Новини

23.03.2023
1206

На засіданні Вченої ради заслухали доповідь про фінансову діяльність університету в 2022 році та бюджет УжНУ на 2023 рік

На засіданні Вченої ради заслухали доповідь про фінансову діяльність університету в 2022 році та бюджет УжНУ на 2023 рік

У четвер, 23 березня, відбулось чергове засідання Вченої ради УжНУ. Розглянуто низку актуальних питань: про фінансову діяльність університету в 2022 році та бюджет УжНУ на 2023 рік; навчальну, виховну та наукову діяльність філологічного факультету; атестаційні та конкурсні справи; затвердження Антикорупційної програми УжНУ на 2023-2025 рр. та Кошторису витрат студентської ради УжНУ на 2023 рік; результати конкурсу «Кращий підручник, навчальний посібник або електронне навчальне видання за 2021 рік та інше. 

Розпочали засідання з вручення атестатів, що засвідчують присвоєння вченого звання, та дипломів.

Про фінансову діяльність університету в 2022 році та бюджет ДВНЗ «УжНУ» на 2023 рік доповідала головна бухгалтерка Руслана Вовчанська:

“У 2022 році надходження до загального фонду склали 296,5 млн. грн, а до спеціального – 336,8 млн. грн. Всього: 633, 3 млн. грн, що на 5,2 % більше, ніж у 2021 році (602,1 млн. грн). Протягом 2022 року із загального фонду було витрачено 222,8 млн. на заробітну плату та нарахування, 200 тис. грн на придбання предметів, обладнання та матеріалів, 1,3 млн. грн на грошову допомогу на харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 56,9 млн. грн на стипендіальний фонд, 15 млн. грн на оплату комунальних послуг та 100 тис. грн на оплату інших послуг. Надходження у спеціальний фонд у 2022 році на 95% склала плата за навчання та 5% додаткова господарська діяльність. Зі спеціального фонду у 2022 році було витрачено 249, 8 млн. грн на заробітну плату та нарахування, 3, 8 млн. грн  на придбання предметів, обладнання та матеріалів, 100 тис. грн на видатки на відрядження, 12,4 млн. грн на капітальні видатки, 24,4 млн. грн на оплату комунальних послуг, 7, 3 млн. грн на оплату інших послуг та 300 тис. грн на інші поточні видатки (сплата податків, зборів)”.

Ще одне важливе питання, яке було розглянуто Вченою радою УжНУ – про навчальну, наукову та виховну діяльність філологічного факультету за 2018-2023 рр., доповідав декан факультету, проф. Юрій Бідзіля.

“Структура філологічного факультету складається з 5 кафедр: української мови, української літератури, журналістики, словацької філології, слов’янської філології та світової літератури, а також газети «Погляд» та телерадіостудії. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за трьома рівнями вищої освіти за спеціальностями та освітніми програмами: 01 Освіта / Педагогіка, 06 Журналістика та 03 Гуманітарні науки. Склад науково-педагогічного колективу: 7 професорів, 35 доцентів, 6 старших викладачів, 1 викладач, 3 асистенти. На денній формі навчаються 366 студентів, а на заочній – 250. Загалом кількість здобувачів освіти на факультеті збільшилась і складає 623 (528 здобувачів освіти було в 2021-2022 рр.). Протягом 2018-2022 рр., було опубліковано 22 монографій та словників, 7 підручників, 97 навчальних посібників та 43 методичні рекомендації. Станом на 20.03.2023 р. було додано 1167 матеріалів у Репозитарій УжНУ. Упродовж звітного періоду було захищено 3 докторські дисертації та 6 кандидатських дисертацій. Також двоє вчених отримали звання професорів та п’ятеро звання доцентів, – зазначив проф. Юрій Бедзіля. – Щодо міжнародної діяльності – кафедра журналістики  брала участь в Міжнародному проєкті «Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» / «Журналістська освіта для демократії в Україні: розробка стандартів, чесність та професіоналізм» за програмою Європейського Cоюзу Erasmus+ КА 2. (Бідзіля Ю.М., Соломін Є.О., Путрашик В.І., Толочко Н.В., Шаповалова Г.В., Шебештян Я.М., 2018-2022), а також у проєкті під егідою Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні «Сприяння етнічній толерантності в Закарпатті шляхом запуску мультимедійної платформи», заснування медіаплатформи «Media Vista» з навчальною ціллю (2018–2019 рр.). А кафедра словацької філології очолювала Грантовий проєкт Уряду Словацької Республіки, наданим Департаментом у справах словаків, які проживають за кордоном, Grant 0494/UA/2021 «Podpora vyučovania slovenského jazyka a literatúry v školách Zakarpatskej oblasti Ukrajiny» (Кесселова Я., 2021).” 

Крім того, Вчена рада ухвалила, відповідно до рішення конкурсної комісії, вважати переможцями всіх учасників конкурсу «Кращий підручник, навчальний посібник або електронне навчальне видання за 2021 рік» і преміювати авторські колективи таких видань:

Природничі та математичні науки:

І місце – Симочко Л.Ю., Конар Р.С., Бойко Н.В. БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ З ОСНОВАМИ ГЕРОНТОЛОГІЇ: навчальний посібник. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 324 с. ISBN 978-617-7825-38-7

ІІ місце – GENERAL SURGERY IN QUESTIONS AND ANSWERS: Tutorial / Filip S.S., Boldizhar O.O., Skrypinets Yu.P., Pushkash I.I.
TOV Rik-U 2021. 244 s. ISBN 978-617-7868-55-1 (англійською мовою).
ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ У ЗАПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ: навчальний посібник / Укладачі: Філіп С.С., Болдіжар О.О., Скрипинець Ю.П., Пушкаш І.І.

Гуманітарні та соціальні науки: 

І місце – МЕДИЧНЕ ПРАВО: підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Б. Булеци; д-ра юрид. наук, доц. М.В. Менджул.  Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021. 720 с. ISBN 978-617-7868-93-3

ІІ місце – КОМПЛЕКС ВИДАНЬ: Артьомов І.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: навчальний посібник. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 676 с. ISBN 978-617-7825-51-6; АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: навчальний посібник-хрестоматія / уклад. і коментар: І.В. Артьомов, А.А. Артьомова. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 320 с. ISBN 978-617-7825-52-3; АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: термінологічний словник-довідник/ уклад.: І.В. Артьомов. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 160 с. ISBN 978-617-7825-53-0; АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: робоча програма і методичні рекомендації до вивчення дисципліни /уклад.: І.В.Артьомов. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 130 с. ISBN 978-617-7825-54-7

ІІІ місце – ФІЛОСОФІЯ: підручник / В.С. Бліхар, М.М. Цимбалюк, Н.В. Гайворонюк, В.В. Левкулич, Б.Б. Шандра, В.Ю. Свищо. Вид. 2-ге, перероб. та доп. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 440 с. ISBN 978-617-7825-48-6

Також Вчена рада обговорила й ухвалила відповідні рішення щодо: запровадження освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів вищої освіти; схвалення списків голів екзаменаційних комісій для проведення атестації здобувачів вищої освіти та присвоєння їм кваліфікації за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» у ДВНЗ «УжНУ» на 2023 рік; затвердження освітніх програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти, освітньо-наукових програм та навчальних планів; затвердження та уточнення тем дисертаційних досліджень; зміну наукових керівників та надання дозволу на наукове керівництво; утворення спеціалізованих вчених рад з метою присудження ступеня доктора філософії та ін.

 

 

Ганна Фельцан,

Інформаційно-видавничий центр

Категорії: