Новини

22.03.2019
590

Захисти кандидатських дисертацій на хімічному факультеті

Захисти кандидатських дисертацій на хімічному факультеті

22 березня 2019 року на хімічному факультеті ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у спеціалізованій вченій раді К 61.051.03 відбулися захисти кандидатських дисертацій зі спеціальності 02.00.01 – неорганічна хімія.

Дисертаційна робота Цісар Оксани Володимирівни «Системи Tl2X–CIII2X3–DIVX2 (CIII– Ga, In; DIV – Ge, Sn; X – S, Se): фазові рівноваги, склоутворення та властивості проміжних фаз» (науковий керівник к.х.н., доцент Піскач Людмила Василівна) була виконана в рамках наукового напрямку кафедри неорганічної та фізичної хімії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) і присвячена дослідженню фізико-хімічної взаємодії у талійвмісних багатокомпонентних системах, встановленню областей склоутворення, вивченню кристалічної структури проміжних тернарних та тетрарних халькогенідів, електрофізичних та оптичних властивостей з метою їх використання в якості робочих елементів напівпровідникової техніки. В якості офіційних опонентів дисертаційної роботи були: д.х.н., професор Павлюк Володимир Васильович, Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів); к.х.н., доцент Сабов Мар’ян Юрійович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет (м. Ужгород).

Дисертаційне дослідження Стадніка Віталія Євгенійовича «Синтез, структура і властивості плівок меркурій сульфіду та меркурій селеніду і твердих розчинів на їхній основі» (науковий керівник д.х.н., доцент Шаповал Павло Йосифович), яка виконувалась на кафедрі фізичної, аналітичної та загальної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів), присвячене розробці технологічних режимів одержання тонких плівок HgS, HgSe, твердих розчинів на їх основі, вивченню кристалічної структури, квантово-механічним розрахункам термодинаміки проходження багатостадійних реакцій, дослідженню оптичних властивостей одержаних плівок. Офіційні опоненти: д.х.н., професор Федорчук Анатолій Олександрович, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (м. Львів); к.х.н., доцент Кохан Олександр Павлович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет (м. Ужгород).

Члени спеціалізованої ради К 61.051.03 відмітили високий рівень теоретичної підготовки здобувачів, актуальність, новизну та практична значимість одержаних наукових результатів, їх відповідність вимогам МОН України і під час таємного голосування одноголосно підтримали рішення щодо присудження Цісар О.В. та Стаднику В.Є. наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.01 – неорганічна хімія.

Вітаємо Цісар О.В. та Стадника В.Є. із успішним захистом дисертаційних робіт та бажаємо нових наукових здобутків.

 

Спеціалізована вчена рада К 61.051.03

Категорії: