Новини

25.05.2020
504

Факультет суспільних наук запрошує на навчання у 2020 році.

Факультет суспільних наук запрошує на навчання у 2020 році.

Факультет суспільних наук створений у 2006 році. Станом на 1 вересня 2019 року структуру факультету утворюють 5 кафедр: політології і державного управління; соціології та соціальної роботи; психології; філософії; загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

На факультеті навчається понад 750 студентів і аспірантів  денної та заочної форм навчання. Навчальний процес забезпечує 76 науково-педагогічних працівників, з них професорів – 12, доцентів – 46, старших викладачів та викладачів – 18.

Навчання на факультеті здійснюється за такими освітніми ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук. Кафедри факультету готують фахівців за 7-ма спеціальностями освітнього ступеня «Бакалавр» та 8 - ма спеціальностями освітнього ступеня «Магістр». Термін навчання для денної форми бакалаврату – 3 роки 10 місяців, а заочної – 4 роки 10 місяців. Тривалість магістерських програм 1 рік чотири місяці для денної і заочної форм навчання.

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 2 грудня 2019 року за № 1192/34163.

Правила прийому до ДВНЗ "УжНУ" у 2020 році розроблені Приймальною комісією відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти України та  затверджені Вченою радою ДВНЗ "УжНУ" 19 грудня 2019 року.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти  для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та  адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини» не може бути менше 140 балів.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Умовами прийому випадків. Вступники можуть подати до П’ЯТИ заяв на місця державного замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується

Конкурсні пропозиції поділяються на:

А)відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається при адресному розміщенні державного замовлення в межах між 1 та максимальним обсягом державного замовлення;

Б)закрита (фіксована) конкурсна пропозиція (закритий або фіксований конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним  замовленням (загальний обсяг державного замовлення);

В)небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним замовленням.

Для участі в конкурсному відборі на місця державного замовлення або для можливості переведення на навчання за державним замовленням конкурсний бал вступника повинен бути не менше 125.

Для небюджетних конкурсних пропозицій перелік конкурсних предметів, визначається закладом вищої освіти, причому першим конкурсним предметом є українська мова і література, другий конкурсний предмет для здобуття ступеня бакалавра обирається з математики, історії України, іноземної мови або біології за вибором закладу вищої освіти, а третій конкурсний предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (заклад вищої освіти може передбачити право вступника на вибір з двох предметів. 

Небюджетні пропозиції можуть бути використані абітурієнтами, які з якихось причин не мають відповідного сертифікапту ЗНО для вступу на обрану спеціальність.

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році  перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей (спеціалізацій) та галузей знань українська мова та література.

Інформація про другий і третій конкурсні предмети для спеціальностей освітнього ступеню «Бакалавр» наведена в таблиці:

 

Код

Спеціальність (Освітні програми)

Ліцензійний обсяг (д.ф. / з.ф.)

Сертифікати ЗНО

013

Початкова освіта

30/20

2.Математика

3.Історія України

або Біологія

033  

 

Філософія

40 / 20

2. Історія України

3.Математика або Іноземна мова

052

Політологія (поділ за освітніми програмами з третього року навчання «Політичні технології», «Політичний аналіз та експертиза»)      

40/40

2.Історія України

3.Математика або Іноземна мова

053

Психологія (Практична психологія)        

 

70/50

2.Математика

3. Біологія або іноземна мова

054

Соціологія

25/25

2.Математика

3.Історія України або Іноземна мова

231

Соціальна робота

20/10

2.Історія України

3.Математика або Іноземна мова

281

Публічне управління і адміністрування (поділ за освітніми програмами з третього року навчання «Місцева політика та адміністрування в об’єднаних територіальних громадах», «Менеджмент адмінстративних послуг»)

25/15

2.Математика

3. Історія України або Іноземна мова

 

Відповідно до нових умов прийому для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань  05 «Соціальні та поведінкові науки»  (Політологія, Психологія, Соціологія), 28 «Публічне управління та адміністрування» (спеціальність «Публічне управління та адміністрування»), 231 «Соціальна робота» (спеціальність «Соціальна робота») за всіма формами навчання необхідно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови, який передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (тестування проводиться Міністерством освіти і науки України).

Крім єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступу в магістратуру складається іспит зі спеціальності безпосередньо в УжНУ. При перехресному вступі (для випускників бакалаврату, магістратури інших спеціальностей) потрібно складати додатковий іспит зі спеціальності.

Єдиний вступний іспит з іноземної мови не потрібно складати тим абітурієнтам, які поступають на спеціальності  011 «Педагогіка вищої школи». Такі абітурієнти складають іспит з іноземної мови безпосередньо в Ужгородському національному університеті.

 

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) освітнього ступеня «Магістр»:

Код

Спеціальність (Освітні програми)

Ліцензійний обсяг (д.ф. / з.ф.)

Вступні іспити

011  

 

Освітні, педагогічні науки (Освітні програми «Педагогіка вищої школи», «Менеджмент у системі дошкільної освіти»)

25/25

1.Іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

013

Початкова освіта

20/30

1.Іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

033

Філософія (Освітні програми: «Філософія релігії», «Аналітика суспільних відносин»)

20/20

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

052

Політологія       

 

25/20

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

053

Психологія        

 

30/30

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

054

Соціологія

25/20

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

231

Соціальна робота (Освітні програми: «Соціальна робота», «Християнське місіонерство»)

15/10

1.Єдитний іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

281

Публічне управління і адміністрування

(Державна служба)

30/30

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

281

Публічне управління і адміністрування (Електронне урядування)

10/10

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

281

Публічне управління і адміністрування (спеціальність «Державна служба» для Національного агентства України з питань державної служби)

20 (заочна форма навчання)

1.Іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

 

Кращі випускники факультету мають можливість навчатися в аспірантурі (освітній ступень «Доктор філософії»за спеціальностями «Політологія», «Соціологія», «Педагогіка». З 2017 року відкрита докторантура зі спецільності «Політологія».

У рамках підписаних міжнародних договорів студенти мають можливість продовжувати навчання у магістратурах європейських ВУЗів, або навчатись у закордонних Вишах за програмами по обміну студентів.

На факультеті гармонійно поєднуються навчальний процес, наукова робота з вихованням та дозвіллям. Студенти факультету беруть активну участь у проведенні низки виховних та конкурсно-святкових заходів: «День факультету», «День першокурсника», «День студента» та інших. На факультеті започатковані такі свята, як: «Студентський смак», «День психолога», «День соціального працівника», «День політолога».

Усі спеціальності факультету – це спеціальності, які забезпечують розвиток соціальної сфери і є затребуваними в розвинутих демократичних суспільствах.

Випускники факультету можуть займатися  науково-дослідницькою,   діагностично-консультативної та виробничо-управлінської роботою, здійснювати  освітньо-виховні функції,  реабілітаційно-профілактичну та соціально-технологічну допомогу населенню.

Отримавши необхідні знання та практичні навички вони можуть працювати політтехнологами, викладачами вищих навчальних закладів, вчителями (в тому числі і молодших класів), консультантами та референтами в політичних партіях, аналітиками, спеціалістами з розробки управлінських і маркетингових стратегій, державними службовцями в органах державної влади та місцевого самоврядування, в прес-службах державних і комерційних структур, спеціалістами із зв’язків з громадськістю, журналістами, фахівцями у системі соціального захисту населення, службах зайнятості та благодійних фондах.

 

Адреса факультету суспільних наук: 88016, м. Ужгород, вул. Університетська, 14 (другий поверх головного корпусу УжНУ), кім. 202.

Тел.: (0312) 64-03-14 – деканат.

e-mail: f-susp@uzhnu.edu.ua

Категорії: