Новини

14.03.2021
751

Августин Волошин і Карпатська Україна в історії українського державотворення

Августин Волошин і Карпатська Україна в історії українського державотворення

У ці березневі дні виповнюється 82 річниця звитяжної сторінки нашої історії – боротьби за незалежність Карпатської України.  Цій події присвячена монографія «Августин Волошин і Карпатська Україна в історії українського державотворення», авторами якої є професор, завідувач кафедри політології і державного управління УжНУ Микола Вегеш та  член-кореспондент НАН України, професор  Степан Віднянський.

У монографії на значній джерельній базі досліджується життєвий шлях і багатогранна діяльність Августина Волошина (1874–1945) — Героя України (2002), президента Карпатської України (1939), видатного культурного, громадсько-політичного і державного діяча, загальновизнаного лідера українського національно-культурного напряму в міжвоєнному Закарпатті, з іменем якого цілком закономірно пов’язують національне відродження закарпатських українців у першій половині ХХ ст. та проголошення незалежності Карпатської України. Висвітлюються історичні умови формування світогляду, національно-культурної орієнтації та політичних поглядів А. Волошина, його церковно-релігійна, культурно-освітня, педагогічна і громадсько-політична праця та діяльність на чолі автономного уряду Підкарпатської Русі — Карпатської України і внесок у розбудову Карпато-Української державності напередодні Другої світової війни,  а також життя в еміграції і останні дні президента Карпатської України, закатованого в радянських в’язницях. Автори акцентують увагу на дискусійних питаннях в історіографії проблеми, пов’язаних насамперед з історією Закарпаття міжвоєнного періоду та політичною діяльністю Волошина і оцінкою Карпатської України як одного з етапів українського державотворення та феномена української історії. У книзі також подано аналіз джерельної бази та історіографії теми дослідження, а в додатках — вибрану бібліографію до неї.  

Наукова публікація розрахована на науковців, політиків та широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією Закарпаття і України, роллю та місцем в історії українського державотворення визначних політичних постатей.  Ми публікуємо уривок із наукової праці, із повним текстом можна ознайомитися за посиланням.

 

«Здобуття автономії Підкарпатської Русі (Закарпаття) у складі Чехословаччини у жовтні 1938 р. і проголошення незалежності Карпатської України в березні 1939 р. ввійшло в історію як відчайдушна спроба українців напередодні Другої світової війни відновити національну державність на окремо взятій етнічній території як зародок майбутньої соборної України. Ці події стали другим у минулому столітті, після Української національної революції 1917–1921 рр., етапом у боротьбі українців за створення національної держави. Утворення Карпато-Української держави стало результатом багаторічної діяльності українських патріотичних сил у всіх сферах суспільно-політичного та національно культурного життя. Будівничими Карпатської України були сотні й тисячі українців не лише Закарпаття, а й Галичини, Наддніпрянщини та інших українських земель, імена яких вписані і ще, безсумнівно, будуть вписані в історію українського державотворення.  

У яскравій когорті таких визначних людей Закарпаття і України вагоме місце посідає світла постать Августина Волошина (17 березня 1874 — 19 липня 1945). З його іменем, зокрема, пов’язане піднесення рівня національної свідомості закарпатців, поступове самоусвідомлення угорських русинів закарпатськими українцями, частиною єдиного українського народу. Як Олександр Духнович уважається великим будителем закарпатських русинів-українців у ХІХ столітті, так Августин Волошин —  найвизначніша постать «Срібної Землі» віку ХХ-го. «Паралельність рис А. Волошина та О. Духновича, — відзначав один із близьких соратників Волошина Августин Штефан, — показується не лише в тому, що їх обох народ назвав «Батьком», але й в інших прикметах і особливостях. Обидва були віддані своїй Церкві священики…Духнович був послом в мадярському Парламенті в Братиславі, Волошин — послом в чеськім Парламенті в Празі. Обидва були мучені, Духнович мадярськими і польськими вояками, Волошин — совєтськими смершовцями. Та понад усе — як  Волошин, так і О. Духнович, були щирі й вірні патріоти і беззастережні оборонці карпатських українців. Двадцяте сторіччя дало поневоленим народам нові можливості. А. Волошин бачив і розумів це й став народним провідником тієї боротьби, яка веде Карпатську Україну на широкі шляхи свободи у вільній Соборній Українській Державі».  

Дійсно, з іменем Августина Волошина пов’язані найвизначніші політичні й культурні здобутки закарпатських українців у перших чотирьох десятиліттях ХХ століття, народу, який, на його переконання, «є цілком так інтелігентний, як і інші європейські народи». Він спричинився до піднесення національно-визвольного руху в 1918–1919 рр., коли Всенародний конгрес угорських русинів-українців 21 січня 1919 р. ухвалив рішення про возз’єднання краю з Україною. Протягом усього міжвоєнного періоду перебування Закарпаття в складі Чехословацької республіки Августин Волошин відстоював інтереси закарпатців, на якій посаді не перебував би. З його іменем пов’язано утворення акціонерного товариства «УНІО» і розвиток видавничої справи та журналістики в Закарпатті, за снування товариства «Просвіта», «Педагогічного товариства», «Учительської Громади», перших у Закарпатті банку, кооперативного союзу, театру тощо.  

Августин Волошин був всебічно розвинутою особистістю, високо освіченою людиною. Його внесок як педагога, теоретика і практика педагогічної думки, організатора культурно-освітнього руху в Закарпатті,  талановитого вченого, публіциста-видавця і письменника і, врешті-решт,  визначного церковно-релігійного, громадсько-політичного й державного діяча важко переоцінити. Його зусиллями, наприклад, було виховано цілу плеяду свідомих учителів-народовців, які підносили культурно-освітній рівень закарпатських українців. «Для Закарпаття, — писав про А. Волошина відомий український учений-літературознавець, член-кореспондент НАН України Олекса Мишанич, — впродовж майже півстоліття він був цілим педагогічним університетом, щедрою рукою невтомно сіяв зерно просвіти і науки, був гідним продовжувачем культурно-просвітньої національно-релігійної справи свого великого попередника — Олександра Духновича».  

Нарешті, з ім’ям Волошина пов’язані найяскравіші, героїчні й водночас трагічні сторінки боротьби закарпатців за автономію Закарпаття в межах новоутвореної Чехословацької республіки, куди воно увійшло після Першої світової війни згідно з рішенням Паризької мирної конференції 1919–1920 рр., діяльність автономних урядів Підкарпатської Русі-Карпатської України у жовтні 1938 — березні 1939 р., оборона автономного краю від угорських та польських терористів, вибори до першого в історії Закарпаття крайового парламенту (Сойму) і проголошення ним 15 березня 1939 р. Карпатської України незалежною державою, республікою з президентом Августином Волошином на чолі та визнання української мови державною на її території, затвердження синьо-жовтого прапора, герба «Тризуб» і державного гімну «Ще не вмерла Україна».  

Значення постаті А. Волошина в історії Закарпаття і України несправедливо замовчувалося або відверто спотворювалося радянською історіографією, у якій якщо і згадувалося його ім’я, то лише в негативному контексті — як «буржуазного націоналіста», «запеклого ворога народу»,  «політичного авантюриста», «слуги кількох господарів» і т. п. Ба і сьогодні з’являються публікації окремих закарпатських авторів — прибічників неорусинства, які голослівно твердять про «насильну українізацію корінного населення краю — русинів — чужими йому силами ззовні», що Карпатська Україна в 1938–1939 рр. — це «лише галицько-гітлерівський проект штучного пов’язання Закарпаття з Україною», що А. Волошин був призначений прем’єром другого автономного уряду Підкарпатської Русі —  Карпатської України за наполяганням гітлерівської Німеччини, що взагалі до 1944 р. «Закарпаття не мало спільної з Україною історії», а закарпатці нібито особливий, окремішній від українського, русинський етнос тощо.  

Утім уже з кінця 1980-х років, коли почала відроджуватися незалежна Українська держава і відкриватися раніше заборонені фонди державних архівів, з’являються перші об’єктивні дослідження життєвого шляху,  творчості й діяльності Волошина, видання/перевидання його педагогічних праць, художніх творів, а також документальних і мемуарних джерел з історії розбудови Карпатської України за його активної участі, і за тридцять років завдяки цілеспрямованій і наполегливій науково-пошуковій роботі українських дослідників, насамперед істориків Закарпаття,  перед нами постав «у всій своїй трагічній величі один із найвидатніших борців за українську національну ідею за Карпатами, президент Карпатської України».  

Нині українці шанують і цінують Августина Волошина як видатного культурно-національного і громадсько-політичного діяча Закарпаття,  який в умовах іноземного панування зумів консолідувати закарпатських українців на боротьбу за свою державність, інтегрувати їх у загально український національно-визвольний рух і цим заявити перед усім світом про існування карпатоукраїнського народу та його державотворчі змагання. «Ці події, — писав у 2009 р. з нагоди 70-річчя проголошення Карпатської України Голова Українського інституту національної пам’яті академік Ігор Юхновський, — увійшли до нашої національної історії як зразок боротьби за право українського народу жити у власній незалежній державі бодай на малій частині українських етнографічних земель.  

Творили Карпатську Україну о. Августин Волошин та його оточення.., а також сотні і тисячі українців…».  Блаженніший Любомир Гузар справедливо зауважив, що «у загальний контекст державницьких змагань ХХ століття вписуються також події на Закарпатті, на так званій Срібній Землі — частині української етнографічної території, котра, знаходячись під різними займанщинами, все ж таки зберегла свою національну ідентичність, що проявилось у другій половині тридцятих років ХХ століття. Провідником цього національного пробудження був отець Августин Волошин… У нашій історичній та церковній традиції небагато прикладів, коли духовні особи ставали на чолі політичних чи визвольних рухів. Але тут маємо неординарну постать, котра вартує на особливу увагу, щоб зрозуміти мотивацію його дій не тільки як окремої особи, але й через те, що він є уособленням мотивації усіх будителів Закарпаття періоду тридцятих років. Як особа та чільний представник того, що діялося, отець Августин є уособленням певних мрій і намагань, певного довготривалого процесу, який завершився і яскраво проявився під його проводом у ці часи… На підставі цих подій минулого ми можемо не тільки вчитися, але й прогнозувати, що могло би, і що повинно б статися у майбутньому розвитку нашої державності». До цих пророчих слів важко щось додати.  

Лише в 1990 р. Августина Волошина і Карпатську Україну офіційно вшанували на Закарпатті. 12 вересня 1991 р. Прокуратура УРСР, роз глянувши матеріали кримінальної справи президента Карпатської України, ухвалила рішення про його реабілітацію.  

Дещо пізніше в Ужгороді на будинку по вулиці А. Волошина, де він жив, встановлено кам’яну, а на стіні юридичного факультету Ужгородського національного університету — металеву меморіальні дошки. Його іменем названо Карпатський університет. 26–27 лютого 1993 р. Восьмий конгрес координаційного осередку українських громадських установ у Європі звернувся до кардинала І. Любачівського з проханням порушити перед Святим Престолом питання про канонізацію А. Волошина. У 2001 р.  у Закарпатському краєзнавчому музеї в Ужгороді створена меморіальна кімната-музей А. Волошина, яка постійно поповнюється новими експонатами. 15 березня 2002 р. Указом президента України «за визначну особисту роль у боротьбі за утвердження української державності» Волошину Августину Івановичу присвоєно посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена Держави. 22 серпня того ж року в Ужгороді на набережній Незалежності встановлено пам’ятник президенту Карпато-Української держави. Теплі слова про Августина Волошина сказав тодішній єпископ Української Греко-Католицької церкви Іван Маргітич:  «Сьогодні наш духовний і громадський провідник і діяч дивиться на нас уже з вічності, як мученик за Божу віру й за свій український народ.  Напевно, він там, у вічності, тішиться, що маємо Незалежність. У чому є  і його особиста заслуга…». 

Однак, якщо на малій батьківщині Августина Волошина — в Закарпатті, його ім’я, життєвий шлях і багатогранна діяльність добре відомі землякам, у містах і селах області йому встановлені пам’ятники,  меморіальні дошки і музеї-кімнати, його ім’ям названі вулиці, площі,  навчальні заклади, обласна просвітянська премія тощо, то в Україні українському читачеві по цей бік Карпат життя і праця президента Карпатської України, його внесок у загальноукраїнську національно визвольну справу і місце в історії українського державотворення, на жаль,  маловідомі. Заповнити цю прогалину в знаннях історії українських земель та української державності загалом і покликана пропонована авторами монографія».

 

 

 

Інформаційно-видавничий центр

 

Категорії: