Новини

06.07.2017
945

Факультет суспільних наук у 2016/2017 рр. - навчальна, наукова, виховна робота

Факультет суспільних наук у 2016/2017 рр. - навчальна, наукова, виховна робота

Факультет суспільних наук функціонує в УжНУ з 2006 року. Нині структуру факультету утворюють 5 кафедр:

 • загальної педагогіки і педагогіки вищої школи (проф. Козубовська І.В.);
 • політології і державного управління (проф. Вегеш М.М.);
 • психології (доц. Михайлишин У.Б.);
 • соціології та соціальної роботи (проф. Шандор Ф.Ф.);
 • філософії (доц. Левкулич В.В.).

Науковці факультету також забезпечують роботу таких наукових центрів: Закарпатський обласний центр гендерної освіти (ст. викл. Колодій М.М.), Ресурсний центр зі сталого розвитку (доц. Мелеганич А.І.), Інститут політичної регіоналістики (доц. Токар М.Ю.) та Інститут Центральної Європи (проф. Лендьєл М.О.). 

Всі кафедри факультету є випусковими. Протягом року підготовка фахівців здійснювалася із 6 спеціальностей за освітніми ступенями «Бакалавр» і «Магістр» та 3 спеціальностей за ОС «Доктор філософії (Ph(D)».

Шифр спеціальності

Спеціальність

Перелік спеціальностей за ОС «Бакалавр»

033

Філософія

052

Політологія

053

Психологія

053

Практична психологія

054

Соціологія

231

Соціальна робота

281

Публічне управління та адміністрування

Перелік спеціальностей за ОС «Магістр»

011

Педагогіка вищої школи

052

Політологія

053

Психологія

054

Соціологія

231

Соціальна робота

281

Публічне управління та адміністрування

 (Державна служба,

Електронне урядування)

Перелік спеціальностей за ОС «Доктор філософії (Ph(D

011

«Загальна педагогіка та історія педагогіки» (Педагогіка)

052

«Політичні інститути і процеси» (Політологія)

054

«Соціальні структури та соціальні відносини» (Соціологія)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліцензійні та акредетаційні справи. За звітній період кафедрами факультету були успішно зроблені такі ліцензійні та акредитаційні експертизи:

 1. Кафедра політології і державного управління – ліцензування спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (ОС «Бакалавр»).
 2. Кафедра психології – акредитація спеціальності «Психологія» (ОС «Магістр»), акредитація спеціалізації «Практична психологія».
 3. Кафедра соціолгії – ліцензування аспірантури за спеціальністю 054 – Соціологія.
 4. Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи – акредитація спеціальності «Педагогіка вищої школи», ліцензування аспірантури зі спеціальності 011 – Педагогіка (Загальна педагогіка та історія педагогіки).

У 2016/2017 р. дипломи спеціалістів та бакалаврів отримають 143 випускники факультету.

КАДРОВИЙ СКЛАД ФСН

Професорсько-викладацький склад факультету (за основним місцем роботи) налічує 76 осіб, серед яких: 9 докторів наук, професорів,  48 кандидатів наук, доцентів, 19 старших викладачів (викладачів).

Назва кафедри

К-сть докторів наук, професорів

К-сть кандидатів наук, доцентів

К-сть

викладачів

Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

 

2

 

8

 

1

Кафедра політології і державного управління

4

15

5

Кафедра психології

1

6

4

Кафедра соціології та соціальної роботи

2

8

6

Кафедра філософії

 

11

3

Всього за основним місцем роботи:

9

48

19

 

ДІЯЛЬНІСТЬ АСПІРАНТУРИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Кращі випускники факультету мають можливість навчатися в аспірантурі за такими спеціальностями:

052 – Політологія («Політичні інститути і процеси»);

011 – Педагогіка («Загальна педагогіка та історія педагогіки»);

054 – Соціологія («Соціальні структури та соціальні відносини»).

В аспірантурі факультету у 2016/2017 році навчалося 18 аспірантів. З них:

 • «Політичні інститути і процеси» і «Політологія» – 11;
 • «Соціальні структури та соціальні відносини» – 2;
 • «Загальна педагогіка та історія педагогіки» – 5.

За вказаний період аспірантами, здобувачами (в тому числі і викладачами факультету) були захищені:

 • 4 кандидатські дисертації – Афанасьєв Д. на здобуття наукового ступеня кандидат соціологічних наук (кафедра соціології та соціальної роботи), Матвієнко О. на здобуття наукового ступеня кандидат філософських наук (кафедра філософії), Шекітка Г., Байбакова О. на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи);
 • 2 докторські дисертації – Остапець Ю., Асланов С. на здобуття наукового ступеня доктор політичних наук  (кафедра політології і державного управління).
НАУКОВА РОБОТА

Суттєвим у звітному періоді є і науковий доробок викладачів та студентів факультету. Перш за все слід відзначити монографічні видання, підручники, навчальні посібники, авторами яких є викладачі факультету. Таких за звітній період було 21. Головні з них:

 1. Козубовська І.В., Байбакова О.О.. Шпеник С.З. Підготовка майбутніх соціальних працівників США до міжкультурної взаємодії у професійній діяльності : [монографія]. – Ужгород: «Аутдор–Шарк», 2016. – 267 с. (авторські 50 с.).
 2. Актуальні питання соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців [монографія] / За ред.І.В.Козубовської, Ф.Ф.Шандора. – Ужгород :ТОВ «РІК–У», 2016. – 312 с. (авторські 20 с.)
 3. Опачко М.В. Дидактичний менеджмент у методичній підготовцісучасного вчителя фізики: [Монографія] / Магдалина Василівна.Опачко. – Ужгород: ТОВ “РІК-У”, 2017. – 350 с.
 4. Асланов С.А. Етнополітична стабільність держави: політико-правовий аналіз / С. А. Асланов. – Держ. ВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», НДІ політ. регіоналістики. – Ужгород : Ліра, 2016. – 462 с.
 5. Остапець Ю. Електоральні процеси на Закарпатті у контексті загальнонаціональних виборів: Монографія. – Ужгрод: Поліграф центр «Ліра», 2016. – 412 с.
 6. Політичні трансформації у країнах Центральної Європи наприкінці ХХ – на початку ХXІ століть: Навчальний посібник / Упоряд. М.Лендьел. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2016. – 464 с.
 7. Геополітична енциклопедія: Навчальний посібник / М.М. Вегеш, В.С. Петрінко. – Ужгород, Вид-во УжНУ «Говерла», 2017. – 676 с.
 8. Михайлишин У.Б. Відповідальність як чинник адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі: монографія Т.Г.Дріга, Н.Є.Завацька, В.Ю.Завацький, О.Г.Лососієвська, У.Б.Михайлишин: за ред. Н.Є.Завацької.- Севередонецк: СНУ ім.Даля,2016 .– 273с.
 9. Михайлишин У.Б.  Соціально-психологічні  засади розвитку професійно-важливих якостей у молоді: монографія / Н.М.Єрмаш, Н.Є.Завацька, В.Ю.Завацький, О.Г.Лососієвська, У.Б.Михайлишин, І.І.Чубова : за ред. Н.Є.Завацької.- Севередонецк: СНУ ім.Даля,2016. – 254с.
 10. Колективний словник.  Історія соціологічної думки: науково-енциклопедичний словник-довідник. Представники соціологічної думки Європи. /Афанасьєв Д.М./ Варга Н.І./ Смук О.Т./ Борщ К.К.  - «Новий світ», Львів, 2016.  – 687 с
 11. Цимбалюк М.М., Шандра Б.Б.Філософсько-правова характеристика злочинності: соціокультурні реалії : Монографія / М.М. Цимбалюк, Б.Б. Шандра. – Львів: Ліга-прес, 2016. – 298 с.
 12. Денисенко В., Остапець І., Привалов Ю. Свобода як цивілізаційний принцип. У двох книгах. Книга 1. Класичні концепції свободи та цивілізації у західно – європейській філософській та політологічній      традиціях. - Київ-Львів: Ліга-Прес, 2016.- 232 с.

Протягом навчального року викладачі факультету приймали активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях:

 • брали участь у 167 заходах;
 • були організаторами 8 конференцій.

 Загалом, за 2016-2017 н.р. викладачами факультету опубліковано 341 наукову працю у фахових та інших виданнях, в тому числі тих, які входять до різних наукометричних баз даних.   

Назва кафедри

К-сть

Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

64

Кафедра політології і державного управління

69

Кафедра психології

52

Кафедра соціології та соціальної роботи

134

Кафедра філософії

22

Всього:

341 стаття

  

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Традиційно представники різних спеціальностей прийняли участь у Всеукраїнських олімпіадах (7 учасників) і конкурсах наукових робіт (8 учасників). Перемогу у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт (ІІ місце) здобув студент 4 курсу спеціальності «Політологія» Нейгебавер М.

Загальну кількість студентських наукових публікацій подано в таблиці:

Назва кафедри

К-сть

Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Кафедра політології і державного управління

44

Кафедра психології

11

Кафедра соціології та соціальної роботи

176

Кафедра філософії

Всього:

231

 

Свої наукові здобутки викладачі та студенти факультету мають можливість публікувати у наукових збірниках, які видаються на факультеті: «Політологія. Філософія. Соціологія», «Педагогіка. Соціальна робота», Вісник наукової думки студентів факультету суспільних наук «Соціально-політичні студії».

МІЖНАРОДНЕ СПІРОБІТНИЦТВО ТА ГРАНТОВА РОБОТА КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет співпрацює університетами м. Клуж-Напока (Румунія), м. Лодзь (Польща), Інститутом етнонаціональних досліджень Угорської академії наук, Пряшівським університетом (Словаччина), Карловим університетом (Чеська Республіка) та іншими навчальними закладами.

Викладачі кафедри політології і державного управління приймали участь у двох колективних грантових проектах:

 1. СВС 01014 «Обмін ноу-хау з євроінтеграції і досвідом транскордонної співпраці між Норвегією/Росією і Словаччиною/Україною».
 2. СВС 01018 «Обмін ноу-хау для більш ефективного управління Шенгенським кордоном між Норвегією/Росією і Словаччиною/Україною».

Неодноразово викладачами факультету вигравалися індивідуальні грантові проекти: Ключкович А. (кафедра політології і державного управління), Гайданка Є. (кафедра політології і державного управління), Остапець Ю. (кафедра політології і державного управління), Варга Н. (кафедра соціології і соціальної роботи).

З 20 по 26 листопада науковцями  факультету суспільних наук (Вегеш І., Ключкович А., Марадик Н. Стряпко І.) в рамках програми Еразмус+  прочитані лекції для студентів-політологів філософського факультету Університету П. Й. Шафарика в Кошицях (Словацька Республіка).

Деканат факультету суспільних наук дякує викладачам факультету за пророблену роботу та бажає гарної відпуски. студентам у свою чергу – змістовних і незабутніх літніх канікул!

Категорії: