Новини

02.09.2022
229

«Теоретико-методологічні підходи до вивчення суспільно-політичних інститутів та процесів»: побачила світ монографія за редакцією Юрія Остапця і Маріана Токаря

«Теоретико-методологічні підходи до вивчення суспільно-політичних інститутів та процесів»: побачила світ монографія за редакцією Юрія Остапця і Маріана Токаря

 Нещодавно побачила світ колективна монографія «Теоретико-методологічні підходи до вивчення суспільно-політичних інститутів та процесів» за загальною редакцією науковців УжНУ, декана факультету суспільних наук, доктора політичних наук, професора Юрія Остапця і доктора наук з державного управління, професора кафедри політології і державного управління Маріана Токаря.

В монографії досліджено актуальні виклики теоретико-методологічних підходів до вивчення суспільно-політичних інститутів та процесів крізь бачення шляхів удосконалення демократичної практики суспільно-політичних і публічно-управлінських відносин. Зокрема, презентовано теоретико-методологічні основи досліджень децентралізаційних процесів в умовах демократичного транзиту, аналізу місцевих політичних інститутів та процесів у постсоціалістичних суспільствах, загальнонаціональних та регіональних електоральних процесів в Україні, етнополітичних явищ і процесів крізь призму вивчення феноменів етнополітичної стабільності, проявів етнонаціонального фактора у політичних процесах, політичного представництва міноритарних етнічних груп, політичної суб’єктності етнічних спільнот в Україні та у країнах Центральної Європи. Також подано авторські підходи до вивчення теоретико-методологічних аспектів соціальної політики і розвитку системи неурядових організацій в Україні. Видання стане в нагоді всім, хто цікавиться вивченням теоретико-методологічних засад суспільно-політичних інститутів та процесів, дослідженням питань розбудови і взаємовідносин держави й суспільства, державної політики.

В нашому матеріалі ми подаємо преамбулу до наукового видання.

 

Преамбула до теоретико-методологічного вивчення політичних інститутів та процесів у політичній і публічно-управлінській науці

 

Розвиток сучасного світу значною мірою залежить від побудови ефективного конструкту життєдіяльності суспільно-політичних інститутів та процесів, а також від відповідного стану взаємодії всіх зацікавлених у державотворенні політичних і громадських (суспільних) індивідуальних та колективних суб’єктів (акторів). Стабільність розвитку держави у цьому контексті насправді має ознаки віддзеркалення реальних можливостей удосконалення демократичної практики суспільнополітичних і публічно-управлінських відносин. Але говорити про усталені стандарти політичного режиму в умовах сучасного глобалізованого світу й при цьому нехтувати певними особливостями еволюції та динаміки демократичних процесів сьогодні було б недалекоглядно. Із початку двадцятих років цього століття відчуваються значні виклики демократичним суспільно-політичним інститутам та процесам. Така ситуація виглядає досить загрозливою загалом для іміджу й еволюції демократії через поширення гібридних проявів у політиці. На жаль, це маємо як у внутрішній, так і в міжнародній політиці, що загрожує стабільності в цьому швидко мінливому світі. Проте гібридність у політиці не є новим і непердбачуваним феноменом. Це просто черговий виклик. І попри те, що сучасні прояви гібридності, можливо, дивують сьогодні вчених і політиків-практиків, а подекуди змушують їх задуматися над пошуком ефективних шляхів і методів, які б стали захисною оболонкою для сучасної світової демократії. Адже ці виклики, що виникають на шляху демократії, не обирають собі випадкових жертв. Під їх вплив потрапляють як відносно стабільні демократичні держави, так і ті, хто лише розпочав і досить успішно рухається у цьому напрямку. І саме демократичні інститути, які підживлюють відповідні процеси, повинні ефективно протистояти всім на сьогодні відомим суспільно-політичним гібридним викликам. У пропонованому виданні подана низка теоретико-методологічних підходів до вивчення суспільно-політичних інститутів та процесів саме крізь бачення шляхів удосконалення демократичної практики суспільно-політичних і публічно-управлінських відносин. Так, зокрема, презентовано теоретико-методологічні основи досліджень децентралізаційних процесів в умовах демократичного транзиту, аналізу місцевих політичних інститутів та процесів у постсоціалістичних суспільствах Центральної Європи, загальнонаціональних та регіональних електоральних процесів в Україні, етнополітичних явищ і процесів крізь призму вивчення феноменів етнополітичної стабільності, проявів етнонаціонального фактора у політичних процесах, політичного представництва міноритарних етнічних груп, політичної суб’єктності етнічних спільнот в Україні та у країнах Центральної Європи. Також подано авторські підходи до вивчення теоретикометодологічних аспектів соціальної політики і розвитку системи неурядових організацій в Україні. У колективній праці автори презентували свої теоретикометодологічні доробки, виходячи із власних наукових інтересів. Водночас, підхід до об’єкта і предмету дослідження, де в центрі уваги постають суспільно-політичні інститути та процеси, дав можливість поєднати тематику філософії, політичної та публічно-управлінської науки. Тому видається, що кожен читач знайде для себе саме те, що його цікавить. Дане видання укладене таким чином, що зосереджує увагу на вивченні теоретико-методологічних засад суспільно-політичних інститутів та процесів, які лежать в основі актуальних питань стану розбудови і взаємовідносин держави й суспільства, динаміки та змісту державної політики, різноманітних процесів та інститутів тощо...

 

Маріан ТОКАР, Юрій ОСТАПЕЦЬ

 

Теоретико-методологічні підходи до вивчення суспільно-політичних інститутів та процесів: колективна монографія / за заг. ред.: Юрія Остапця і Маріана Токаря; [авт. колект.: С. Асланов, І. Вегеш, М. Вегеш, А. Дербак, М. Зан, Г. Зеленько, Н. Кічера, А. Ключкович, М. Колодій, Г. Кумар, М. Лендьел, Ю. Остапець, А. Романюк, М. Токар, К. Червеняк, М. Шелемба, Мих. Шелемба]; Каф. політ. і держупр.; Ужгород. нац. ун-тет. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2022. 560 с.

 

 

 

Інформаційно-видавничий центр

Категорії: