Новини

26.12.2017
6395

ДВНЗ "Ужгородський національний університет" оголошує прийом на навчання у 2018 році за освітніми ступенями бакалавр та магістр

ДВНЗ "Ужгородський національний університет" оголошує прийом на навчання у 2018 році за освітніми ступенями бакалавр та магістр

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році Правила прийому до ДВНЗ «УжНУ» затверджені Вченою радою ДВНЗ «УжНУ» 21 грудня 2017 року. Правила прийому розміщені на офіційному веб-сайті ДВНЗ «УжНУ» та внесені до Єдиної державної електронної бази з питань разом з відкритими та закритими (фіксованими) конкурсними пропозиціями, за якими університет претендує на отримання місць на підготовку фахівців за державним замовленням.

Перелік спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій, освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання на перший курс, ліцензовані обсяги прийому та терміни навчання визначені у Додатку 1 до Правил прийому

Небюджетні конкурсні пропозиції (прийом тільки за кошти фізичних або юридичних осіб – на умовах контракту) будуть оприлюднені та внесені до Єдиної бази у січні 2018 року після погодження державним замовником (МОН України) обсягів державного замовлення.

Для здобуття ступенів вищої освіти до ДВНЗ «УжНУ» приймаються:

– особи, які здобули повну загальну середню освіту, – для здобуття ступеня бакалавра, а також магістра медичного та фармацевтичного спрямування. Детальна інформація про умови вступу: Для випускників шкіл - абітурієнтів 2018 року: Правила прийому, предмети ЗНО, терміни вступної кампанії, калькулятор вступника;

– особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного та фармацевтичного спрямування). Детальна інформація про умови вступу: ДВНЗ "УжНУ" запрошує випускників коледжів продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр (магістр медичного та фармацевтичного спрямувань);

– особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра. Детальна інформація про умови вступу: Випускникам бакалаврату - основні положення Правил прийому до ДВНЗ "УжНУ" на навчання за ступенем магістра у 2018 році;

– особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) освіти, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, – для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю. Детальна інформація про умови вступу - у Правилах прийому.

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «УжНУ» здійснюється:

– за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

– за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору);

– за рахунок цільових пільгових державних кредитів;

– за ваучерами.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в ДВНЗ “УжНУ” на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий або старші курси або на перший курс за скороченим строком навчання, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 4 до Правил прийому).

Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в ДВНЗ “УжНУ” за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Прийом до ДВНЗ “УжНУ” здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ",

відповідальний секретар  П.Горват

Категорії: