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій

Наукові результати отримані професорсько-викладацьким складом кафедри відображені в наступних публікаціях:

 1. Міца, О. Задача просвітлення підкладинки за допомогою тришарових оптичних структур при падінні світла під кутом / ОМіцаВ. Пецко, Ф. Гече, В. Коцовський // Вісник Національного університету "Львівська полiтехнiка". 2016. — № 843. Комп'ютерні науки та iнформацiйнi технології. — С. 351-356.

 2. Коцовський В. М. Побудова класифікаторів на основі двопорогових нейронних елементів / В. М Коцовський, Ф. Е. Гече, О. М. Левчук, П. П. Федорка,                  Г. В. Шикула // Збірник праць ХІІІ Міжнародної конференції "Стратегия качества в промышленности и образовании".— Варна, 5-8 червня 2017 р., том 2. — С. 434-435.

 3. Левчук О. М. Напрямки впровадження проблемно-орієнтованих інформаційних технологій у тренінг-процеси для покращення якісних показників / О. М. Левчук, В. М. Коцовський, Х. Ф. Мумряк // Збірник праць ХІІІ Міжнародної конференції "Стратегия качества в промышленности и образовании".— Варна, 5-8 червня 2017 р., том 2. — С. 436-438.

 4. Спачинський В.В.,Міца О.В. Автоматизація розрахунків спектральних характеристик оптичних систем, які маю шарувату структуру// Міжнародна конференція молодих учених та аспірантів “ІЕФ-2017”. – С. 118.

 5. Ihnatolia P., Mitsa A., Holomb R. Modeling and ab initio calculations of molecular- and 2D network-like isomers of light sensitive chalcogenides // Міжнародна конференція молодих учених та аспірантів “ІЕФ-2017”. – С. 143.

 6. Лупей М.І.,Міца О.В. Метод визначення статі за іменем використовуючи штучні нейронні мережі // ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці». – Житомир. – 2017. – С. 83-84.

 7. Мельник В.І., Горошко Ю.В., Міца О.В. Огляд систем підготовки до олімпіад з інформатики в деяких країнах// ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці». – Житомир. – 2017. – С.21-23.

 8. Міца О.В., Дронь М.Ф., Дробнич М.П., Ісак І.С., Легеза А.В. Особливості проведення Літньої школи з програмування в Ужгороді // ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці». – Житомир. – 2017. – С. 17-21.

 9. Міца О.В., Пецко В.І., Стецюк В.І. Двоетапний метод для синтезу багатошарових оптичних систем // Комп’ютерна математика. 2017, № 1. – C. 73-82.

 10. Літня школа з програмування (Ужгород, 31 липня – 7 серпня 2016 року) : Матеріали лекцій, умови та розбір задач / За ред. Олександра Міци, Сергія Оришича. – Ужгород: Видавництво “ФОП Сабов А.М.”, 2017. – 164 с.

 11. Міца В.,Голомб Р., Ловас Г., Кондрат О., Вереш М., Цитровський А., Хіміч Л., Чік А. Атмосферна корозія телекомунікаційних оптичних середовищ для халькогенідної фотоніки: склоподібний і кристалічний дисульфід германію. Ужгород, 2017. -126 С.

 12. V. Mitsa, A. Feher, S. Petretskyi, R. Holomb, V. Tkac, P. Ihnatolia, and A. Laver. Hysteresis of low-temperature thermal conductivity and Boson peak in glassy (g) As2S3: nanocluster contribution // Nanoscale Research Letters. - 2017. - Vol 12: 345. pp. 1-6. (doi:  10.1186/s11671-017-2125-6)

 13. O. Kondrat, R. Holomb, A. Csik, V. Takáts, M. Veres, V. Mitsa. Coherent light photo-modification, mass transport effect, and surface relief formation in AsxS100-x nanolayers: absorption edge, XPS, and Raman spectroscopy combined with profilometry study // Nanoscale Research Letters. - 2017. - Vol 12: 149. pp. 1-10.

 14. O. Kondrat, R. Holomb, V. Mitsa, M. Veres, N. Tsud. Structural investigation of As-Se chalcogenide thin films with different compositions: formation, characrerization and peculiarities of volume and near-surface nanolayers // Functional Materials. 24. No.4 (2017), p.1-8.

 15. О.Б.Кондрат, Р.М.Голомб, А.Чік, В.Токач, М.Вереш, Н.Цуд, В.М.Міца. Структурні перетворення наношарів AsxS100-x: РФС та СEM дослідження // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. – 2017.

 16. V. Mitsa, A. Feher, R. Holomb, S. Petretskyi, V. Tkac. Influence of cooling and heating rate on low temperature thermal conductivity of g-Ge2S3 // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2017), 23-26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine, P. 502.

 17. R.M. Holomb, P.M. Ihnatolia, O.V. Mitsa, V.M. Mitsa. Modelling and first-principles calculation of low frequency quasy-localized vibrations of soft and rigid As-S nanoclusters // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2017), 23-26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine, P. 484.

 18. O.B. Kondrat, R.M. Holomb, O.O. Kondrat, A. Csik, V. Takats, M. Veres, T. Duchon, K. Veltruska, V. Matolin and V.M. Mitsa. Surface XPS and UPS investigation of in situ prepared AsxSe100-x nanolayers and their modification under external influence // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2017), 23-26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine, P. 416.

 19. R. Holomb, O. Kondrat, P. Ihnatolia, M. Veres, N. Tsud, V. Mitsa. Reversible surface modification of chalcogenide nanolayers by coherent light irradiation for advances in sensing, ultrafast photonics and renewable solar energy technology // Materials of XVI International conference “Physics and technology of thin films and nanosystems”. – Iv.-Frankivsk, Ukraine, May 15-20, 2017. – P. 218.

 20. O. Kondrat, R. Holomb, N. Tsud, V. Mitsa. Complex spectroscopical study of top surface nanolayers of the AsxSe100-x thin films for their application in all optical signal processing // Materials of XVI International conference “Physics and technology of thin films and nanosystems”. – Iv.-Frankivsk, Ukraine, May 15-20, 2017. – P. 286.

 21. В. Міца, О. Фегер, С. Петрецький, Р. Голомб, А. Мартон, В. Ткач. Порівняльний аналіз низькотемпературної теплопровідності і положення Бозонного піку в с-As2S3 та с-Ge2S3 // Матеріали Міжнародної конференції молодих учених і аспірантів (ІЕФ-2017), Ужгород, Україна, 23-26 травня, 2017. - С. 129-130.

 22. P. Ihnatolia, O. Mitsa, R. Holomb. Modeling and ab initio calculations of molecular and 2D network-like isomers of light sensitive chalcogenides // Proceedings of the International Conference of young scientist and post-graduates (IEP-2017), Uzhhorod, Ukraine, 23-26 May, 2017. - p. 143-144.

 23. O. Kondrat, R. Holomb, A. Csik, M. Veres, V. Takats, V. Mitsa. Structural transformations of AsxS100-x nanolayers: XPS and SEM study // 7th SEMINAR Properties of ferroelectric and superionic systems // Program and abstracts, 24.IV.2017, Uzhhorod, Ukraine. pp. 43-44.

 24. Стецюк П.І., Мазютинець Г.В.,Мілешовський Б.І. AMPL-реалізація двоетапної транспортної задачі // Математичне та програмне забез­печення інтелектуальних систем:  Тези  доповідей   XV  Міжнародної науково-практичної   конференції MPZIS–2017,  22-24 листопада 2017 р.  – Д.: ДНУ, 2017. – С. 186–191.

 25. Міца О.В., Пецко В.І., Спачинський В.В. Особливості синтезу структур оптичних багатошарових систем // Міжнародна наукова конференція «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку». – Київ, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. – 2017. – С. 109 – 110.

 26. P. Ihnatolia, R. Holomb, A. Mitsa, V. Mitsa, A. Feher. Modeling and ab initio DFT studies of As4Sm(m=0-6) cage-like nanoclusters and 12-membered As-S ring conformers // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials», 24-27 August 2016, Lviv, Ukraine, P. 534.

 27. Мица А.В.,Пецко В.И. Проектирование двухслойных и трехслойных просветляющих оптических покрытий в широком диапазоне при падение света под углом 45 // Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau, 2016. - C. 92-97.

 28. Oleksandr Mitsa, Vasil Petcko, Jozsef Holovács, Oleksandr Levchuk. Optimization of the parameters of the layer system on the example of the optical structure // The 1th IEEE International Conference on Data Stream Mining & Processing 23-27 August 2016, Lviv, Ukraine.

 29. Пецко В.І., Міца О.В., Матяшовська Б.О., Шумило Н.Я. Моделювання просторово-поляризаційних залежностей для одного з типів відрізаючи оптичних фільтрів // Праці VIII міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”. – Ужгород: УжНУ, 2016. – С. 213-214.

 30. Полачек Е.М., Міца О.В. Використання фреймворку Laravel як один з ефективних засобів для розробки сайтів // Праці VIII міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”. – Ужгород: УжНУ, 2016. – С. 216-217.

 31. Головач Й.Г., Міца О.В., Оришич С.С. Синтез одного класу теплообмінних систем, як задача прийняття рішень // Праці VIII міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”. – Ужгород: УжНУ, 2016. – С. 91-92.

 32. Kotsovsky V. M. Learning of complex neurons / V. M. Kotsovsky // Вісник Національного університету "Львiвська полiтехнiка". — 2015. — № 826. Комп’ютерні науки та інформацiйнi технології. — С. 131-135.

 33. Левчук О. М. Система підтримки прийняття рішень вибору стрільця для участі у провідних змаганнях / О. М. Левчук, В. М. Коцовський, В. Ю. Фур // Праці VІII міжнародної школи-семінару "Теорія прийняття рішень", м. Ужгород", 26 вересня – 1 жовтня 2016 р. — Ужгород, 2016. — С. 161-162.

 34. Левчук О.М.  Комп’ютерні системи та мережі: програмна підтримка: методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів спеціальностей «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Програмне забезпечення систем» факультету інформаційних технологій УжНУ / Розробник: О.М. Левчук. – Ужгород: ІУСТ, 2016. – 64 с.

 35. Левчук О.М.  Комп’ютерні мережі: методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів напрямків «Програмна інженерія» та «Комп’ютерні мережі» факультету інформаційних технологій УжНУ / Розробник: О.М. Левчук. – Ужгород: ІУСТ, 2016. – 48 с.

 36. O. Mitsa Optimization of the parameters of the layer system on the example of the optical structure / Oleksandr Mitsa, Vasil Petcko, Jozsef Holovács, Oleksandr Levchuk // The 1th IEEE International Conference on Data Stream Mining  & Processing. – Lviv, 2016. – P.96-99. ISBN 978-1-5090-3735-3, IEEE Catalog Number: CFP16J13-PRT

 37. Левчук О.М. Система підтримки прийняття рішень вибору стрільця для участі у провідних змаганнях / Левчук О.М., Коцовський В.М., Фур В.Ю. // Збірник праць VIII Міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2016. – С. 161-162.

 38. V. Mitsa, R. Holomb, A. Marton, M. Veres, S. Tóth, L. Himics, A. Lorinczi, M. Popescu. Investigation of atmospheric corrosion by photon energy dependent luminescence and Raman spectroscopy in aged and freshly fractured g-,c-As2S3 with photosensitive realgar inclusions // J. Non-Cryst. Sol. - 2016. - Vol. 453. - pp. 23–27.

 39. В. Міца, О. Фегер, С. Петрецький, Р. Голомб, В. Ткач. Низькотемпературна теплопровідность і бозонний пік в склоподібному с-As2S3 // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. – 2016.

 40. O. Kondrat, R. Holomb, G. Lovas, V.M. Mitsa, A. Csik, V. Takats, M. Veres. Laser modification of the structure and morphology of chalcogenide nanolayers studies by X-ray photoelectron, optical absorption edge and Raman spectroscopy // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials», 24-27 August 2016, Lviv, Ukraine, P. 329.

 41. P. Ihnatolia, R. Holomb,A. Mitsa, V. Mitsa, A. Feher. Modeling and ab initio DFT studies of As4Sm(m=0-6) cage-like nanoclusters and 12-membered As-S ring conformers // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials», 24-27 August 2016, Lviv, Ukraine, P. 534.

 42. V. Mitsa, S. Petretskij, A. Feher, R. Holomb, V. Tkach. Hysteresis of low temperature thermal conductivity and Boson peak in glassy (g) As2S3: nanocluster contribution // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials», 24-27 August 2016, Lviv, Ukraine, P. 550.

 43. V. Mitsa, I. Culeac, M. Iovu, R. Holomb, A. Marton, M. Veres, S. Tóth, L. Himics. Atmospheric corrosion in aged bulk and fiber amorphous As2S3 with photosensitive realgar inclusions // 8th International conference on materials science and condensed matter physics (MSCMP 2016), September 12-16 2016, Chinau, Moldova, P. 231.

 44. Roman M. Holomb. Light stimulated mass transport in As-S chalcogenide nanolayers studied in-situ using synchrotron photoelectron spectroscopy // 8th International conference on materials science and condensed matter physics (MSCMP 2016), September 12-16 2016, Chinau, Moldova, P. 236.

 45. R. Holomb, M. Veres, A. Czitrovszky, O. Kondrat, V. Mitsa, A. Csik, M. Vondráček, N. Tsud, V. Matolín, K.C. Prince. Laser induced mass transport in As-S chalcogenide nanolayers as a basis for novel active functional optics and ultrafast photonics // The 24th Annual International Conference on Advanced Laser Technologies (ALT’16), 12-16 September 2016, Galway, Ireland, P. LDS-P-9.

 46. V. Mitsa, A. Stronski, I. Fekeshgazi, R. Holomb, M. Veres, A. Czitrovszky, S. Tóth, L. Himics. Arsenic chalcogenides: from painting in ancient Egypt to all-optical chalcogenide glass chip // VІI українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН–7), 26 - 30 вересня 2016, Дніпро, Україна, C. 37-38.

 47. І.В. Фекешгазі, Д.В. Корбутяк, Г.Й. Ловас, В.М. Міца, Р.М. Голомб, М. Вереш, А. Цитровський, Ш. Тюс, Л. Хіміч, А.М. Соломон. Спектри люмінесценції промислових порошків пп-GeO2 при різних енергіях збудження // VІI українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН–7), 26 - 30 вересня 2016, Дніпро, Україна, C. 53-54.

 48. Roman M. Holomb. Laser assisted mass transport in As-S chalcogenide nanolayers studied in-situ using synchrotron photoelectron spectroscopy // VІI українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН–7), 26 - 30 вересня 2016, Дніпро, Україна, C. 63-64.

 49. О. Кондрат, Р. Голомб, Г. Ловас, В. Міца, А. Чік, М. Вереш. Рентгенофотоелектронні спектри та спектри фотолюмінесценції нанопористого с-GeS2 (Ti,Vj) при природному старінні // VІI українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН–7), 26 - 30 вересня 2016, Дніпро, Україна, C. 74-75.

 50. V. Mitsa, A. Feher, S. Petretskij, R. Holomb, V. Tkach. Hysteresis of low temperature thermal conductivity, boson peak in glassy As2S3 and low frequency AsnSm nanocluster vibrations // VІI українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН–7), 26 - 30 вересня 2016, Дніпро, Україна, C. 82-83.

 51. Пецко В. И., Мица А. В. Проектирование двухслойных и трехслойных просветляющих оптических покрытий  в широком диапазоне при падение света под углом  450 // Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau, 2016. - C. 92-97.

 52. Пецко В.І., Міца О. В., Матяшовська Б. О. Шумило Н. Я.  Моделювання просторово-поляризаційних залежностей для одного з типів відрізаючих  оптичних фільтрів. // Матеріали VIII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ 2016. – С. 213-214.

 53. А.М. Завілопуло, І.Ф. Повхан. Виконання та оформлення студентських наукових робіт (рефератів, звітів з технологічної практики, курсових і дипломних робіт): Методичний посібник для студентів. / – Ужгород: 2016. – 28 с.

 54. А.М. Завілопуло, О.В. Міца: Методичні вказівки з виконання кваліфікаційної роботи магістра: Методичний посібник для студентів. / – Ужгород: 2016. – 38 с.

 55. А.М. Завілопуло, Організація інформаційно-обчислювальних систем і процесів:Методичні вказівки до курсу (Для магістрів зі спеціальностей: 8.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології"та 8.05010301 "Програмне забезпечення систем"). / – Ужгород: 2016. – 52 с.

 56. А.М. Завілопуло, Методичний посібник до курсу «Функціональне програмування»  / – Ужгород: 2016. – 121 с. (електронний підручник).

 57. А.М. Завілопуло, Методичний посібник до виконання Лабораторних робіт до курсу «Функціональне прогамування» / – Ужгород: 2016. – 68 с. (електронний підручник).

 58. Завилопуло А.Н., Шпеник О.Б., Микита М.И., Мылымко А.М. Исследование молекулярного пучка Se электронной ионизацией // Письма в журнал технической физики. 2016. Вып. 8. С.78 -85.

 59. Anatoly Zavilopulo, Otto Shpenik, Anatoly Mylymko, Larysa Prots, Olha Pylypchynets Thermal Mass Spectrometry of Fructose // ECAMP 12, Extended Abstracts, Frankfurt am Main, Germany (2016) Р. 65.

 60. Anatoly Zavilopulo, Otto Shpenik, Pavlo Markush, Olha Pylypchynets.Study of Selenium Molecular Beam by Electron Impact \\ ECAMP 12, Extended Abstracts, Frankfurt am Main, Germany (2016) Р. 327.

 61. Olha Pylypchynets, Anatoly Zavilopulo Dissociative Ionization of Molecules PTCDA by Electron Impact // ECAMP 12, Extended Abstracts, Frankfurt am Main, Germany (2016) Р.461.

 62. Olha Pylypchynets, Anatoly Zavilopulo, Otto Shpenik Positive ions formation during dissociation of PTCDA molecule by electron impact // ESCAMPIG XXIII, Bratislava. (2016). P. 11-13.

 63. Лавер В.О. Автореферат дисертації «НЕЧІТКІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, - Ужгород, Видавництво «Бреза», 2016. − 20 с.

 64. Лавер В.О. Застосування нечіткої арифметики при узагальненні задач розподілу / Василь Олександрович Лавер // Праці VIII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2016. – C. 155.

 

Відповідальний за інформацію: Міца О.В.
Дата оновлення: 25.09.2018