Scientific and technical council

Науково-технічна рада Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» є дорадчо-консультативним органом Вченої ради Ужгородського національного університету з розгляду питань, що стосуються наукової діяльності.

Науково-технічну раду очолює її голова – проректор з наукової роботи. У разі відсутності голови ради, його обов’язки на засіданнях науково-технічної ради виконує заступник голови науково-технічної ради. Допомагає організовувати роботу ради  та проводити засідання секретар науково-технічної ради.

 Голова науково-технічної ради – проректор з наукової роботи доктор медичних наук,  професор Миронюк Іван Святославович. 

Контакти:  +38(03122)36136, pro-science@uzhnu.edu.ua

 

 Заступник голови науково-технічної ради – начальник науково-дослідної частини Ковальчук Катерина Леонтіївна. 

Контакти: +38 (0312) 612947, dep-ndch@uzhnu.edu.ua

 

 Секретар науково-технічної ради - кандидат економічних наук Біланич Людмила Віталіївна.

Контакти: +38 (0312) 612947, lyudmyla.bilanych@uzhnu.edu.ua

 

До складу науково-технічної ради університету входять за посадами: проректор з наукової роботи, начальник науково-дослідної частини, заступники деканів факультетів (директорів інститутів)  з наукової роботи,  голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та голова Ради молодих вчених Університету. 

До складу науково-технічної ради університету, за поданням начальника науково-дослідної частини та погодженням проректора з наукової роботи, входять керівники науково-дослідних інститутів, центрів та лабораторій, які є окремими структурними підрозділами університету і підпорядковані науково-дослідній частині.

В складі науково-технічної ради університету функціонує постійно діючий орган – секретаріат. Функції секретаріату виконує науково-дослідна частина.

Персональний склад науково-технічної ради університету затверджується наказом ректора на строк до п’яти років.

Основними завданнями науково-технічної ради Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» є:

- вирішення питань наукової та інноваційної політики університету, аналіз стану науково-дослідної роботи  та  проведення наукової  та науково-технічної оцінки тематики і результатів науково-дослідних робіт тощо;

- визначення основних пріоритетних тематичних  напрямів  наукової діяльності університету;

- розгляд і надання пропозицій Вченій раді університету щодо наукових підрозділів:  рекомендації щодо створення, закриття та реорганізації структурних підрозділів, які виконують науково-дослідні роботи;

- розгляд та затвердження перспективних та поточних планів наукових досліджень;

- забезпечення участі наукових та науково-педагогічних працівників університету в розробленні загальнодержавних, регіональних, інноваційних, інвестиційних, економічних, соціальних, екологічних програм, виконанні науково-дослідних робіт за пріоритетними тематичними напрямами університету;

- розгляд та затвердження  науково-дослідних робіт, які подаються на конкурс наукових проєктів, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету України, забезпечення формування складу експертів та проведення науково-технічної експертизи запитів на виконання наукових досліджень;

- забезпечення наукової експертизи результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, а також наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які фінансуються з загального фонду державного бюджету України;

- заслуховування і затвердження проміжних та заключних звітів керівників науково-дослідних робіт, а також наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених;

- заслуховування і затвердження щорічних звітів про наукову роботу заступників деканів з наукової роботи,  керівників науково-дослідних інститутів, центрів та лабораторій, голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та голови Ради молодих вчених університету; 

- внесення рекомендацій щодо інформаційного забезпечення наукових досліджень, а також забезпечення проведення  заходів щодо широкого використання в практиці, реклами і маркетингу завершених наукових досліджень; 

- розгляд питань щодо інформаційної та консалтингової підтримки грантової діяльності та трансферту продуктів інтелектуальної власності університету та його співробітників, забезпечення  контролю за ходом виконання держбюджетних, госпдоговірних та міжнародних наукових договорів, а також робіт, які фінансуються за рахунок міжнародних наукових грантів;

- забезпечення проведення моніторингу якості періодичних публікацій наукових, науково-педагогічних працівників університету та обов’язкових публікацій аспірантів, докторантів та здобувачів, стану включення університетських видань до міжнародних баз науково-метричних даних;

- розгляд питань щодо інформаційної та консалтингової підтримки молодіжної та студентської науки в університеті;

- здійснення координації наукової роботи студентів, аспірантів, молодих вчених і діяльністю Наукового товариства студентів, аспірантів та докторантів і Ради молодих вчених; 

- заслуховування та затвердження  звітів стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених за звітний період та проведення атестації їх наукових робіт;

- розгляд питань про підтримку висунення співробітників університету на здобуття державних премій, нагород і відзнак, отримання аспірантами та докторантами іменних стипендій.

Положення про науково-технічну раду Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»