Новини

27.12.2017
1928

ДВНЗ "УжНУ" запрошує випускників коледжів продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр (магістр медичного та фармацевтичного спрямувань)

ДВНЗ "УжНУ" запрошує випускників коледжів продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр (магістр медичного та фармацевтичного спрямувань)

До ДВНЗ «УжНУ» у 2018 році приймаються:

1) особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності, для здобуття ступеня бакалавра:

– на другий курс на вакантні місця ліцензованого обсягу;

2) особи, які здобули ОКР молодшого спеціаліста із спорідненої спеціальності, для здобуття ступеня бакалавра:

– на перший курс (зі скороченим терміном навчання – 1 рік 10 місяців);

– на третій (або другий) курс на вакантні місця ліцензованого обсягу;

3) особи, які здобули ОКР молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності медичного (фармацевтичного) спрямування, для здобуття ступеня магістра медичного (фармацевтичного) спрямування:

– на другий курс (на вакантні місця ліцензованого обсягу).

Перелік спеціальностей, вступних випробувань та терміни навчання подано у Додатку 2 до Правил прийому. Кількість вакантних місць буде оприлюднена до початку вступної кампанії (після завершення навчального року), обсяги державного замовлення – після затвердження відповідного рішення Конкурсною комісією МОН України.

Фінансування підготовки

Вступники можуть зараховуватись за державним замовленням:

– в разі вступу на перший курс (зі скороченим терміном навчання);

– на вакантні місця державного замовлення (за наявності таких) другого або третього курсу в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, яким надається особлива підтримка (Додаток 4 до Правил прийому).

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть здобувати ступінь магістра медичного та фармацевтичного спрямувань на основі цього рівня лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Терміни вступної кампанії

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводяться в строки:

Форма навчання: денна, заочна – перший етап:

Прийом заяв та документів – з 12 липня до 18.00 години 24 липня

Вступні випробування – 25 – 31 липня

Оприлюднення рейтингового списку – не пізніше 12.00 години 1 серпня

Виконання вимог до зарахування за державним замовленням – не пізніше 18.00 години 6 серпня

Зарахування за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 7 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня

Форма навчання: заочна – другий етап

Прийом заяв та документів – з 1 по 15 вересня

Вступні випробування – 17 – 20 вересня

Оприлюднення рейтингового списку – не пізніше 22 вересня

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня

Подання заяв і документів

Заява подається вступником особисто до Приймальної комісії тільки в паперовій формі. Факт подання кожної заяви реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали:

– документа, що посвідчує особу;

– військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документа державного зразка (диплома) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви вступник додає:

– копію документа, що посвідчує особу;

– копію диплома молодшого спеціаліста і копію додатка до нього;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Конкурсний відбір

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного або фармацевтичного спрямувань) на основі ОКР молодшого спеціаліста проводиться фахове вступне випробування.

Конкурсний бал, який вноситься до Єдиної бази, обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + СБ + Д,

де П1 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 1 до 40 балів),

СБ – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 1 до 60 балів). Середній бал диплома молодшого спеціаліста обчислюється за п’ятибальною шкалою з округленням до сотих частин бала та переводиться у 60-бальну шкалу за таблицею, наведеною у Додатку 7 до Правил прийому;

Д – додатковий бал, який нараховується за наукові (творчі) здобутки вступника згідно пункту 7.17 Правил прийому (до 10 балів);

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ"

Відповідальний секретар П.Горват

Категорії: