Філія ДВНЗ "УжНУ" у м.Львів


Територіально відокремлений структурний підрозділ "Філія ДВНЗ "УжНУ" у місті Львів" створено за наказом ректора ДВНЗ «УжНУ» №431/01-17 від 23 березня 2017 року на виконання рішення Вченої ради ДВНЗ «УжНУ» від 23 березня 2017 року (протокол № 4).

Головною метою діяльності Філії є підготовка висококваліфікованих фахівців для підприємств Західного регіону і сусідніх адміністративно-територіальних одиниць України та інших держав, здійснення функцій регіонального центру безперервної гуманітарної та технічної освіти.

Відповідно до головної мети діяльності основними завданнями Філії є:

- створення комплексної системи управління якістю підготовки фахівців відповідно до регіональних кадрових потреб;

- формування контингенту студентів в межах ліцензійних обсягів;

- кадрове та навчально-методичне, матеріально-технічне та господарське забезпечення високоефективної освітньої діяльності (навчальної, виховної, наукової, культурно-просвітницької, методичної, освітньо-координаційної тощо) на підставі отриманої ліцензії в установленому законодавством порядку;

- забезпечення необхідних умов для фундаментальної, фахової, економічної, мовної, комп’ютерної, соціально-суспільної підготовки та фізичного виховання студентів;

- формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування у молоді громадянської позиції, патріотизму, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави та людства, дотримання високих етичних норм, створення атмосфери доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між учасниками навчально-виховного процесу;

- створення і розвиток навчально-науково-виробничих баз фахової підготовки студентів, систем підготовки абітурієнтів, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників;

- проведення атестації, спеціалізації, перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, розвиток нових форм організації навчально-виховного процесу, використання нових інформаційних технологій;

- організація та проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків науки.

Філія здійснює свою діяльність на орендованих ДВНЗ «УжНУ» площах, згідно укладених договорів оренди.

Робота Філії зорієнтована на розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків і авторитету ДВНЗ «УжНУ» у світовому освітньому та науковому співтоваристві, тісну співпрацю з провідними університетами світу.

У своїй діяльності Філія керується стратегічними завданнями розбудови вітчизняної системи вищої освіти, зокрема: розробка нових моделей вищої освіти; перехід до гнучкої, динамічної ступеневої системи підготовки спеціалістів; досягнення якісно нового рівня професійної підготовки фахівців з вищою освітою; удосконалення підготовки молодого покоління  до активного   життя   та  професійної  діяльності.