НДІ політичної регіоналістики

У 2009 році НДІ політичної регіоналістики започаткував видавничу серію «Studia Regionalistica». Вона являє собою видання книжок історико-політичного характеру з найбільш актуальних проблем регіональної історії та сучасності, висвітлення міжнародних, політичних, етнічних та конфесійних процесів у Закарпатті та суміжних з ним регіонах.

 

 

 У видавничій серії «Studia Regionalistica» опубліковано:

 •  Басараб М., Токар М. Громадські організації Закарпаття в боротьбі за державність України (кінець 80-х – початок 90-х років ХХ століття): Серія «Studia Regionalistica» / № 1. – Ужгород: Видавництво «Карпати», 2009. – 336 с. ISBN 978-966-671-224-3 (Basarab M., Tokar M. Non-governmental organizations of Transcarpathian region in the struggle for state hood of Ukraine (late 80'searly 90-ies of XX century)).

 • Остапець Ю., Токар М. Закарпаття через призму політичних виборів: Серія «Studia Regionalistica» / № 2. – Ужгород: Видавництво «Карпати», 2009. – 408 с. ISBN 978-966-671-225-0(OstapetsYu., TokarM. Transcarpathian region through the prism of political elections)

 • Вегеш М., Молнар С., Молнар Й., Остапець Ю., Офіцинський Р., Токар М., Фединець Ч., Черничко С. Хроніка Закарпаття. 1867 – 2010 / Kárpátalja évszámokban. 1867 – 2010 / українсько-угорське двомовне видання; Ukrán–magyar kétnyelvű kiadvány: Серія «Studia Regionalistica» / № 3. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. –  312 с. ISBN 978-966-2095-55-5(Vehesh M., Molnar S., Molnar J., Ostapets Yu., Ofitsynskyi R., Tokar M., Fedynets Ch., Chernychko S. Chronicle of Transcarpathian region. 1867 – 2010).

 • Гиря В. Угорська іредента в міжвоєнному Закарпатті («угорський фактор» у суспільно-політичному житті): Серія «Studia Regionalistica» / № 4. – Ужгород: Видавництво «Карпати», 2012. – 200 с. ISBN 978-966-671-319-6(Hyria V. Hungarian irredenta in the interwar Transcarpathian region («Hungarian factor» in social and political life)).

 • Стряпко І. Товариство «Просвіта» в громадсько-політичному такультурному житті Закарпаття (1920 – 1939): Серія «Studia Regionalistica» / № 5. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2012. – 328 с. ISBN 978-966-332-109-7 (Striapko I. The Society «Prosvita» in the socio-political and cultural life of Transcarpathian region (1920 – 1939)).

 • Сергієнко Т. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (90-ті роки ХХ – початок ХХІ століть): Серія «Studia Regionalistica» / № 6. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2012. – 274 с. ISBN 66-332-107-3(Serhienko T. Ukrainian-Slovak relations: the formation of the system of intergovernmental cooperation (90-ies of XX – beginning of XXI centuries)).

 

 • Рюль В. Cоціалізація дітей трудових мігрантів Закарпаття: Серія «Studia Regionalistica» / № 7. – Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2013. – 222 с. ISBN 978-966-2668-50-6

 

 • Остапець Ю., Гайданка Є., Ключкович А., Марадик Н. Еволюція партійних систем країн Вишеградської четвірки: досвід для України / Серія «Studia Regionalistica» / № 8. – Ужгород: ПП Роман О.І., 2014. – 256 с. ISBN 978-966-332-038-4

 

Інформаційно-аналітичний журнал «Регіоналістика»

 

 У 2010 році НДІ політичної регіоналістики зареєстрував інформаційно-аналітичний журнал «Регіоналістика» (побачили світ два випускові номери – Регіоналістика: інформаційно-аналітичний журнал / НДІ політичної регіоналістики УжНУ. – Ужгород, 2011. – Випуск 1. – 82 с.; Ужгород, 2011. – Випуск 2. – 94 с.), теми якого присвячені різноманітним проявам регіонального життя, проблемам суспільно-політичного розвитку регіонів, етнополітичного спектра, тенденціям регіонального елітотворення, партійного будівництва, виборчих процесів, етноконфесійних характеристик.

Видання розраховане не тільки для науковців та краєзнавців, а й для фахівців-практиків, політиків, державних службовців.

 

Збірник наукових праць

 Спільно із Закарпатською обласною державною адміністрацією видано науковий збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Закарпатська Україна: перспективи та реалії розвитку» (24 червня 2010 року), присвяченої 65-й річниці возз’єднання Закарпатської України  Радянською Україною (Ужгород, 2010. – 168 с.).

 

 

 

 

Окремими виданнями під егідою НДІ політичної регіоналістики також побачили світ праці:

 • Закарпаття 1919 – 2009 років: історія, політика, культура / україномовний варіант українсько-угорського видання / Під. ред. проф. М. Вегеша, Ч. Фединець;  [Редколегія: Ю. Остапець, Р. Офіцинський, Л. Сорко, М. Токар; Відп. за випуск М. Токар]. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2010. – 720 с.;

 • Kárpátalja 1919 – 2009: történelem, politika, kultúra;Főszerkesztő: FedinecCsilla, Vehes Mikola. Szerkesztőbizottság: Csernicskó István, Oficinszkij Román, Osztapec Jurij, Szarka László, Tokar Marian. – Budapest: Argumentum, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2010. – 640 о.;

 • Варга Н.І., Пелін О.В. Соціальний розвиток неформальних практик підприємництва в умовах економічної кризи (приклад Закарпаття). – Ужгород, 2012. – 164 с.;

 • Піпаш В. Закарпатська Гуцульщина: історико-етнографічний нарис. – Ужгород, 2012. – 68 с.

Видавнича діяльність Інституту має позитивні відгуки серед вітчизняної та зарубіжної громадськості, про що свідчать чисельні рецензії у ЗМІ та наукових журналах.

 • Токар М. Науково-дослідний інститут політичної регіоналістики: інституційна біографія та діяльність за 2009 – 2013 роки: інформаційно-довідкове видання. – Ужгород, 2013. – 20 с

Матеріали подають інформацію про мету, напрямки та звітну діяльність Науково-дослідного інституту політичної регіоналістики як структурного наукового підрозділу Ужгородського національного університету. Брошура містить короткий опис цілей, структури та публічної науково-дослідної роботи вчених за час функціонування НДІ (2009 – 2013 рр.).

 

 • Черничко С., Фединець Ч. НАШ МІСЦЕВИЙ ВАВИЛОН: Історія мовної політики на території сучасного Закарпаття у першій половині ХХ століття (до 1944 року): Монографія; Науково-дослідний інститут політичної регіоналістики. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014. – 236 с.

Закарпаття у ХХ столітті належало декільком країнам, навіть були періоди, коли територія регіону підпорядковувалася одночасно різним державам. Саме тому історія краю є унікальною, в якому часто співіснували докорінно протилежні одне одному мовно-політичні прагнення. Використання та функціональний розвиток мов залежав від об’єктивних (історичних, політичних, економічних, соціально-культурних, соціально-демографічних) та суб’єктивних (ідеологічних) факторів. У монографії розглядається мовна політика саме як сукупність таких чинників.

 

 • Петрецький В. Історичні особливості становлення політичної еліти Закарпаття (перша чверть ХХ століття) / Віктор Петрецький; Передм.: Маріан Токар / Науково-дослідний інститут політичної регіоналістики. – Ужгород, 2014. – 60 с.

У праці досліджується процес становлення та формування політичної еліти Закарпаття у першій чверті ХХ століття. Однією із важливих проблем краю була відсутність власної політичної еліти і харизматичних лідерів. З часом її роль взяла на себе інтелігенція. Акцентується увага на тому, що суспільно-політичний рух у Закарпатті не був однорідним. У ньому формувалися течії і напрями, що відбивали інтереси та ідеологію різних суспільно-політичних груп.

Видання розраховане на широке коло читачів, фахівців, державних службовців, краєзнавців.

 • Електоральні процеси України в регіональному вимірі: Буковина і Закарпаття: монографія / Під ред. А. Круглашова і М. Токаря; [Ред. колег.: М. Зан, М. Гуйтор, Ю. Остапець, Н. Ротар; Відп. за вип. М. Токар]; НДІ політичної регіоналістики (Ужгород), НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень (Чернівці). – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014. – 552 с.

 

Буковина і Закарпаття – два регіони України, які мають подібні історичні та сучасні тенденції суспільно-політичного розвитку. У монографії досліджуються регіональні політичні процеси крізь призму електоральної участі та культури виборців, елітотворчих традицій, партійного структурування тощо. На основі взаємозв’язку історичних та етнополітичних фактів аналізується характер політичного життя у регіональному вимірі ХХІ століття.

Видання розраховане на широке коло читачів, політологів, соціологів, істориків, краєзнавців, студентів.

 

 

Відповідальний за інформацію: Токар Маріан Юрійович
Дата оновлення сторінки: 29.04.2015