Новини

15.10.2020
7271

Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році

Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році

Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році  затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та оприлюднені на офіційному сайті МОН України. Нормативно-правовий акт повинен ще пройти процедуру реєстрації у Міністерстві юстиції. 

Звертаємо увагу вступників на особливості вступу у 2021 році.

Вступники подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Умовами прийому випадків.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти. Конкурсні пропозиції поділяються на:

– відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається при адресному розміщенні державного замовлення в межах між 1 та максимальним обсягом державного замовлення;

– закрита (фіксована) конкурсна пропозиція (закритий або фіксований конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним  замовленням (загальний обсяг державного замовлення);

– небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним замовленням.

Можна подати до 5 заяв на місця державного замовлення та до 30 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Для реєстрації електронного кабінету необхідно мати хоча б один сертифікат ЗНО та документ про повну загальну середню освіту, виготовлений в Україні з використанням фотополімерних технологій. 

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Строки прийому заяв і документів

Прийом заяв та документів на денну форму здобуття освіти розпочинається 14 липня, закінчується:

 о 18:00 16 липня для вступників на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;

 о 18:00 23 липня для вступників на основі сертифікатів ЗНО, вступних іспитів або творчих конкурсів, складених у період з 1 по 13 липня.

У кожній заяві на бюджетні конкурсні пропозиції зазначається її пріоритетність, при цьому показник пріоритетності 1 (ОДИН) означає найвищу пріоритетність. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою він потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала.

 Вступні іспити та творчі конкурси проводяться з 01 по 13 липня (для вступників на місця державного замовлення) та з 14 по 23 липня (вступ тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб). Співбесіди проводяться з 17 по 19 липня включно.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням здійснюється не пізніше 28 липня.

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця на місця державного замовлення  до 18:00 02 серпня.

Зарахування вступників за державним замовленням – 09 серпня. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (відповідно до Умовами прийому)  не пізніше 19 серпня.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб  не пізніше 30 вересня.

Конкурсний відбір  предмети ЗНО

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів визначено в Додатку 4 до Умов прийому:

 перший конкурсний предмет для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування  українська мова і література, на інші спеціальності  українська мова. Замість результату ЗНО з української мови може використовуватися результат ЗНО з української мови і літератури;

 другий предмет для більшості спеціальностей визначено однозначно;

 третій предмет встановлено для більшості спеціальностей на вибір вступником із двох  шести можливих, для окремих спеціальностей  творчий конкурс. 

Конкурсний бал вступника

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*МЛ + К6*ОУ,

де П1, П2  оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3  оцінка ЗНО, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А  середній бал додатку до свідоцтва про ПЗСО; МЛ - оцінка за мотиваційний лист; ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ДВНЗ "УжНУ" у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка

коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5, К6 (К1, К2, К3 - не менше 0.2, К3 - не більше 0.25 для випадку творчого конкурсу, К4 не може перевищувати 0.1, К5 не може перевищувати 0.01, К6 не може перевищувати 0.05, сума коефіцієнтів = 1)  будуть визначені в Правилах прийому; К6*ОУ = 10 – призерам 4-го етапу олімпіад при вступі на спеціальності, які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 

П1, П2, П3, А, МЛ, ОУ  оцінки за шкалою від 100 до 200 балів.

Обчислений конкурсний бал множиться на коефіцієнти:

КБ := КБ * РК * ГК * СК 

де РК = 1,02 для ДВНЗ «УжНУ»;

ГК = 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності, які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.

СК = 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобудуть повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у 2021 році (1,05 – для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Для участі в конкурсному відборі на місця державного замовлення або для можливості переведення на навчання за державним замовленням конкурсний бал вступника повинен бути не менше 125,000. 

Особливості окремих спеціальностей

На спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація» прийом на навчання на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за ступенем магістра.

На спеціальності 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина» мінімальні значення кількості балів з другого та третього предмета не можуть бути менше 150 балів. Ця вимога не поширюється на тих вступників, чий конкурсний бал буде вище 175,000.

Обов’язковими для вступу на медичні спеціальності предметами ЗНО є українська мова та математика, а третім предметом вступник зможе обирати біологію, хімію або фізику.

Щоб подати заяву для вступу на спеціальності «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право» вступник повинен мати конкурсний бал не менше 140,000, для вступу на спеціальність «Фармація, промислова фармація» (за ступенем магістр) - не менше 130,000.

На спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка учасники профорієнтаційних олімпіад можуть отримати до 20 балів до сертифіката з відповідного предмета.

Вступ на основі ОКР молодший спеціаліст

Прийом заяв та документів - з 14 липня по 18:00 23 липня, фахові вступні випробування - з 24 по 30 липня. 

Конкурсний відбір проводиться за результатами ЗНО (можна подавати сертифікати 2018 - 2021 років) та фахових вступних випробувань. Перелік конкурсних предметів визначено в Додатку 4 до Умов прийому:

 перший конкурсний предмет для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування  українська мова і література, на інші спеціальності  українська мова. Замість результату ЗНО з української мови може використовуватися результат ЗНО з української мови і літератури;

 другий предмет при вступі на місця державного замовлення - математика або історія України (за вибором ЗВО), при вступі на небюджетні конкурсні пропозиції - пропонується на вибір вступника. 

Конкурсний бал вступника обчислюється за формулою:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3,

де П1, П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка фахового вступного випробування; К1, К2, К3 (кожен не менше ніж 0.25, в сумі 1.00) – будуть визначені в Правилах прийому; П1, П2, П3 – оцінки за шкалою від 100 до 200 балів. 

Вступ на основі ОС бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та (ЄВІ та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для спеціальностей Право, Міжнародне право) - з 11 травня по 3 червня. Основна сесія ЄВІ - 30 червня, ЄФВВ - 2 липня.

Прийом заяв та документів - з 15 липня по 18:00 23 липня, фахові вступні випробування проводяться з 19 по 30 липня.

У кожній заяві на відкриті конкурсні пропозиції (для спеціальностей Право та Міжнародне право) зазначається її пріоритетність, при цьому показник пріоритетності 1 (ОДИН) означає найвищу пріоритетність.

Рекомендації до зарахування за державним замовленням - не пізніше 2 серпня, виконання вимог для зарахування - до 18:00 07 серпня, зарахування за державним замовленням - 12 серпня. 

Конкурсний відбір проводиться за результатами:

- ЄВІ (можна подавати сертифікати 2020 - 2021 років);

- ЄФВВ (для спеціальностей Право та Міжнародне право, можна подавати тільки сертифікат 2021 року) або фахових вступних випробувань (для всіх інших спеціальностей, крім Право та Міжнародне право). 

Конкурсний бал вступника обчислюється за формулами:

- для спеціальностей 081 "Право" та 293 "Міжнародне право":

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови; П2, П3 – оцінки єдиного фахового вступного випробування за тест з права та тест загальних навчальних правничих компетенцій; К1, К2, К3 (кожен не менше ніж 0.25, в сумі 1.00) – будуть визначені в Правилах прийому; П1, П2, П3 – оцінки за шкалою від 100 до 200 балів;

- для всіх інших спеціальностей (крім 081 "Право" та 293 "Міжнародне право"):

КБ = К1*П1 + К2*П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови; П2 – оцінка фахового вступного випробування; П3 - оцінка за інші показники конкурсного відбору (включаючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь);  К1, К2 (кожен не менше ніж 0.25, в сумі 1.00) – будуть визначені в Правилах прийому; П1, П2 – оцінки за шкалою від 100 до 200 балів; П3 – за шкалою від 0 до 20 балів. 

Приймальна комісія

Категорії: