Кафедра військової підготовки

П Р А В И Л А

відбору громадян України для проходження військової

підготовки за програмою офіцерів запасу

 

 1.   ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ УНІВЕРСИТЕТУ 

Кафедра військової підготовки є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (далі УжНУ), що здійснює військову підготовку на добровільних засадах громадян України (далі - громадян), які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями. 

   Кафедра здійснює підготовку офіцерів запасу за 4 військово-обліковими спеціальностями:

  „Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів ”;

  „Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів спеціального призначення”;

  „Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії ”;

  „Морально-психологічне забезпечення".

 

2.  ПРАВИЛА ВІДБОРУ ТА ПРИЙНЯТТЯ НА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

 

2.1. Загальні положення

     Кафедра військової підготовки Ужгородського національного університету (далі КВП УжНУ) надає освітні послуги з військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу відповідно до положень Законів України “Про вищу освіту““Про військовий обов’язок і військову службу“, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 №48 “Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу” в редакції Постанови КМУ від 19.06.2019 № 584, сумісних наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15.08.2018 року № 910/412 “Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти” та від 14.12.2015 за № 719/1289 в редакції наказу від 18.06.2019 року № 316/833 “Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”.

     Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу (далі – військова підготовка) на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

       Жінки залучаються до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року № 412ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за № 1191/21503 зі змінами “Про затвердження Переліку ВОС осіб офіцерського складу, Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліку ВОС, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.

      Громадяни можуть проходити військову підготовку за умови відповідності спеціальностей, які вони мають або за якими здійснюється їх підготовка у закладі вищої освіти (далі ЗВО), військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.

 Громадяни проходять військову підготовку за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб як плата за послуги у галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою (за контрактом).

      Між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки та ректором УжНУ, укладається контракт про військову підготовку громадянина на кафедрі військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів фізичних осіб за послуги, пов’язані з цією підготовкою.

      Відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти.

      Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після завершення підготовки.

     Військова підготовка громадян планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень ( п’ятниця, методом проведення "військового дня") на протязі двох років навчання.

      Комплексні практичні заняття  з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки проводяться на базі кафедри військової підготовки, якщо не потребують залучення озброєння, військової техніки та використання боєприпасів на базі 15 окремого гірсько-штурмового батальйону (м.Ужгород) із залученням озброєння, військової техніки та з виконанням вправ стрільб  протягом одного-двох навчальних днів на базі військової частини у поточному році за рахунок часу, відведеного на їх канікулярну відпустку.

       Громадяни, які мають або здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра та пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки залучаються до проходження передбаченого програмою військової підготовки навчального збору у військових частинах. Тривалість навчального збору складає 30 діб.

        Навчальний збір завершується складанням випускного екзамену та прийняттям Військової присяги на вірність Українському народові.

         Після проходження повного курсу військової підготовки та атестації до офіцерського складу наказом Міністра оборони України присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.

2.2 Умови прийняття на навчання

Військова підготовка на кафедрі військової підготовки здійснюється на добровільних засадах громадян, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями. Громадяни, які мають статус військовослужбовця, на кафедру військової підготовки не приймаються.

2.3. Строки проведення відбору студентів

Прийом документів з 1 березня по 29 квітня 2022 року та з 1 вересня по 19 вересня 2022 року.

Проведення конкурсного відбору з 16 травня по 31 травня 2022 року та з 20 вересня по 30 вересня 2022 року згідно з графіком проведення конкурсного відбору, який доводиться до осіб під час прийому документів.

Оприлюднення рейтингового списку та зарахування на навчання – до 30 червня 2022 року.

Укладання контракту та оплата за навчання – до 9 вересня 2022 року.

Початок навчання на кафедрі військової підготовки – 2 вересня 2022 року у відповідності з розкладом занять.

2.4. Організація відбору громадян для проходження військової підготовки

Громадяни, які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцера запасу, повинні:

прибути до секретаря відбіркової комісії з заліковою книжкою навчального закладу, студентським квитком і приписним свідоцтвом територіального центру комплектування та соціальної підтримки та отримати направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією та бланк заяви (Додаток 1);

ознайомитися з обов'язками під час проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу (Наказ Міністра освіти і науки України та Міністра оборони України від 15.08.2013р. № 719/1289);

особисто надати заяву на ім’я декана факультету ЗВО де навчається (завідувача кафедри військової підготовки) про дозвіл на участь у конкурсному відборі для навчання на кафедрі військової підготовки;

пройти медичний огляд військово-лікарською комісією районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем приписки та отримати відповідну довідку.

       Заяву з дозволом декана (завідувача кафедри військової підготовки) кандидат надає до відбіркової комісії кафедри військової підготовки. До заяви додаються наступні документи:

- довідка військово-лікарської комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки з висновком про придатність до навчання на кафедрі військової підготовки;

- автобіографія (складається власноручно);

- паспорт та його ксерокопія (1, 2 та 11 сторінки на одному аркуші А-4) –  3 прим.;

- ідентифікаційний код та його ксерокопія (на одному аркуші А-4) – 3 прим.;

- приписне свідоцтво територіального центру комплектування та соціальної підтримки та його ксерокопія (на одному  аркуші А-4), для жінок – довідка з військкомату – 1 прим.;

- фото 3х4 – 4 шт.

Усі копії документів членами відбіркової комісії звіряються з їх оригіналами.

Якщо у довідці військово-лікарської комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки зазначено про висновок щодо «непридатності» до навчання на кафедрі військової підготовки за станом здоров’я, то заява кандидата не приймається.

Відбіркова комісія розглядає документи кандидатів та приймає рішення про «допуск» чи «не допуск» до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання на кафедрі військової підготовки.

2.5. Вступні випробування та конкурсний відбір кандидатів

Проведення конкурсного відбору покладається на членів відбіркової комісії. Вступні випробування складаються державною мовою та проводяться у визначені терміни.

День та час вступних іспитів, персональний склад відбіркової комісії визначаються відповідним наказом ректора університету.

Під час проходження конкурсного відбору кандидат повинен мати при собі паспорт громадянина України та для чоловіків – приписне свідоцтво, для жінок – довідку з територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Без наявності зазначених документів кандидати не допускаються до проходження випробувань.

Вступні випробування кандидатів передбачають:

оцінку рівня успішності навчання кандидата за семестр, який передує початку військової підготовки;

професійний психологічний відбір;

оцінку рівня знань з допризовної підготовки;

перевірку рівня фізичної підготовленості.

Оцінка рівня успішності навчання кандидатів

Рівень успішності навчання кандидата оцінюється у балах за підсумками складання ним екзаменів у вищому навчальному закладі за семестр, який передує початку військової підготовки, та визначається як середнє арифметичне значення усіх отриманих студентом оцінок, переведених у 100 бальну систему.

Професійний психологічний відбір кандидатів

Професійний психологічний відбір здійснюється відповідними фахівцями кафедри військової підготовки і кафедри психології, відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 05.06.2014 року № 360 «Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів».

Оцінка індивідуальних психологічних якостей кандидата включає оцінку військової спрямованості та оцінку рівня нервово-психічної стійкості.

Рівень знань з допризовної підготовки кандидатів

З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки члени відбіркової комісії проводять тестування кандидатів, яке складається із 5 - ти завдань у письмовій формі та 5 - ти завдань з практичного виконання  нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання дорівнює 20 - ти, а максимальна кількість балів - 200. Кандидати, які під час тестувань набрали менше 50 % (менше 100 балів, від максимальної кількості балів, виключаються із списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки).

Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів

Рівень фізичної підготовки кандидатів визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ у відповідності до вимог «Тимчасової настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України», затвердженої наказом начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 11 лютого 2014 р. № 35.

Усі фізичні вправи приймаються в один день. Для їх виконання надається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовки кандидатів не допускається.

Програма перевірки з фізичної підготовки включає:

вправу на силу: підтягування на перекладені (для осіб жіночої статі – комплексна силова вправа);

вправу на витривалість: біг на 3000 м (для осіб жіночої статі – 1000 м);

вправу на швидкість: біг на 100 м.

Рівень фізичної підготовки кандидатів оцінюється як «залік» або «незалік».

Для отримання оцінки рівня фізичної підготовки «залік» кандидату необхідно набрати суму від 35 до 70 балів.

Оцінка рівня фізичної підготовки кандидата оцінюється, як «незалік», якщо за виконання трьох фізичних вправ їм набрано суму менше 35 балів; не виконувалася вправа на силу (№ 3 – для осіб чоловічої статі, № 7 – для осіб жіночої статі) або вправу на витривалість (№ 8 – для осіб чоловічої статі, № 10 – для осіб жіночої статі) з будь якої причини; не виконаний мінімальний рівень у вправах на силу (7 разів) і витривалість (13,40 хв. – для осіб чоловічої статі; 15,15 хв. – для осіб жіночої статі).

Рішення відбіркової комісії щодо таких кандидатів оформлюється окремим протоколом.

Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів складається з суми балів, які вони отримали за виконання всіх призначених для перевірки фізичних вправ.

 Таблиця нарахування балів за виконання фізичних вправ кандидатами.

Бали

Особи чоловічої статі

Особи жіночої статі

 № 14

(біг 100 м)

  хв.

№3

 (підтягування)

  кількість

№8

  (біг 3 км)

 хв.

№ 14

(біг 100 м)

 хв.

№7

(комплексна силова вправа)

 кількість

№10

(біг 1 км)

  хв.

1

2

3

4

5

6

7

30

 

 

12,30

 

 

4,30

29

 

 

12,32

 

 

4,33

28

 

 

12,35

 

 

4,36

1

2

3

4

5

6

7

27

 

 

12,40

 

 

4,39

26

 

 

12,50

 

 

4,42

25

 

 

12,45

 

 

4,45

24

 

 

12,55

 

 

4,48

23

 

 

13,00

 

 

4,51

22

 

12

13,05

 

30

4,54

21

 

13,10

 

4,57

20

 

11

13,15

 

5,00

19

 

13,20

 

29

5,03

18

13,6

10

13,25

16,8

5,06

17

13,7

13,30

16,9

5,09

16

13,8

9

13,35

17,0

28

5,12

15

13,9

13,40

17,1

5,15

14

14,0

8

 

 

 

17,2

 

 

 

13

14,1

17,4

27

12

14,2

17,6

11

14,3

7

17,8

10

14,4

 

 

 

18,0

26

9

14,5

18,1

25

8

14,6

18,2

24

7

14,7

18,3

23

6

14,8

18,4

22

5

15,0

18,5

21

4

15,2

18,6

20

3

15,4

18,7

18

2

15,6

18,8

16

1

16,0

19,0

14

 

 2.6. Порядок визначення рейтингу кандидата

 Сума балів, яка отримана кандидатом за результатами випробувань, з урахуванням позитивних результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду складає рейтинг кандидата.

  Стосовно кожного кандидата членами відбіркової комісії приймається рішення і робиться один з таких висновків:

«рекомендувати до зарахування»;

«не рекомендувати до зарахування».

За результатами конкурсного відбору для кожної військово-облікової спеціальності складається рейтинговий список кандидатів. Список затверджується на засіданні відбіркової комісії, про що складається відповідний протокол.

Відповідно до рейтингового списку кандидатів відбіркова комісія готує проект наказу ректора університету про зарахування кандидатів для проходження військової підготовки.

Зарахування кандидатів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу проводиться наказом ректора на підставі протоколу засідання відбіркової комісії.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсні іспити у визначений розкладом час та знання яких оцінено кількістю балів нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня до участі у конкурсному відборі не допускаються.

За наявності поважних причин, що підтверджено документально  (довідкою тощо), кандидати допускаються до складання вступного  випробування з дозволу голови відбіркової комісії у межах встановленого терміну.

2.7. Порядок подання апеляцій кандидатами

Апеляції кандидатів на результати конкурсного відбору розглядаються апеляційною комісією. Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджує ректор університету.

Апеляція кандидата за результатами вступних випробувань подається письмово на ім’я голови апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів вступних випробувань.

Додаткове опитування кандидатів під час розгляду апеляції не допускається.

Апеляції з питань відсторонення від вступних випробувань (за  порушення правил проведення випробувань) та неприбуття на вступні випробування без поважних причин не розглядаються. Порядок подання й розгляду апеляції доводиться до відома кандидатів під час їх прибуття для складання вступних випробувань.

2.8. Порядок зарахування кандидатів

Зарахування кандидатів до навчання за програмою офіцерів запасу здійснюється на основі розгляду конкурсного (рейтингового) списку на заключному засіданні відбіркової комісії. До списку вносяться усі особи, які були допущені до вступних випробувань, усі складові рейтингу та рішення приймальної комісії щодо кожного кандидата окремо. Конкурсний список кандидатів складається відповідно до рейтингу у порядку зменшення загальної суми балів та підписується головою та членами відбіркової комісії у день проведення вступного випробування.

Рейтинги доводяться до кандидатів відбірковою комісією та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді. Списки оновлюються при внесенні змін протягом терміну проведення конкурсного відбору.

Кандидати, які рекомендовані до зарахування для навчання за програмою офіцерів запасу за кошти, що надходять від юридичних або фізичних осіб укладають відповідний договір про навчання на кафедрі військової підготовки.

У разі несвоєчасного оформлення договору, кандидати на навчання на кафедрі військової підготовки не зараховуються, а на вакантні місця зараховуються інші кандидати згідно з рейтингом за умови укладання контракту.

Особи, які до 2 вересня 2022 року не приступили до занять без поважних причин, наказом ректора відраховуються з кафедри військової підготовки.

 На вільні місця за наказом ректора університету здійснюється додаткове зарахування кандидатів у відповідності до рейтингового списку.

Залікові відомості та матеріали тестувань кандидатів, яких не зараховано на військову підготовку на кафедрі військової підготовки, зберігаються протягом одного року. Про факт знищення складається відповідний акт.

З метою забезпечення відкритості та прозорості при проведенні відбору кандидатів на військову підготовку на засіданнях відбіркової комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та спостерігачі від громадських організацій.

   3. ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

Оплата за навчання на кафедрі військової підготовки вноситься за увесь період навчання або за кожний семестр та за проходження навчального збору.

Розмір оплати за навчання на кафедрі військової підготовки визначається відповідним укладеним договором на підставі затвердженого ректором університету кошторису.

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

Завідувачу кафедри військової підготовки__________________________________________________

   

студента _________курсу, групи _____________________________

 

___________________________________________________________

                                                            (прізвище студента)

 ___________________________________________________________

                                                   (ім’я, по батькові)

З А Я В А

Прошу допустити мене до конкурсного відбору для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки  Ужгородського національного  університету, на контрактній основі, з метою здобуття додаткових знань.

 

Про себе повідомляю

 

Дата народження ______________________________________________________________

       (число, місяць, рік цифрами)

Місце народження _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Місце проживання_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Ідентифікаційний код __________________________________________________________

 

Телефон: _____________________________________________________________________

       (мобільний, домашній)

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки  за місцем приписки _________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Військову службу _____________________________________________________

      (не проходив або проходив у ________р.)

За станом здоров’я придатний до військової служби.

 

З обов’язками студента під час проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

 

 Даю згоду на використання моїх персональних даних в базі даних Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» та Міністерства оборони України. Зі своїми правами, що визначені у ст.8 Закону України „Про захист персональних даних ” ознайомлений.

 

“_____”____________202__р.  ________________________________        (власноручний підпис)

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Олійник Василь Васильович
Дата оновлення сторінки: 14.11.2022