Відділ аспірантури та докторантури

Прийом до аспірантури університету проводиться відповідно до показників державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів для потреб університету та інших вищих закладів освіти Міністерства освіти і науки України, а також на комерційній основі – на умовах контрактів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

До аспірантури приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра. Форми навчання – очна та заочна. Термін навчання: очна форма – до 4 років, заочна – до 4 років.

 До приймальної комісії  подається вступником особисто заява в паперовій формі.

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку - для військово­зобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

Для вступу для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного або фармацевтичного спрямування вступник подає диплом магістра (спеціаліста) із зазначенням відповідної спеціальності медичного або фармацевтичного спрямування.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів, вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності з відгуком передбачуваного майбутнього наукового керівника на відповідну працю;
 • презентацію власних дослідницьких досягнень у вигляді реферату з
  обраної спеціальності;
 • ідентифікаційний код;
 • копія трудової книжки (за наявності).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Особи, рекомендовані на навчання в докторантурі або аспірантурі Міністерством освіти і науки України на державне замовлення, подають рекомендації відповідних організацій та установ.

 

Адреса

88000 м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. +38 (0312) 631062 

Відповідальний за інформацію: Дешко Н.В.
Дата оновлення інформації: 15.11.2021