Анонси подій

2
серпня
18:00
5607

28 липня - 2 серпня: виконання вступниками вимог для зарахування на навчання за державним замовленням

Вступники на базі повної загальної середньої освіти, які рекомендовані до зарахування на навчання за державним замовленням, до 18:00 02 серпня зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення:

подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії, а також укласти договір про навчання між ДВНЗ «УжНУ» та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом:

– надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії (м. Ужгород, вул. Університетська, 14), зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;

– надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії (admission@uzhnu.edu.ua), зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування), між ДВНЗ «УжНУ» та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Подані оригінали документів зберігаються у ДВНЗ «УжНУ» протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред’являє Приймальній (відбірковій) комісії свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО.

Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією та додати до неї:

– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами прийому випадках);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення (крім випадків, визначених у розділі XIII Правил прийому), втрачають право в 2021 році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення, підлягають зарахуванню.

Окремо звертаємо увагу, що заяви вступників, зарахованих на навчання за державним або регіональним замовленням для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», виключаються з конкурсів на інші місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків подання вступником окремої заяви під час виконання вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення.

Інформуємо вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, що у разі якщо вони бажають прийняти участь у конкурсі на інші місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, їм необхідно зробити відповідне підтвердження у власному електронному кабінеті для кожної заяви, за якою вони бажають прийнять участь у конкурсі на контракт, або написати відповідну заяву у довільній формі у Приймальній комісії з зазначенням відповідних заяв вступника.

Приймальна комісія

Категорії: